Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za poktretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list CG", broj 73/17)

EPA: 646 XXVI
Broj akta: 00-14/18-53/2
Datum: 01.02.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta: