Nazad

Četrnaesta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 17.07.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa:

  - dvanaeste śednice Odbora, održane 6. juna 2013. godine i
                            - trinaeste śednice Odbora, održane 17. juna 2013. godine,

 2. Izvještaj zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o zaštiti od diskriminacije
 3. Informacija o implementaciji Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2012.- 2016

  -Implementacija Preporuka Ombudsmana s aspekta obrazovanja (obezbjedjivanje udžbenika, romskih asistenata), 

                  - sa osvrtom na Studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori-romska i egipcanska djeca, koju je sačinio UNICEF-kancelarija u CG u saradnji sa Delegacijom Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (Istraživanje realizovala Agencija IPSOS)

 4. Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za period 2013-2018
 5. Izvještaj o radu Centra za očuvanje i  razvoj kulture manjina Crne Gore za 2012. godinu,
 6. Donošenje Odluke o kontrolnom saslušanju koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II,-(član 75 stav 2 Poslovnika Skupštine)-realizacija aktivnosti (sedamnaesta) utvrđene Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu
 7. Tekuća pitanja

  Cijeneći jednogodišnje preuzimanje predśedavanja Dekadom Roma 2005.-2015. od Hrvatske, 1. jula 2013. godine, u funkciji aktivnosti koje država Crna Gora u kontinuitetu preduzima na poboljšanju položaja ove populacije, a sve u kontekstu Preporuka koje proizilaze iz Rezolucije 1890(2012) PSSE, Rezolucije EP od aprila 2013. godine, ECRI-ja, veoma važnim za praćenje stanja ljudskih prava u Crnoj Gori, razmatranjem navedenih tačaka Odbor će, u skladu sa članom 68 Poslovnika, u funkciji kontrolne uloge Parlamenta, realizovati trinaestu, četrnaestu, petnaestu i šesnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu:    

  1.    Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  2.    Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
  3.    Jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu (zbog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora sredinom 2012. godine).

  U skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

    -Šef i članovi  Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica,
                - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
                - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar dr Suad Numanović,
                - Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ministar mr Predrag Bošković,
                - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
                - Direktor centa za razvoj i očuvanje kulture manjina, Derviš Selhanović,
      
                -   predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori: 
              - Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič, 
  - OEBS- šef Misije, ambasador Lubomir Kopaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;

     - NVO-a  koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

  Dopuna dnevnog reda:
                          
  1.    razmatranje amandmana (dva) na predlog zakona o štrajku koje su podnijeli poslanici:
  - Zoran Jelić i
  - Marta Šćepanović.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 17.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik