Izvještaj o radu - Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije za 2018. godinu - 13.03.2019.
Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" - 13.03.2019.
Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 16.12.2017 - 20.12.2018. godine - 07.03.2019.
Izvještaj o kontrolnom saslušanju Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja na temu "Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu" - 06.03.2019.
Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17 ) - 06.03.2019.
Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu - 04.03.2019.
Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - 04.03.2019.