Štampa

ODBOR ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na: razvoj i strategiju ekonomskog razvoja Crne Gore; uslove za djelovanje tržišta i tržišne konkurencije; privređivanje, preduzetništvo i investiciona ulaganja; prirodna bogatstva, energetiku, rudarstvo, industriju, pomorstvo, saobraćaj i trgovinu; budžet Crne Gore i završni račun budžeta Crne Gore; finansijska prava i obaveze Cme Gore; poreze i druge dažbine; carine; banke; hartije od vrijednosti; kredite, javne zajmove i zaduživanje Crne Gore; osiguranje imovine i lica; igre na sreću; imovinsko-pravne, svojinske i obligacione odnose.

SKUPŠTINA CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA 6

SEKRETARKA ODBORA:  Nadja Vukićević

KONTAKT TELEFON: 020/404-549, 404-548
EMAIL: nadja.vukicevic@skupstina.me