Nazad

47. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 05.03.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu,

  koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

 2. Informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima i organima državne uprave,

  koju je Odboru za ljudska prava i slobode podnijelo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, shodno Zaključku sa sjednice Vlade Crne Gore, održane 29. januara 2015. godine;

 3. Tekuća pitanja.

  Planom Odbora za 2014. godinu.
  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu:
  “ U oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja, izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda bolje se definiše uloga Zaštitnika ljudskih prava i sloboda kao nacionalnog mehanizma za prevenciju. Usvojen je okvirni plan za posjete, u ovom svojstvu, relevantnim organima i objektima. Nakon posjete Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, sprovedene su hitne preporuke i sačinjen plan kako bi se propratile preostale preporuke. U novembru, četiri policijska službenika iz Berana su od strane Višeg suda u Bijelom Polju osuđena na ukupno devet godina zatvora zbog pokušaja ubistva tri osobe 2007. godine. Tome je prethodilo suspendovanje ovih lica od strane Ministra unutrašnjih poslova. U junu, Osnovni sud u Podgorici osudio je tri policijska službenika na po tri mjeseca zatvora zbog zlostavljanja pritvorenika. Slučajevi zlostavljanja u policijskim objektima predstavljaju veliki razlog za zabrinutost i iziskuje odlučan odgovor na najvišem nivou. Generalno posmatrano, procesuiranje ovakvih slučajeva i dalje je sporo, a broj kažnjenih policajaca mali. Postupanje sa osuđenicima i pritvorenicima još uvijek treba da se uskladi sa međunarodnim standardima, kao i kapaciteti medicinskih službi u okviru zatvora kada je riječ o analitičkom pregledu i izvještavanju, kao i njihova saradnja sa pravosudnim organima.
  Kada je riječ o zatvorskom sistemu, usvojen je Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, kao dio šire reforme kaznenog sistema u Crnoj Gori. U novembru je potpisan sporazum o kazni rada u javnom interesu između Ministarstva pravde i pet opština kako bi se omogućilo osuđenicima da odsluže alternativne kazne kroz rad u javnom interesu. Do sada su donijete dvije presude u kojima je dosuđena kazna rada u javnom interesu, i one su trenutno u procesu sprovođenja. Saradnja sa civilnim društvom je zadovoljavajuća, a zatvorska uprava je zaključila nekoliko memoranduma o razumijevanju s lokalnim NVO u cilju olakšavanja praćenja uslova u kojima borave pritvorena lica. Slab kapacitet Direkcije za uslovnu slobodu u pogledu ljudskih resursa može dovesti do smanjenja kredibiliteta sistema alternativnih sankcija i ovom pitanju se mora prići kao prioritetu. Takođe je potrebno pozabaviti se nedostatakom odgovarajuće infrastrukture i programa rehabilitacije i resocijalizacije pritvorenika, uključujući i zavisnike od psihoaktivnih supstanci, prventstveno kroz obezbjeđivanje adekvatnih finansijskih sredstava. Zatvorska zdravstvena služba nema dovoljan broj osoblja, a njeni sveukupni materijalni uslovi su loši. (str. 54 i 55 Izvještaja),

  Odbor će razmatranjem Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu /u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/ realizovati dvadeset petu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu.

  Takođe, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu:
  “Crna Gora nastavlja da obezbjeđuje poštovanje i zaštitu manjina i kulturnih prava. Međuetnički odnosi u zemlji nastavljaju da budu dobri, a finansijska sredstva se i dalje dodjeljuju u cilju razvijanja kulturnog identiteta i jezika. Fond za manjine nastavlja da djeluje sa značajnim nedostacima, naročito u pogledu dodjele sredstava i valjanog sprovođenja i upravljanja projektima u cjelini; godišnji planovi aktivnosti nisu dostavljeni Skupštini tokom 2012. ni tokom 2013. godine. Izvještaj Državne revizorske institucije doveo je u pitanje sposobnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava da prati zakonitost rada savjeta za nacionalne manjine. Izgleda da većini od njih nedostaju programi rada i finansijski planovi. Radna grupa je sačinila preporuke kako bi se poboljšalo funkcionisanje Fonda.
  U pogledu inkluzije Roma, Aškalija i Egipćana, u okviru njenog predsjedavanja Dekadom inkluzije Roma, u Crnoj Gori je u januaru održana međunarodna konferencija o suzbijanju diskriminacije Roma. Drugi seminar o pitanjima vezanim za Rome, a koji je organizovala Evropska komisija, održan je u Crnoj Gori u junu; seminar je okupio sve relevantne lokalne i međunarodne zainteresovane strane kako bi se raspravljalo o pet prioritetnih oblasti koje su utvrđene na EU samitu o Romima u aprilu 2014. U aprilu je usvojen novi akcioni plan za sprovođenje Strategije za unaprjeđenje položaja Roma, Aškalija i Egipćana. Kada je riječ o obrazovanju, broj romske djece koja pohađaju osnovnu školu se znatno povećao u poređenju s prethodnim godinama, a proces desegregacije je nastavljen; međutim, stopa onih koji odustaju od školovanja, kao i mali broj Romkinja među ukupnom romskom učeničkom populacijom predstavljaju razlog za brigu. Diskriminacija ostaje rasprostranjena kod pristupa zapošljavanju i socijalnoj i zdravstvenoj njezi. Potrebno je poduprijeti njihovo učešće u programima sezonskog zapošljavanja. Porodično nasilje i prosjačenje djece u velikoj mjeri utiču na romsku zajednicu. Romi su i dalje nedovoljno zastupljeni na političkom nivou, dijelom zbog toga što za njih nije utvrđen niži izborni cenzus kao za ostale manjine. (str. 58 Izvještaja),

  Odbor će razmatranjem Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima i organima državne uprave /u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati dvadeset šestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti za 2014. godinu.

  Na sjednicu u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Leon Gjokaj a shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - ministar pravde, Duško Marković,
  - direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič, međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP-v.d. stalnog predstavnika g-din Norimasa Šimomura,
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan

  NVO koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:

  - Građanska alijansa, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta: