Štampa

pdfPRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE SKUPŠTINE

 

OPIS POSLOVA ORGANIZACIONIH JEDINICA


Kabinet predśednika Skupštine


U Kabinetu predśednika Skupštine obavljaju se stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem funkcija i nadležnosti Skupštine, kao i poslovi koji se odnose na: pripremu śednica Kolegijuma predśednika i radnih sastanaka predśednika sa potpredśednicima, predśednicima radnih tijela, predśednicima klubova poslanika i drugih radnih sastanaka predśednika i potpredśednika, pripremu i organizovanje službenih putovanja, javnih nastupanja i pres-konferencija, obavljanju protokolarnih poslova za potrebe kabineta u saradnji i preko Odjeljenja za odnose sa javnošću i protokol i Državnog protokola, obrađivanju predstavki i predloga građana upućenih predśedniku i potpredśednicima, obavljanju savjetodavnih poslova, poslove odnosa sa javnošću, analitičkih i stručnih poslova za potrebe predśednika i potpredśednika, obavljanju administrativnih i kurirskih poslova za potrebe kabineta i drugih poslova po uputstvu i naredbi šefa kabineta i generalnog sekretara.

Kancelarija generalnog sekretara

U Kancelariji generalnog sekretara obavljaju se najsloženiji poslovi koji se odnose na: planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine, obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru, planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, praćenje programa saradnje Skupštine sa parlamentima drugih država, parlamentarnim organizacijama i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i saradnju sa njihovim odgovarajućim službama, prikupljanje, kontrola i obrada podataka, te pripremanje izvještaja i informacija o radu Skupštine u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, na upite domaćih i međunarodnih činilaca, vršenje upravnih poslova, obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za śednice Kolegijuma predśednika Skupštine, śednice Skupštine i drugih administrativnih i kancelarijskih poslova.


Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje śednica Skupštine i śednica radnih tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predśednika radnog tijela, zamjenika predśednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija, zaključaka) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, izrađivanje izvještaja radnih tijela i zapisnika sa śednica radnih tijela, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predśednika, potpredśednika Skupštine, predśednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije, kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija, analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganju radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanju stručne pomoći poslanicima u formulisanju amandmana, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrađivanje teksta zapisnika śednice Skupštine, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), poslovi u vezi uređivanja, pripreme i izdavanja fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine, poslove u vezi dostavljanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na śednici, obavljanja konačnog redigovanja i lektorisanja, poslove prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepiske tekstova i drugog materijala sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa i obavljanje drugih poslova po nalozima pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine čine sledeće organizacione jedinice:

1. Odsjek za pripremu i obradu śednica radnih tijela
2. Odsjek za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa


1. U Odsjeku za pripremu i obradu śednica radnih tijela obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje śednica radnih tijela, izrađivanje izvještaja radnih tijela i zapisnika sa śednica radnih tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predśednika radnog tijela, zamjenika predśednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu śednica Skupštine, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predśednika, potpredśednika Skupštine, predśednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenta u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

2. Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela čine sledeće organizacione jedinice:

U Sekretarijatu Ustavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine,fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Zakonodavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za evropske integracije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za antikorupciju obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Administrativnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih odluka i drugih akata i njihovo pripremanje za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica komisije, izrađivanje izvještaja komisije i zapisnika sa sjednica komisije, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika komisije, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika komisije i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra komisija, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za komisiju i pomaganje komisiji u ostvarivanju njene nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

3. U Odsjeku za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na pripremanje śednica Skupštine, pružanje stručne pomoći poslanicima u formulisanju amandmana, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu śednica radnih tijela, izrađivanje teksta zapisnika śednice Skupštine i poslova uređivanja, pripreme i izdavanja fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine, poslovi u vezi dostavljanjanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na śednici, obavljanja konačnog redigovanja i lektorisanja, poslovi prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepisa tekstova i drugog materijala sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa i drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu


U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu obavljaju se poslovi koji se odnose na: istraživanje i analizu koji podržavaju rad poslanika, radnih tijela i službe, saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima i drugim institucijama, pružanje stručne pomoći i obuke u radu poslanika i drugih korisnika za samostalno istraživanje; nabavku, čuvanje, obradu i davanje na korišćenje bibliotečke građe; prikupljanje, čuvanje, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe; arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, pripremu i realizaciju edukativnih programa otvaranja Skupštine prema javnosti, izradu skupštinskih publikacija u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine; poslove planiranja, standardizacije, nadzora i održavanja informacionog sistema Skupštine; razvoja, održavanja, nadgledanja i unapređenja bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine; razvoja i održavanja hardverskih i softwerskih resursa Skupštine; podršku projektima i korisnicima iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija; unapređenja i održavanja web i intranet portala Skupštine; snimanje i emitovanje śednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za koje se ukaže potreba; upravljanje i organizovanje rada Parlamentarnog tv kanala, utvrđivanja programskog sadržaja u skladu sa potrebama Skupštine Crne Gore, pripremanja, proizvodnje, emitovanja i reemitovanja informativnih i ostalih programa i pripremanje istih za emitovanje u skladu sa utvrđenom programskom koncepcijom i Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, organizovanje ENG produkcije u Skupštini, u zemlji i inostranstvu; održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanja poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja; obavljanja poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema, i obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

Sektor za istraživanje čine sljedeće organizacione jedinice:
        1. Parlamentarni institut
        2. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije i
        3. Odsjek za snimanje i emitovanje śednica

1. U Parlamentarnom institutu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: izradu informativno-analitičkih istraživanja koji podržavaju rad poslanika, radnih tijela i Službe, saradnju sa međunarodnim organizacijama i istraživačkim službama nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama za potrebe rada Instituta, pružanje stručne pomoći i obuke poslanika, zaposlenih u Službi i ostalih korisnika za samostalno istraživanje, pripremu informacija i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže ECPRD u saradnji sa Sektorom za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, nabavku, čuvanje i obradu bibliotečke građe i internih dokumenta Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u inostranstvu, prikupljanje, čuvanje, klasifikovanje, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe, obavljanje poslova koji se odnose na arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, pripremu i realizaciju edukativnih programa otvaranja Skupštine prema javnosti, izradu skupštinskih publikacija u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

       Parlamentarni institut čine sljedeće organizacione jedinice:
           - Istraživački centar
           - Bibliotečko dokumentalistički centar i arhiv
           - Edukativni centar

U Istraživačkom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova u formi kratke informacije na izabranu temu, komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, komparativnog pregleda međunarodnog zakonodavstva, pregleda statističkih podataka, kao i analitičke studije u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe, pripremu informacija i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i u saradnji sa Sektorom za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, ostvarivanje saradnje sa domaćim i stranim institucijama, istraživačkim službama drugih parlamenata, državnim i drugim institucijama, pružanje stručne podrške poslanicima, zaposlenim u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućujući ih na podatke o sadržini elektronskih izvora informacija, kao i na strategije pretraživanja, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: nabavku, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, pružanje stručne pomoći i obuke za samostalno pretraživanje izvora informacija prikupljanje, čuvanje, klasifikaciju, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe, arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Edukativnom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi u okviru edukativno-informativnih aktivnosti koji se odnose na: pripremu i realizaciju edukativnih programa (radionice za učenike, stažiranje, volonterski rad) otvaranja Skupštine prema javnosti, edukovanje mladih, obezbjeđivanje specijalističke stručne obuke u cilju omogućavanja sticanja praktičnih iskustava stažirajući i volontirajući u pojedinim organizacionim jedinicama unutar Skupštine, izradu skupštinskih publikacija (izvještaji o radu Skupštine, bilteni, brošure i druge publikacije) i edukativno-informativnih materijala u vezi sa edukativnim programima u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

2. U Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, standardizaciju, nadzor i održavanje informacionog sistema Skupštine, razvoj, održavanje i nadgledanje i unapređenje bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine, razvoj i održavanje hardverskih i softverskih resursa Skupštine, podrška projektima i korisnicima iz oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija, unapređenje i održavanje web i intranet portala Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


3. U Odsjeku za snimanje i emitovanje śednica obavljaju se poslovi koji se odnose na: snimanje i emitovanje śednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za koje se ukaže potreba, upravljanje i organizovanje rada Parlamentarnog tv kanala, utvrđivanje predloga programskog sadržaja u saradnji sa Odjeljenjem za odnose sa javnoću i protokol u skladu sa potrebama Skupštine Crne Gore, pripremanja, proizvodnje, emitovanja i reemitovanja informativnih i ostalih programa i pripremanje istih za emitovanje u skladu sa utvrđenom programskom koncepcijom i Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, organizovanje ENG produkcije u Skupštini, u zemlji i inostranstvu, održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanje poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja, obavljanje poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema i obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol


U Odjeljenju za odnose sa javnošću i protokol obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o aktivnostima Skupštine, predśednika, potpredśednika i generalnog sekretara, radnih tijela i poslanika, pripremanje i izdavanje saopštenja za javnost u saradnji sa organizacionim jedinicama, organizovanje konferencije za novinare, u saradnji sa generalnim sekretarom Skupštine, planiranje, osmišljavanje i organizovanje komunikacije sa javnošću, kao i interne komunikacije, pružanje stručne podrške za nastupe u medijima, izdavanje akreditiva novinarima i vođenje evidencije akreditovanih novinara, organizovanje pośete zainteresovanih građana Skupštini, organizovanje protokolarne aktivnosti, staranje o organizaciji putovanja poslanika i zaposlenih, staranje o uređivanju i ažuriranju Internet prezentacije, obavljanje prevodilačkih poslova i drugih poslova po nalogu generalnog sekretara.

Odjeljenje za internu reviziju


U Odjeljenju za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu sporazuma zaključenog između generalnog sekretara i rukovodioca tog subjekta u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja generalnom sekretaru a zatim odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev starješine, obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; prati i predlaže edukaciju unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja i po dogovoru sa generalnim sekretarom.


Služba za ljudske resurse i opšte poslove


U Službi za ljudske resurse i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata, upravljanje ljudskim resursima i njihov razvoj, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, pripremu potvrda, uvjerenja i drugih isprava, planiranje, osmišljavanje i sprovođenje programa obuke, obavljanje poslova koji se odnose na obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, finansijsko poslovanje – računovodstveno i materijalno poslovanje Skupštine, pripremanje finansijskog plana i izvještaja, praćenja utrošaka finansijskih sredstava, obavljanje poslova javnih nabavki, poslova održavanja, kancelarijskog poslovanja, umnožavanja materijala i drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

Službu za ljudske resurse i opšte poslove čine sledeće organizacione jedinice:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro pravnih poslova
3. Biro finansijskih poslova
4. Biro materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja
5. Biro za javne nabavke i
6. Pisarnica

1. U Birou za upravljanje ljudskim resursima obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu akata u vezi upravljanjem ljudskim resursima, praćenjem kadrovske osposobljenosti zaposlenih, izradi posebnog plana obuka, učestvovanju u planiranju i osmišljavanju obuke za zaposlene u Službi Skupštine i seminara za potrebe poslanika, nadgledanju procesa ocjenjivanja zaposlenih, vođenju odgovarajućih evidencija i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

2. U Birou pravnih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata, na prijem službenika i namještenika u Službi Skupštine, primjenu važećih propisa, na pripremu rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta, o visini zarade, o godišnjem odmoru i o drugim pravima iz oblasti radnih odnosa, vođenje evidencija iz oblasti zapošljavanja i radnih odnosa, vođenje radnih dosijea poslanika, službenika i namještenika, vođenje odgovarajućih evidencija, poslova prijave zaposlenih za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, sastavljanje ugovora, obavljanje drugih pravnih poslova i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

3. U Birou finansijskih poslova obavljaju se poslovi finansijskog knjigovodstva (bezgotovinsko plaćanje) i blagajnički poslovi (gotovinski poslovi), poslovi budžetskog planiranja i izvršenja, vođenja poslovnih knjiga i evidencija, sastavljanja izvještaja za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, kao i obračun po osnovu angažovanja van radnog odnosa, izvještavanja i informisanja, interno - za generalnog sekretara, eksterno - za potrebe državnih organa i drugih eksternih korisnika i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

4. U Birou materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: knjigovodstvo osnovnih sredstava, na usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine, vođenje evidencije službenih automobila, troškova održavanja po automobilu, poslove prijema i izdavanja opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala, dodjele inventarskih brojeva, vođenje potrebnih evidencija, pripremanje podataka o potrebama radi planiranja javnih nabavki, poslova tehničkog i tekućeg održavanja objekata Skupštine Crne Gore u saradnji sa Upravom za imovinu, nadledanja poslova adaptacije i građenja, sanacija i obavljanju drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

5. U Birou za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: nabavku i ugovaranje roba, radova i usluga u skladu sa Zakonom, raspisivanje tendera i preduzimanja drugih poslova u cilju efikasnijeg rada u skladu sa zakonom, pripremu mjesečnih i godišnjih planova nabavki i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

6. U Pisarnici obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem materijala, zavođenje, razvođenje, slanje pošte, vođenje djelovodnih knjiga i evidencija, štampanje, umnožavanje, fotokopiranje, povezivanje materijala i održavanje aparata za umnožavanje materijala, i obavlja drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.