Štampa

Kancelarija generalnog sekretara obavlja najsloženije poslove koji se odnose na planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine, obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru, planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, vršenje upravnih poslova, obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, sjednice Skupštine i obavlja druge administrativne i kancelarijske poslove.

Irena Mijanović, šefica Kancelarije generalnog sekretara

Kontakt

E-Mail: irena.mijanovic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293