Nazad

52. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 17.06.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa

  - 49 sjednice Odbora, održane 13. maja 2015. godine i

  - 50. sjednice Odbora, održane održane 19. maja 2015. godine

 2. Izvještaj o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. u 2014. godini, s Akcionim planom za 2015. godinu;
 3. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini,

  - Sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju manjinskih savjeta:

  a) Albanskog savjeta za 2014. godinu, br. 00-63-8/15-14, od 3. aprila 2015. godine i

  b) Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori za 2014. godinu, br. 00-63-8/15-16 od

  24. aprila 2015. godine;

 4. Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode doc. dr Srdje Popovića na Trećem međunarodnom ministarskom IDAHO Forumu 2015 pod nazivom „Okončanje nasilja i zločina iz mržnje“, održanom od 10. do 12. maja 2015. godine u Budvi, i
 5. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2015. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine, kao i onim u funkciji ukinutog monitoringa i uvođenja post - monitoring dijaloga od strane PSSE, utvrđenog Rezolucijom 2030 (2015) od 27. januara 2015.godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu nastaviće se aktivnosti sačinjene na osnovu:

  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,

  - Izvještaja o napretku Evropske komisije iz oktobra 2014. godine,

  - Rezolucije 2030 (2015) PSSE,

  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,

  -aktivnosti Skupštine Crne Gore i

  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. g.

  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu: “Izvjestan napredak je postignut u oblasti temeljnih prava; država se postepeno upoznaje s međunarodnim mehanizmima za izvještavanje koji proizilaze iz međunarodnih konvencija koje su do sada ratifikovane. I dalje postoji jaz između pravnog usklađivanja i implementacije standarda u oblasti ljudskih prava kako u političkim okvirima, tako i u praksi. Ovo naročito utiče na osobe u teškom socio-ekonomskom položaju i ugrožene grupe. Izmjene i dopune zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava su usvojene, u skladu s međunarodnim i evropskim standardima; priprema za usvajanje zakonodavstva koje će se sprovesti treba da se nastavi bez odlaganja. Aktivnosti institucija za ljudska prava su otežane nedostatkom zaposlenih, vještina, izvora prihoda i čestim promjenama zaposlenih.” (str. 13 Izvještaja)

  “Određen napredak je postignut u oblasti civilne registracije i obrazovanja Roma. U aprilu je usvojen novi Akcioni plan koji je uvrstio Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Uopšte, romska populacija se suočava s diskriminacijom naročito u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite i smeštajnih kapaciteta. Korak naprijed je postignut i u pitanjima koja se odnose na populaciju seksualnih manjina (LGBTI), naročito kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta za državne i policijske službenike. Napadi na pripadnike seksualnih manjina i aktiviste su nastavljeni, što odražava rasprostranjeno neprijateljski stav prema seksualnim različitostima.” (str. 13 Izvještaja)

  “U oblasti antidiskriminacione politike, Zakon o zabrani diskriminacije je izmijenjen i dopunjen i skoro u potpunosti usklađen s pravnom tekovinom EU, naročito u pogledu neposredne i posredne diskriminacije, ali još uvijek postoje nedostaci u pogledu rasne diskriminaciju, kao i pogledu odredbi o sankcijama. Obuka vezana za odredbe novog zakona je počela. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavili su da promovišu zaštitu ugroženih grupa, ali su naknadne aktivnosti vezane za slučajeve kršenja ljudskih prava i diskriminacije ograničene. Relevantno odjeljenje u okviru kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dalje nema dovoljan broj zaposlenih.

  Kada je riječ o lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim licima (LGBTI), usvojen je Akcioni plan za 2014. za sprovođenje Strategije koja se odnosi na pripadnike LGBT populacije. Prva parada ponosa u Podgorici održana je u oktobru 2013. godine i bila je na adekvatan način podržana od strane organa vlasti; međutim, grupe lica koja su protestovala protiv parade uništile su imovinu u gradu i povrijedile nekoliko policijskih službenika. U Podgorici je otvoren prvi LGBTI centar i bio je meta nekoliko napada. Ni u jednom od ovih slučajeva počinioci nijesu identifikovani niti krivično gonjeni; neophodno je na bolji način se pozabaviti pitanjem policijske zaštite. Prve obuke policijskih službenika organizovane su u cilju uspostavljanja povjerenja između osoblja zaposlenog u organima za sprovođenje zakona i LGBT zajednice. Antidiskriminacione kampanje koje se sprovode u školama, namijenjene učenicima i nastavnicima, bi trebalo nastaviti. U martu je potpisan Memorandum o razumijevanju između Vrhovnog suda i jedne od LGBTI organizacija civilnog društva kako bi se poboljšala saradnja u oblasti obuke za pravosuđe. Međutim, osuđujuće presude zbog napada na članove LGBTI zajednice i dalje su rijetke, dok su slučajevi često kvalifikovani kao manji prekršaj. Nastavili su se napadi na članove LGBTI zajednice i aktiviste, čime se odražava široko rasprostranjena netrpeljivost prema seksualnoj raznolikosti.” (str. 57 Izvještaja)

