Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 1 stav 2 u dijelu koji glasi: "ili na osnovu zakona", člana 14, člana 22 stav 2, 3, 4, 5, 6, i 7 i člana 29 Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list RCG", br. 55/00 i 28/06 i "Službeni list CG", br. 21/08, 30/17 i 75/18)

EPA: 845 XXVI
Broj akta: 00-14/19-9/2
Datum: 01.11.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: