Štampa

ODBOR ZA ANTIKORUPCIJU

- nadgleda i analizira rad državnih organa, institucija, organizacija i tijela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala;

- razmatra pitanja i probleme u sprovođenju zakona koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i predlaže njihove izmjene;

- predlaže dodatne mjere za unapređenje strategija, akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;

- razmatra predstavke i upućuje ih nadležnim organima u skladu sa alinejom 1 ovog člana.


SKUPŠTINA CRNE GORE
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10

KANCELARIJA  BROJ 35

SEKRETAR ODBORA:  Vesna Peković

KONTAKT TELEFON: 020/404-396
EMAIL: vesna.pekovic@skupstina.me