  “Crna Gora nastavlja da obezbjeđuje poštovanje i zaštitu manjina i kulturnih prava. Međuetnički odnosi u zemlji nastavljaju da budu dobri, a finansijska sredstva se i dalje dodjeljuju u cilju razvijanja kulturnog identiteta i jezika. Fond za manjine nastavlja da djeluje sa značajnim nedostacima, naročito u pogledu dodjele sredstava i valjanog sprovođenja i upravljanja projektima u cjelini; godišnji planovi aktivnosti nisu dostavljeni Skupštini tokom 2012. ni tokom 2013. godine. Izvještaj Državne revizorske institucije doveo je u pitanje sposobnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava da prati zakonitost rada savjeta za nacionalne manjine. Izgleda da većini od njih nedostaju programi rada i finansijski planovi. Radna grupa je sačinila preporuke kako bi se poboljšalo funkcionisanje fonda.

  U pogledu inkluzije Roma, Aškalija i Egipćana, u okviru njenog predsjedavanja Dekadom inkluzije Roma, u Crnoj Gori je u januaru održana međunarodna konferencija o suzbijanju diskriminacije Roma. Drugi seminar o pitanjima vezanim za Rome, a koji je organizovala Evropska komisija, održan je u Crnoj Gori u junu; seminar je okupio sve relevantne lokalne i međunarodne zainteresovane strane kako bi se raspravljalo o pet prioritetnih oblasti koje su utvrđene na EU samitu o Romima u aprilu 2014. U aprilu je usvojen novi akcioni plan za sprovođenje Strategije za unaprjeđenje položaja Roma, Aškalija i Egipćana. Kada je riječ o obrazovanju, broj romske djece koja pohađaju osnovnu školu se znatno povećao u poređenju s prethodnim godinama, a proces desegregacije je nastavljen; međutim, stopa onih koji odustaju od školovanja, kao i mali broj Romkinja među ukupnom romskom učeničkom populacijom predstavljaju razlog za brigu. Diskriminacija ostaje rasprostranjena kod pristupa zapošljavanju i socijalnoj i zdravstvenoj njezi. Potrebno je poduprijeti njihovo učešće u programima sezonskog zapošljavanja. Porodično nasilje i prosjačenje djece u velikoj mjeri utiču na romsku zajednicu. Romi su i dalje nedovoljno zastupljeni na političkom nivou, dijelom zbog toga što za njih nije utvrđen niži izborni cenzus kao za ostale manjine.” (str. 58. Izvještaja)

  “Pristup srednjoškolskom obrazovanju i dalje je problematičan za djecu pripadnika populacije Roma, Aškalija i Egipćana (RAE), učenike sa smetnjama u razvoju i one koji žive u udaljenim planinskim područjima.” (str. 67 Izvještaja)  Odbor će razmatranjem Izvještaja o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. u 2014. godini, s Akcionim planom za 2015. godinu i Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini, /u skladu sa čl. 68 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore -kontrolna uloga/ realizovati četvrtu i petu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.  Na sjednicu u proširenom sastavu, povodom prve i druge tačke Dnevnog reda pozvani su:  - Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore)  Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:  - Ministar rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević,

  - Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade,

  dr Jovan Kojičić i

  - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Zeković.  Takođe, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su i predstavnici:  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  -Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u CG, Barbara Rotovnik,  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:

  - UNDP-v.d. rezidentnog predstavnika, g-din Miodrag Dragišić,

  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks,

  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan i

  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,  -NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,

  - “Naša inicijativa”, Milisav Korać i

  - “Centar za romske inicijative Nikšić”, izvršna koordinatorka Fana Delija.  Predmetni Izvještaji za 1. i 2. tačku Dnevnog reda 52. sjednice Odbora dostupni su na Sajtu:

  -Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini može se preuzeti sa linka:

  http://192.185.34.202/~skupcg/skupstina/~skupcg/skupstina/cms/site_data/DOC25/ZAKONI%20I%20IZVJESTAJI/813/813_0.pdf

  -Izvještaj o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. za 2014. godinu sa Akcionom planom za 2015. godinu može se preuzeti sa linka:

  http://www.gov.me/sjednice_vlade/101

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu

Datum: 24.07.2015.
Broj akta: 00- 72/15-18/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik