Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17 )

EPA: 662 XXVI
Broj akta: 00-14/18-52/2
Datum: 06.03.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 25.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-14/18-52/3
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali