Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat - 05.09.2019.
Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između strana konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom - 04.09.2019.
Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu Komisije za tržište kapitala - 02.09.2019.
Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - 31.08.2019.
Predlog odluke o razrješenju jednog i izboru dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva - 23.08.2019.
Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu - 23.08.2019.
Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore - 22.08.2019.