Štampa

ZAKONODAVNI ODBOR

- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom Cme Gore;

- razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti zakona i ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata Skupštine;

- stara se o jedinstvenoj zakonodavnoj metodologiji i jedinstvenoj pravno­tehničkoj obradi akata koje donosi Skupština;

- utvrđuje prečišćeni tekst zakona, drugog propisa i opšteg akta Skupštine, ako je zakonom, odnosno drugim propisom za to ovlašćen;

- prati primjenu Poslovnika Skupštine i ukazuje na pitanja njegove primjene.


SKUPŠTINA CRNE GORE
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10

KANCELARIJA  BROJ 32

SEKRETAR ODBORA:  Vlatko Šćepanović

KONTAKT TELEFON: 020/404-563, 020/404-537
EMAIL: vlatko.scepanovic@skupstina.me