Nazad

41. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 11.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu sa predlogom da se razmotre sledeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):

  (1) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), (str.178 - 50201),

  (2) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RAE populacije, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, (str. 159- 41401),

  (3) Ministarstvo rada i socijalnog staranja u okviru Programa: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu *str. 170- 41601),

  (4) Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (str. 186- 51001)

  (5) Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 161 - 41402),

  (6) Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore (str. 162-41405) i

  7) Nacionalni savjeti (str. 163 - 41406), i

 2. Tekuća pitanja.
 3. Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Odbor će razmatranjem Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu (kao zainteresovano radno tijelo) realizovati dvadeset i drugu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Na sjednicu u proširenom sastavu, povodom prve tačke Dnevnog reda pozvani su:

  - Ministar finansija, dr Radoje Žugić (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Generalni direktor Direktorata za budžet, mr Nikola Vukićević (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović, (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Safet Kurtagić (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore), i
  - Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina, dr Derviš Selhanović (član 67 stav 21 Poslovnika Skupštine Crne Gore).

  Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore,

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks, i

  - NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić, i
  - “Naša inicijativa”, Milisav Korać

Dokumenta: