Nazad

60. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 18.02.2016.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2013-2017. godina, za 2015. i 2016. godinu (praćenje realizacije Zaključka Odbora za ljudska prava i slobode, usvojenog povodom razmatranja Informacije o realizaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2013-2017.godina na 21. sjednici Odbora, 17. decembra 2013.);
 2. Donošenje Odluke o Kontrolnom saslušanju Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II na temu: “Implementacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik”;
 3. Zahtjevi Ministarstva za ljudska i manjinska prava za imenovanje članova radnih grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, br. 00-63-8/16-1 od 19. januara 2016. godine i br. 00-63-8/16-3 od 10. februara 2016.godine;
 4. Usvajanje Izvještaja i Informacije o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u decembru 2015. i januaru 2016. godine:

  (1) Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Rešada Sijarića na Konferenciji “Sveobuhvatan humanitarni i politički odgovor na migracije i izbjegličku krizu u Evropi”, održanoj u Nacionalnoj skupštini Francuske u Parizu 16. decembra 2015. godine i

  (2) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Međuministarskom sastanku na temu „Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja“, održanom u Vladi Crne Gore 29. januara 2016. godine, i

 5. Tekuća pitanja.

  *****
  Odbor za ljudska prava i slobode u 2016. godini nastavlja realizaciju preostalih aktivnosti utvrđenih Planom aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine i novembra 2015.godine, kao i onim u funkciji ukinutog monitoringa i uvođenja post- monitoring dijaloga od strane PSSE, utvrđenog Rezolucijom PSSE 2030 (2015) „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, od 27. januara 2015. godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu utvrđene su aktivnosti sačinjene na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,
  - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine,
  - Rezolucije 2030 (2015) PSSE,
  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,
  - aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. g.

  U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2015. godinu:
  „Kada je riječ o socijalnoj inkluziji, u aprilu su usvojeni akcioni planovi za 2015. i 2016. godinu za primjenu Strategije za razvoj sistema socijalne i dječije zaštite za period od 2013 do 2017. Osnovan je Institut za socijalnu i dječiju zastitu. Međutim, odloženo je usvajanje značajnog sekundarnog zakonodavstva, uključujući i smjernice za akreditaciju profesionalaca i programa za socijalne usluge. Vlada je u februaru usvojila Akcioni plan za 2015. i Izvještaj za 2014. godinu o primjeni Strategije za Rome i Egipćane za period 2012 - 2016.
  Približno pola crnogorskih opština je izradilo plan za lokalnu socijalnu inkluziju. Administrativnu i fiskalnu decentralizaciju socijalnih usluga je potrebno poboljšati i osigurati dovoljan broj zaposlenih. Potrebno je uspostaviti nacionalni sistem za postizanje i praćenje usklađenosti sa standardima kvaliteta i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga. Može se primijetiti da je došlo do povećanja broja aktivnosti koje predstavljaju alternativu institucionalizaciji, kao što je hraniteljstvo. Međutim, plan za transformaciju institucije “Mladost” u Bijeloj, koji je usvojen u julu, predstavlja razlog za zabrinutost. Usluge u okviru zajednice, koje predstavljaju alternativu institucionalizaciji moraju biti proširene za lica sa invaliditetom, lica s mentalnim smetnjama, djecu, starija lica i beskućnike. Pristup javnim ustanovama za osobe sa invaliditetom je i dalje kritičan. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom treba da bude dovoljno zaštićen od zloupotrebe.“ (str. 53 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),

  Odbor će razmatranjem Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2013-2017. godina, za 2015. i 2016. godinu realizovati osamnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, kao i realizaciju Zaključka Odbora, usvojenog povodom razmatranja Informacije o realizaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2013-2017.godina na 21. sjednici Odbora, 17. decembra 2013. (Dostavljen Kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore).
  ***
  U vezi sa drugom tačkom Dnevnog reda,
  donošenjem Odluke i održavanjem Kontrolnog saslušanja Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II na temu: “Implementacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Kamp Konik”,
  Odbor će realizovati devetnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu.
  ***
  Na sjednicu u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine, pozvana je
  - Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević,

  a shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar prosvjete, mr Predrag Bošković,
  - Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić,

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič i
  - UNICEF-a, šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks.

  NVO koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:

  - Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, izvršni direktor Milisav Korać
  - Centar za prava djeteta, izvršna direktorica Rajka- Cica Perović,
  - Građanska alijansa, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta: