Nazad

102. sjednica Zakonodavnog odbora, 11.10.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o završnom računa Budžeta Crne Gore za 2018. godinu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
  4. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 14 stav 1 Zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu („Službeni list CG“, broj 80/17);
  5. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 2/18);
  6. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17);
  7. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 36 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16);
  8. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 1, 4 i 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službeni list CG“, broj 75/18);
  9. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 8 stav 2, čl. 11, 13 i 69 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“, broj 3/19);
  10. Razmatranje Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 1 stav 2 u dijelu koji glasi: „ili na osnovu zakona“, člana 14, člana 22 st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i člana 29 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18).

Dokumenta: