Štampa

Članom 12 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuizmeđu Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gorepropisano je da se politički dijalog na parlamentarnom nivou odvija u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), dok je članom 125 propisano osnivanje POSP-a kao foruma na čijim sastancima poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta razmjenjuju mišljenja, a sastaju se u vremenskim razmacima koje sami utvrđuju.

POSP je formiran nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a Kolegijum predśednika Skupštine Crne Gore donio je Odluku o određivanju članova Skupštine Crne Gore u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje na sastanku održanom 1. juna 2010. godine.

Prvi  konstitutivni sastanak održan je u Briselu 27. i 28. septembra 2010. godine, kada je donijet i Poslovnik Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i prudruživanje.

Po pravilu, POSP se sastaje dva puta godišnje, naizmjenično u Briselu ili Strazburu i Podgorici. Predśedavajući delegaciji Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore kopredśedavaju sastancima Parlamentarnog odbora u skladu sa odredbama utvrđenim njegovim Poslovnikom.

POSP razmatra sve aspekte odnosa između EU i Crne Gore, a posebno primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na sastancima Parlamentarnog odbora razmatra se i usvaja deklaracija sa preporukama koja se upućuje Evropskom parlamentu, Skupštini i Vladi Crne Gore, Savjetu EU i Evropskoj komisiji.

U Skupštini je formiran i Sekretarijat u cilju pružanja tehničke i stručne podrške ovom Odboru, kao i obezbjeđivanja komunikacije sa Evropskim parlamentom.