Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 8 stav 2, čl. 11, 13, i 69 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 3/19)

EPA: 844 XXVI
Broj akta: 00-14/19-27/2
Datum: 01.11.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: