Izvještaj o radu Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2018. godinu i Finansijske iskaze Investiciono - razvojnog fonda A.D. Crne Gore sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2018. godinu

EPA: 747 XXVI
Broj akta: 00-72/19-37
Datum: 10.07.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-37/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo