Nazad

61. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 29.02.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Kontrolno saslušanje
  koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na
  Kamp Konik I i II,
  ministarke rada i socijalnog staranja, Zorice Kovačević

  Tema kontrolnog saslušanja:
  „Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II“

  *****
  Realizujući Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjen na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,
  - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine,
  - Rezolucije 2030 (2015) PSSE,
  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,
  - aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014,
  a polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu:
  „Prema najnovijem popisu, približno 8 300 Roma i Egipćana živi u Crnoj Gori. Učešće romskih studenata u svim nivoima obrazovanja je poboljšano. Pristup zdravstvenim uslugama ostaje otežan, a romska manjina ostaje najranjivija i najdiskriminisanija zajednica u raznim oblastima života. Romkinje su podvrgnute dvostrukoj diskriminaciji. Uprkos tome, zajednica ima vrlo ograničen pristup fondovima namijenjenim za manjine. Romi su i dalje nedovoljno zastupljeni u političkoj sferi i imaju otežan pristup tržištu rada. Neformalno zaposlenje preovlađuje dok su romska djeca naročito izložena dječijem radu. Aktivne mjere kojima bi se ta zajednica uključila na tržište rada treba da se realizuju.
  Određeni napredak je ostvaren u rješavanju pitanja raseljenih i interno raseljenih lica (IRL). Nakon godina odlaganja, kraj 2014. godine je bio krajnji rok za registraciju. Shodno novom crnogorskom Zakonu o strancima, kategorija raseljenog lica je prestala da postoji. Pojednostavljena procedura za prijavu za prebivalište ili boravište u zemlji je uvedena za imaoce lične karte za interno raseljena lica, dok se dodatna dokumentacija može obezbijediti u kasnijoj fazi. Ukupno 12 854 interno raseljenih lica su se prijavila od 2009. godine kako bi regulisali svoj status u Crnoj Gori, dok je oko 2 400 njih još u proceduri za realizaciju istog. I dalje je važno pratiti sve slučajeve, kako bi se osiguralo da su slučajevi finalizovani kroz podršku u prikupljanju dokumentacije i kako bi se osiguralo da interno raseljena lica imaju potpuni pristup građanskim pravima.
  Crna Gora još uvijek nije uvela odvojenu proceduru za određivanje statusa bez državljanstva, uprkos ratifikaciji relevantne konvencije 2013. godine, što je negativno uticalo na pristup pravima potencijalnih korisnika.
  Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku su usvojene u aprilu, čime je olakšan upis u matične knjige rođenih. Izmjenama i dopunama je ustanovljena procedura za određivanje vremena i mjesta rođenja u cilju regulisanja statusa. Izgradnja socijalnih stambenih objekata je u toku u kampu Konik i u nekim drugim naseljima u zemlji. Aktivnosti na društvenoj integraciji nastavljene su radi trajne i održive integracije stanovnika na Koniku.“ (str. 71 i 72 prevoda Izvještaja EK o Crnoj Gori za 2015.)
  i kontinuiteta prethodnih višegodišnjih aktivnosti članova Odbora za ljudska prava i slobode na ovu temu:
  - 8. februara 2011. godine razgovarano sa članovima Delegacije Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI) u vezi četvrte runde monitoringa po zemljama članicama Savjeta Evrope, a u okviru koje je bila prva posjeta Crnoj Gori od 7. do 10. februara 2011. godine,
  - 3. juna 2011. godine posjeta Kampu Konik I i II i u prostorijama Crvenog krsta održan Sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora za realizaciju aktivnosti Vlade u vezi s Akcionim planom trajnog rješavanja pitanja interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, predstavnicima relevantnih institucija zaduženih za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II i predstavnicima međunarodne zajednice,
  - 27. jula 2011. godine, umjesto planiranog kontrolnog saslušanja ministra rada i socijalnog staranja, na 44. sjednici, razmotrena Informacija o aktivnostima Vlade Crne Gore u vezi sa trajnim rješavanjem pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, i s tim u vezi Odbor je podnio Skupštini Izvještaj sa predlogom zaključka (14 tačaka), koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,
  - 7. marta 2012. godine, na 66. sjednici razmotren Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti Savjeta Evrope (ECRI) o Crnoj Gori i na samoj sjednici rasprava je najvećim dijelom vođena o statusu raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj sa predlogom zaključka (16 tačaka), koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,
  - 25. juna 2012. godine, na 74. sjednici održano Kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Duška Markovića, koga je, po njegovom ovlašćenju kao Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, na sjednici Odbora zastupao direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Željko Šofranac, dr Suada Numanovića, ministra rada i socijalnog staranja, koga je po ovlašćenju zastupala Remzija Ademović, pomoćnica ministra i ministra unutrašnjih poslova, Ivana Brajovića. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa predlogom zaključka (19 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,
  - 17. maja 2013. godine, na nastavku devete sjednice održano Kontrolno saslušanje Nacionalnog koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava Blanke Radošević-Marović na temu: “Poštovanje obaveza Crne Gore u dijelu Preporuka datih u Izvještaju ECRI-ja o Crnoj Gori, od februara 2012. godine”. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa predlogom zaključka (18 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 25. saziva- (Prevod Izvještaja Odbora na engleskom jeziku uručen koizvjestiocima Savjeta Evrope prilikom Prve monitoring posjete Crnoj Gori, od 8. do 10. jula 2013. godine) i
  - 25. septembra 2013. godine, na 15. sjednici održano Kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, mr Predraga Boškovića na temu: „Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II”. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o Kontrolnom saslušanju sa predlogom zaključka (12 tačaka) koji je podijeljen poslanicima 25. saziva.

  Odbor će održavanjem Kontrolnog saslušanja koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, u skladu sa čl. 62 i 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore realizovati devetnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu.
  Kontrolno saslušanje Odbor održava u cilju pribavljanja informacija o do sada postignutom na realizaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, uz akcent na aktivnosti preduzete na realizaciji obaveza preostalih nakon kontrolnih saslušanja odgovornih lica za ovu oblast održanih na sjednicama Odbora u 2012. i 2013.
  Da učestvuju na sjednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su:
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar dr Suad Numanović,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
  - Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, direktor Željko Šofranac,

  predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič,
  - UNHCR, šef Kancelarije Mustafa Server Caylan i

  NVO-a koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta: