Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma - 19.04.2021.
Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu - 19.04.2021.
Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu - 19.04.2021.
Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po ovlašćenim predlagačima - 13.04.2021.
Prijedlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis) - 09.04.2021.
Mišljenje sa predlogom odgovora na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - 09.04.2021.
Izvještaj o realizovanim investicijama, shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, za period 1.12.2019 - 31.11.2020. godine - 06.04.2021.