Štampa

ODBOR ZA BEZBJEDNOST I ODBRANU

- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata, strategiju i druga pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane Cme Gore i njenih građana;

- vrši parlamentamu kontrolu rada policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi;

- razmatra ostvarivanje Ustavom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina u primjeni ovlašćenja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi;

- razmatra predloge za imenovanje direktora policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost;

- daje mišljenje na predlog za imenovanje, odnosno postavljanje rukovodilaca vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u Ministarstvu odbrane.


SKUPŠTINA CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA 6

SEKRETARKA ODBORA:  Zorana Baćović

KONTAKT TELEFON: 020/404-545
EMAIL: zorana.bacovic@skupstina.me