Nazad

63. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 13.04.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za ljudska prava i slobode u 2015. godini i prvom kvartalu 2016. godine;
 2. Razmatranje Plana aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2016. godinu i
 3. Tekuća pitanja.

  .


  Odbor za ljudska prava i slobode će i u 2016. godini nastaviti realizaciju aktivnosti, posvećenih nastavku djelovanja u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 10. marta 2016. godine, Izvještajem Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu, kao i Rezolucijom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 2030 (2015) od 27. januara 2015. godine.
  Posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije obaveza utvrđenih revidiranim akcionim planovima Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 kako bi, shodno svojoj nadležnosti, Odbor dao doprinos ispunjenju preporuka Evropske komisije i izgradnji efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2016. godinu sačinjen je na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 10. marta 2016. godine,
  - Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu od novembra 2015. godine,
  - Rezolucije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 2030 (2015), od 27. januara 2015.
  godine,
  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2016. godinu,
  - aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2015. godinu.

  Polazeći od Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 10. marta 2016. godine, koja, po riječima Čarlsa Tanoka (Charles Tannock), izvjestioca za Crnu Goru: „Crna Gora nastavlja da bude uspješna priča Zapadnog Balkana i raduje me što naša rezolucija to odražava“, rekao je izvjestilac Čarls Tanok (Charles Tannock), dodajući da je „ova godina veoma značajna godina za Crnu Goru. U godini kada slavi desetogodišnjicu nezavisnosti, zemlju očekuju parlamentarni izbori, i trenutno je u procesu ključnih pregovora u vezi s potencijalnim učlanjenjem u NATO“,
  kao i od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode i kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u ovoj godini, Odbor će posvetiti aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti: zaštite od diskriminacije, prevencije torture, zaštite prava lica lišenih slobode, zaštite ličnih podataka i prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na prava djece sa teškoćama u razvoju,
  zbog čega je u Planu aktivnosti za 2016. godinu akcenat usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:
  - implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl. 68, 73, 75 i 162
  Poslovnika Skupštine Crne Gore);
  - zaštitu od diskriminacije;
  - prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa
  preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg
  postupanja ili kažnjavanja (CPT);
  - zaštitu prava lica lišenih slobode;
  - zaštitu ličnih podataka;
  - zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju i
  - intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i
  sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne
  uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj saradnji i nastavkom saradnje koju Odbor ima sa
  odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata, kao i učešćem članova Odbora na seminarima,
  konferencijama i drugim međunarodnim aktivnostima, na poziv međunarodnih organizacija, u
  skladu sa čl. 208, 209 i 210 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

  Sve navedene aktivnosti biće realizovane u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima, kao i našim međunarodnim prijateljima: Evropskom unijom, Savjetom Evrope, UNICEF-om, OEBS-om i našim nevladinim organizacijama, prepoznatljivim u ovim oblastima, što proizilazi iz obaveza postavljenih pred Crnom Gorom, datih u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu.
  Kao i prethodnih godina, Odbor će u svom radu zadržati multisektorski pristup i nastaviti saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom, a jedan broj aktivnosti, kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, posvetiće implementaciji Zakona i Zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.

  ***
  Predlog plana aktivnosti Odbora za 2016. godinu je dostavljen u elektronskoj formi članovima Odbora i još na oko 60 adresa radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Službi Odbora, do 11. aprila 2016. godine, a biće predstavljeni na 63. sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG i predstavnici NVO-a koje se bave ljudskim pravima, uz prisustvo i učešće predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili.  Rukovođeni praksom u izradi Plana aktivnosti Odbora za prethodnih pet godina koja je dala dobre rezultate, na sjednicu u proširenom sastavu, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

  - Delegacija Skupštine CG u PSSE: dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, Goran Tuponja,
  Marija- Maja Ćatović, Rifat Rastoder i Snežana Jonica,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar pravde, Zoran Pažin,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih
  manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,
  - Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, Blanka Radošević-
  Marović,
  - Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević,
  - Ministar prosvjete, mr Predrag Bošković,
  - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija- Državni sekretar za evropske integracije,
  Glavni pregovarač, Aleksandar Pejović,
  - Savjetnik Predsjednika Vlade za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, dr Jovan Kojičić,
  - Profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i članica Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dr Ivana Jelić,
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,
  Muhamed Gjokaj i
  - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Zeković.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,


  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP- stalna predstavnica Fiona McCluney,
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan


  NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  - Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Cica Perović,
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
  - Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, direktorica Marina Vujačić,
  - Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorka Daliborka Uljarević i
  - “Akcija za ljudska prava”, direktorica Tea Gorjanc-Prelević.

  Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu sjednice Odbora, očekuje se da svojim predlozima pomognu u konkretizovanju predloženih tema, kako bi se zadaci Crne Gore iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu i Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, kao i Rezolucije 2030 (2015) PSSE o Crnoj Gori u oblasti ljudskih prava, uspješno realizovali tokom godine.
  - Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Odbora, održane 21. marta 2016. godine -

Dokumenta:

Izvještaj Odbora Skupstini o Izvještaju o radu Zaštitnika za 2014. god. sa Predlogom Zaključka

Datum: 25.05.2016.
Broj akta: 00-72/15-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2016. godinu

Datum: 13.04.2016.
Broj akta: 00-63-8/16-18
Vrsta dokumenta: Plan

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.04.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik