Odštampajte ovu stranicu
utorak, 24. mart 2015. 13:59

Održana 51. śednica Administrativnog odbora

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Držvne izborne komisije

Na danas održanoj 51. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, Odbor je dao pozitivno mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Držvne izborne komisije, broj 83 od 20. februara 2015. godine. Na śednici su u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovali u radu Budimir Šaranović, predśednik Državne izborne komisije, i Milisav Ćorić, sekretar Držvne izborne komisije.

Takođe, Administrativni odbor utvrdio je i Predlog odluke o imenovanju jednog zamjenika člana Državne izborne komisije. Na predlog Kluba poslanika Socijalističke narodne partije, Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za zamjenika člana Državne izborne komisije imenuje Borislava Globarevića

Odbor je na Predlog potpredśednika Skupštine Crne Gore, mr Milutina Simovića, odlučio da na dužnost savjetnika Potpredśednika Skupštine Crne Gore, imenuje Miodraga Kankaraša, specijalistu produkcije za edukaciju i informisanje javnosti.

U okviru tačke dnevnog reda “Tekuća pitanja”, članovi Odbora su se upoznali sa odgovorom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, broj 00-63-14/15-2/4 od 27. februara 2015. godine, u vezi razriješenja jednog od članova Savjeta Agencije za elektronske medije i s tim u vezi, većinom glasova odlučio da inicijative razmatra nakon okončanja sudskog postupka.

Članovi Odbora su se upoznali i sa donijetim Rješenjem Upravnog suda Crne Gore U.br.119/15 od 23. januara 2015. godine, vezanim za pokretanje upravnog spora radi poništaj Odluke Skupštine Crne Gore o imenovanju jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, kojim se Upravni sud Crne Gore oglašava nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. 

Odbor je u nastavku śednice razmotrio i predlog Kluba samostalnih poslanika, broj 00-63-14/15-14/2 od 23. januara 2015. godine, o učešću članova Kluba samostalnih poslanika u radu radnih tijela Skupštine Crne Gore.

Odbor se upoznao i sa Informacijom angažovanih lica u radnim tijelima i radnim grupama u Skupštini Crne Gore i ocijenio da je potrebno od Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore zatražiti dodatnu informaciju o primjeni važeće Odluke o utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima u Skupštini Crne Gore, pojedinačno za svako od radnih tijela Skupštine koja su do sada angažovala naučne i stručne konsultante.

Odbor se takođe upoznao i sa Zahtjevom poslanika Rešada Sijarića za profesionalno obavljanje poslaničke funkcije u Skupštini Crne Gore i odlučio da donese odgovarajuće rješenje.

Odbor se na kraju śednice upoznao i sa Informacijom o donijetim rješenjima iz nadležnosti Odbora između dvije śednice. 

Galerija slika