Nazad

Nastavak devete śednice Odbora za ljudska prava i slobode, 17.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Kontrolno saslušanje nacionalnog koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava, Blanke Radošević-Marović

  Tema kontrolnog saslušanja: 
  „Poštovanje obaveza Crne Gore u dijelu preporuka datih u Izvještaju ECRI-ja o Crnoj Gori, od februara 2012. godine“
                                                             **********
  Realizujući plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjen  na osnovu:
         - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu,
         -Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
         -jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za  2012. godinu, 
              Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore svoje aktivnosti u ovoj godini je fokusirao, u okviru Poslovnikom Skupštine utvrđenih nadležnosti, na zadatke koji su u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2012. godinu posebno akcentirani na dio koji se odnosi na oblast ljudskih prava, a u vezi sa, na str.11 Izvještaja, “Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode je usvojio Izvještaje koje je podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u periodu između oktobra i novembra, čime je pokazano veće uključivanje u pogledu promocije ljudskih prava.”
  Polazeći:
  - od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2012. godinu /oktobar 2012.g/:
       „Poštovanje i zaštita manjina, kulturna prava i
  4.26. Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura, 
       - kontinuiteta prethodnih aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u 2011. i 2012. godini na ovu temu:
       -8. februara 2011. godine razgovarao sa članovima Delegacije Evropske komisije  za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI) u vezi četvrte runde monitoringa po zemljama članicama Savjeta Evrope, a u okviru koje je bila prva posjeta Crnoj Gori od 7. do 10. februara 2011. godine,
       -3. juna 2011. godine posjetio je Kamp Konik I i II i u prostorijama Crvenog krsta održao Sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora za realizaciju aktivnosti Vlade u vezi s Akcionim planom trajnog rješavanja pitanja interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, predstavnicima relevantnih institucija zaduženih za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II i predstavnicima međunarodne zajednice,
       -27. jula 2011. godine, umjesto planiranog kontrolnog saslušanja Ministra rada i socijalnog staranja, na 44. sjednici, razmotrio Informaciju o aktivnostima Vlade Crne Gore u vezi sa trajnim rješavanjem pitanja raseljenih i interno raseljenih lica koja borave u Kampu Konik I i II, i s tim u vezi Odbor je podnio Skupštini Izvještaj sa predlogom zaključka (14 tačaka), koji je podijeljen poslanicima 24. saziva,
       -7. marta 2012. godine, na 66. sjednici razmotrio Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti Savjeta Evrope (ECRI) o Crnoj Gori i da je na samoj sjednici rasprava najvećim dijelom vođena o statusu raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik. Odbor je podnio Skupštini Izvještaj o razmatranju Izvještaja ECRI-ja o Crnoj Gori sa predlogom zaključka (16 tačaka), koji je podijeljen poslanicima  24. Saziva,
      -25. juna 2012. godine, na 74. sjednici održao Kontrolno saslušanjepotpredsjednika Vlade Duška Markovića, koga je, po njegovom ovlašćenju kao Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, na sjednici Odbora zastupao direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Željko Šofranac, dr Suada Numanovića, ministra rada i socijalnog staranja, koga je po ovlašćenju, zastupala Remzija Ademović, pomoćnica ministra i ministra unutrašnjih poslova, Ivana Brajovića,  
  - kao i dvije ključne Preporuke, koje je ECRI  uputio Crnoj Gori za koje zahtijevaju prioritetnu implementaciju, a koje će biti predmet provjere između dva redovna monitoringa (prelazne provjere) i to:
  1. ECRI preporučuje da vlasti ojačaju inicijalnu i kontinuiranu obuku policije, državnih tužilaca, advokata i sudija o pitanjima vezanim za ravnopravan tretman i nediskriminaciju, krivične odredbe koje su na snazi, a odnose se na rasizam i rasnu diskriminaciju i na to kako se prepoznaje rasistička motivacija krivičnog djela.
  2. ECRI snažno preporučuje da crnogorske vlasti, nakon pune i otvorene konsultacije sa ljudima na koje se to odnosi, pronađu standardni smještaj na raznim mjestima u gradu ili zemlji za stanovnike Konika, pripadnike RAE populacije i da zatvore taj Kamp.
              Proces provjere između dva redovna monitoringa za ove dvije preporuke ECRI će sprovesti najkasnije dvije godine nakon objavljivanja ovog izvještaja,  
              a realizujući šestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata,
   u skladu sa čl. 62 i 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore Odbor će na nastavku Devete sjednice održati Kontrolno saslušanje Nacionalnog koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru, Blanke Radošević-Marović, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava, u cilju pribavljanja informacija o do sada postignutom na realizaciji  poštovanja obaveza Crne Gore u dijelu Preporuka datih u Izvještaju ECRI-ja o Crnoj Gori, od februara 2012. godine. 
  Da učestvuju na sjednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su:
   - Šef i članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić, mr Damir Šehović i dr Draginja Vuksanović,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Koordinator Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, Duško Marković,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
  - Uprava policije, v.d. direktora Slavko Stojanović,
  - Rukovodilac Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici i član ECRI-ja iz Crne Gore, mr Siniša Bjeković, 
        predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič,
  - OEBS- šef Misije, ambasador Lubomir Kopaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik Rastislav Vrbenski,
  - UNHCR- otpravnica poslova Indumathi Mohandas i
  - UNICEF- šef Predstavništva Benjamin Perks i 
         NVO-a  koja se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
     - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

 2. Donošenje odluke o kontrolnom saslušanju nacionalnog   koordinatora ECRI-ja za Crnu Goru na temu “Poštovanje obaveza Crne Gore u dijelu preporuka datih u izvještaju ECRI-ja o crnoj gori, od februara 2012. godine”- (član 75 stav 2 poslovnika skupštine)-Realizacija aktivnosti (šesta) utvrđene planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu

Dokumenta: