Nazad

51. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 04.06.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2014. godinu,

  koji je podnijela institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore shodno članu 47 stav 1 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i

 2. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2015. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenih Planom aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještaju o napretku Crne Gore Evropske komisije iz oktobra 2014. godine, kao i onim u funkciji ukinutog monitoringa i uvođenja post - monitoring dijaloga od strane PSSE, utvrđenog Rezolucijom 2030 (2015) od 27. januara 2015.godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu nastaviće se aktivnosti sačinjene na osnovu:

  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,

  - Izvještaju o napretku Evropske komisije iz oktobra 2014. godine,

  - Rezoluciji 2030 (2015) PSSE,

  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,

  -aktivnostima Skupštine Crne Gore i

  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. g.

  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2014. godinu:

  “ Ombudsman

  Kapaciteti Kancelarije Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda ostaju ograničeni u pogledu kako ljudskih tako i finansijskih resursa. Izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda su usvojene, čime je unaprijeđena crnogorska usklađenost s evropskim i međunarodnim standardima. Činjenica da su amandmani oslabili ulogu Zaštitnika/ce, kada su u pitanju slučajevi diskriminacije, ostaje razlog za zabrinutost. Uprkos ukupno prilično velikom broju zaposlenih, broj članova u sektorima koji se bave suštinskim pitanjima ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije je veoma ograničen i različite pozicije ostaju upražnjene uključujući dva od četiri mjesta zamjenika Zaštitnika/ce. Ovo izaziva zabrinutost u pogledu sposobnosti institucije da ispuni svoj široki djelokrug aktivnosti i efikasno rješava pritužbe. U konkretnim slučajevima diskriminacije malo je pratećih aktivnosti usmjerenih ka rješavanju pritužbi.” (str. 11 Izvještaja)

  “Kada je riječ o unapređenju i ostvarivanju ljudskih prava, usvojene su izmjene i dopune Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, čime se poboljšalo usklađivanje Crne Gore s evropskim i međunarodnim standardima. Činjenica da je izmjenama i dopunama oslabila uloga Ombudsmana u pogledu bavljenja slučajevima u oblasti borbe protiv diskriminacije ostaje razlog za zabrinutost. Bez obzira na generalno prilično mnogobrojno osoblje, broj mjesta u odjeljenjima koja se bave temeljnim ljudskim pravima i pitanjima vezanim za antidiskriminaciju je prilično ograničen, a različita radna mjesta i dalje su upražnjena, uključujući dva od četiri mjesta zamjenika. To stvara zabrinutost u pogledu mogućnosti ove institucije da sprovede svoja brojna ovlašćenja, kao i u pogledu rešavanja žalbi. Malo propratnih aktivnosti je sprovedeno po pitanju konkretnih slučajeva diskriminacije.

  U oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja, izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda bolje se definiše uloga Zaštitnika ljudskih prava i sloboda kao nacionalnog mehanizma za prevenciju. Usvojen je okvirni plan za posjete, u ovom svojstvu, relevantnim organima i objektima.“ (str. 54 Izvještaja)

  “Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavili su da promovišu zaštitu ugroženih grupa, ali su naknadne aktivnosti vezane za slučajeve kršenja ljudskih prava i diskriminacije ograničene. Relevantno odjeljenje u okviru kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dalje nema dovoljan broj zaposlenih.” (str. 57 Izvještaja)

  Skupština je u martu usvojila izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije koje su usmjerene na njegovo dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU. Još uvijek ima nedostataka u njegovom obimu (u pogledu rasne diskriminacije) i u pogledu kaznenih odredbi. Nastavljaju se obuke vezane za borbu protiv diskriminacije, kao i njena promocija, posebno na lokalnom nivou. Administrativni kapaciteti Savjeta za zaštitu od diskriminacije su povećani, ali njegovom radu još uvijek nedostaju transparentnost i otvorenost. Treba dalje da se poboljšava svijest nosilaca pravosudne funkcije o postojanju pravne tekovine vezane za borbu protiv diskriminacije. Treba da se posveti pažnja tome da se omogući dostupnost dovoljno iscrpnih statističkih podataka, kako bi se omogućilo praćenje diskriminacije po različitim osnovama. (Vidjeti poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava)

  Odbor će razmatranjem Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore za 2014. godinu /u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore -kontrolna uloga/ realizovati treću aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Rukovođeni praksom dosadašnje saradnje sa Institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koja je dala dobre rezultate: iz Izvještaja o radu Odbora za 2014.g -”POSEBNO TREBA ISTAĆI DA JE nastavljena uspješna saradnja sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao krovnom institucijom, novim Ustavom ustanovljenom, za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je učestvovao u periodu januar 2014. - decembar 2014. godine na brojnim sjednicama (od 20 sjednica učestvovao na šest) Odbora i drugim aktivnostima (pet aktivnosti)

  /a od 50 sjednica Odbora za ljudska prava i slobode 25. saziva Skupštine Crne Gore-Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovao je na 25 sjednica Odbora i devet aktivnosti/.

  - Na sjednicu u proširenom sastavu, pored Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića- član 67 stav 1,

  shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Ministar pravde, Zoran Pažin,

  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,

  -Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade, dr Jovan Kojičić i

  -Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Zeković.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič, -Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u CG, Barbara Rotovnik,  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:

  - UNDP-v.d. rezidentnog predstavnika, g-din Miodrag Dragišić,

  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks,

  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan i

  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,  NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:

  - Građanska alijansa, Boris Raonić.  Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore dostupan je na Sajtu www.ombudsman.co.me

Dokumenta:

Izvještaj Odbora Skupstini o Izvještaju o radu Zaštitnika za 2014. god. sa Predlogom Zaključka

Datum: 26.06.2015.
Broj akta: 00-72/15-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2014. godinu

Datum: 26.06.2015.
Broj akta: 00-72/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik