Print this page

POSLANIČKO PITANJE ZORICA KOVAČEVIĆ

Da li u planovima Ministarstva rada i socijalnog staranja u budžetu za 2014. godinu postoji mogućnost izgradnje i otvaranja dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Danilovgrad?

Kratko obrazloženje:

Imajući u vidu da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja do sada u šest opština u Crnoj Gori izgradilo i otvorilo dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i da je u toku izgradnja pet dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u 2013. godini, to sam mišljenja da su se stekli uslovi i da su u budžetu Ministarstva rada i socijalnog staranja predviđaju određena sredstva za početak izgradnje i otvaranjedDnevnog centra u Opštini Danilovgrad. Imajući u vidu da imamo veliki broj djece sa smetnjama u razvoju, da trenutno ta djeca sada rade u prostoru, privatnom prostoru kojeg plaća lokalna samouprava, zakup mjesečni. Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vama.

Izvolite, ministre. 

 

PREDRAG BOŠKOVIĆ: 

Dakle, dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju organizovani su kao i javne ustanove socijalne i dječije zaštite, čiji su osnivači opštine. Ministarstvo rada i socijalnog staranja plaća troškove smještaja sa iznosom do 150 eura po jednom djetetu mjesečno. Dnevni centri se osnivaju i funkcionišu po sistemu državnog i javnog partnerstva. Njihova djelatnost je prvenstveno zaštita djece sa smetnjama u razvoju, boravak i inkluzija djece sa smetnjama u razvoju. U Crnoj Gori osnovano je šest dnevnih centara i to u opštinama Bijelo Polje, Nikšić, Pljevlja, Herceg Novi, Plav i Ulcinj. U aprilu 2013. godine u dnevnim centrima je boravilo ukupno 102 djece. Kapaciteti dnevnih centara su 30 po jednom dnevnom centru. Planirano je da za ovu godinu budu otvoreni dnevni centri u Beranama, Rožajama, Mojkovcu, Cetinju i Podgorici, a u toku su i planovi za izgradnju Dnevnog centra u Budvi.

Kada je u pitanju Opština Danilovgrad možemo konstatovati da Opština Danilovgrad nije donijela lokalni plan akcije za djecu koji je osnov izmeđuostalog i za osnivanje institucije, kao što je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju. Shodno navedenom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja za 2014. nije predvidjelo aktivnost po ovom pitanju. Ukoliko bude donešen plan akcije za djecu Opštini Danilovgrad i pokrenuta interesovanja od strane Opštine Danilovgrad za osnivanje Dnevnog centra, Ministarstvo rada i socijalnog staranja će svakako sa zadovoljstvom u skladu sa nadležnostima dati adekvatnu podršku, kao što je to uradilo po opštinama u kojima su osnovani dnevni centri i u onima u kojima su te aktivnosti u toku. Hvala. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Zahvaljujem.

Izvolite. 

 

ZORICA KOVAČEVIĆ: 

Zahvaljujem, ministre.

Što se tiče obaveza koje treba da uradi lokalna samouprava, ja i poslanik Vuletić naravno, ćemo se zainteresovati da se taj dio obaveza lokalne samouprave, usvajanje lokalnog plana za djecu odradi. Naravno, pokrenuće zvaničnu inicijativu sa sjednice Skupštine opštine da se u vašim planovima za narednu godinu nađe mjesto i naša opština. Nadam se da ćete te razloge kada to budemo slali, prihvatiti, i da ćete nam omogućiti kao i ostalim opštinama da naredne godine 2014. počnemo oko izgradnje toga centra, pa ako bude mogućnosti da ga završimo tokom 2014. ako ne i 2015. godine, jer mislim da je Opština Danilovgrad svojim odnosom prema toj djeci sa smetnjama u razvoju je do sada postigla zapažene rezultate i to udruženje veoma dobro funkcioniše i imamo veliki broj djece. Rekla sam na početku da se sredstva obezbjeđuju od strane lokalne samouprave za plaćanje zakupa i za rad tih udruženja, i mislim da je taj veliki broj djece zaslužuje da nađe mjesto i u Vašem Ministarstvu da bi se pokrenulo vezano za izgradnju i otvaranje dnevnog centra. Nadamo se da ćemo usaglasiti stavove i da ćemo mi do kraja godine ovo o čemu ste Vi govorili pokušati da uradimo i nakon toga se obratimo Vama sa zahtjevom. Hvala.