Nazad

Osamnaesta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 22.10.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, mr Predraga Boškovića

  Tema kontrolnog saslušanja: Implementacija zaključka Skupštine Crne Gore („Službeni list CG“, broj 36/11) donešenog  povodom razmatranja Posebnog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, a u kontekstu Izvještaja CPT-a (savjetodavno tijelo Savjeta Evrope) nakon pośete misije  CPT-a Crnoj Gori, u februaru 2013. godine.

  **********
  Realizujući plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjen  na osnovu:
  -    Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  -    Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
  -    jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu (zbog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora sredinom 2012. godine), 
  Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore svoje aktivnosti  u ovoj godini je fokusirao, u okviru Poslovnikom Skupštine utvrđenih nadležnosti, na zadatke koji su u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2012. godinu posebno akcentirani  na dio koji se odnosi na oblast ljudskih prava. 
              Polazeći od zaključka Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 36/11): “Sprovođenje svih preporuka Zaštitnika, sadržanih, kako u Posebnom izvještaju o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama koji Skupštini podnosi Zastitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, tako i izvještajima relevantnih međunarodnih institucija biće predmet kontinuiranog monitoringa Odbora za ljudska prava i slobode nad stanjem u JU Zavodu “Komanski most”, kao i JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“ Podgorica, JU Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj i ZU Specijalne bolnice za psihijatrijsko liječenje u Dobroti.”,  
             Kao i navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2012. godinu: “Izvjestan napredak je ostvaren po pitanju prava socijalno ugroženih osoba i/ili osoba s invaliditetom. U martu je Vlada usvojila Akcioni plan za integraciju osoba s invaliditetom za period 2012‐2013. Zakon o osobama s invaliditetom i dalje ima nedostatke u pogledu usklađenosti s pravnom tekovinom EU. Savjet za brigu o osobama s invaliditetom je osnovan u martu. Potrebno je dalje ojačati mehanizme za praćene i sankcionisanje institucija koje se bave osobama s invaliditetom. (str.13 Izvještaja)
             a realizujući dvadeset prvu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata,
             u skladu sa  čl. 62  i  75  Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor je na 17. śednici, održanoj  9. oktobra 2013. godine donio Odluku o realizaciji u dnevnom redu navedene aktivnosti u cilju pribavljanja informacija o do sada postignutom na implementaciji zaključka Skupštine Crne Gore („Službeni list CG“, broj 36/11) donešenog povodom razmatranja Posebnog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, koju vam u prilogu dostavljamo.
    da prisustvuju śednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su: 
  -    iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, 
  -    iz Ministarstva pravde, ministar Duško Marković,
  -    iz Ministarstva zdravlja, ministar dr Miodrag Radunović,
  -    iz JU Zavod „Komanski most“, direktor Vaselj Dušaj, 
  -    iz JU Dječiji dom „Mladost“- Bijela, direktor Borislav Đukanović,
  -    iz JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“, direktor Željko Darmanović.

             predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori: 
              - Delegacije Evropske unije u CG, šef delegacije, ambasador Mitja Drobnič, 
  - OEBS- V. D. šefa misije, Waldemar Figaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- šef predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;

  NVO-a  koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

              - “Građanska alijansa”, predśednik Boris Raonić,
  - “Akcija za ljudska prava”, izvršna direktorica Tea Gorjanc-Prelević,
  - NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, direktor Milisav Korać .

Dokumenta: