Nazad

59. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 14.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu (član 53 stav 2 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore – “Službeni list CG”, br. 42/2011 i 32/14) sa

  -Mišljenjem Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, br. 00-63-8/15-43 od 9. novembra 2015. godine;

 2. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu sa predlogom da se razmotre sljedeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):

  (1) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), u okviru Programa Zaštita ljudskih prava i sloboda (str.175 - 50201),
  (2) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RAE populacije, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova (str. 148- 41401),
  (3) Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu (str. 170- 41604),
  (4) Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u okviru Programa Administracija (str. 186- 51001)
  (5) Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 151 - 41402),
  (6) Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u okviru programa Administracija (str. 153 - 41405), i
  (7) Nacionalni savjeti (str. 154 - 41406) sa
  - Izvještajem o radu i finansijskom poslovanju Albanskog savjeta za 2014. godinu i
  - Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori za 2014. godinu;
  /Izvještaji ostalih manjinskih nacionalnih savjeta nijesu dostavljeni/

 3. Informacija o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1.01 - 31.07. 2015. godine (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore) sa

  - Predstavkom NVO “Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore – UPIS” od 23. juna 2015. godine;

 4. Informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalnih uprava, sudovima i Državnom tužilaštvu, koju je dostavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
 5. Zahtjev Ministarstva za ljudska i manjinska prava za imenovanje člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, br. 00-63-8/15-44 od 10. novembra 2015. godine;
 6. Usvajanje Izvještaja i Informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode od septembra do decembra 2015. godine:

  (1) Informacija sa Seminara “Etički kodeks poslanika”, koji je organizovao Odbor za ljudska prava i slobode u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), 17. septembra 2015. u Podgorici;

  (2) Izvještaj o učešću zamjenice predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Ljiljane Đurašković na Interparlamentarnom sastanku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta i nadležnih odbora nacionalnih parlamenata na temu “Situacija na Mediteranu i potreba za cjelovitim pristupom migracijama”, održanom 23. septembra 2015. u Briselu;

  (3) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na događaju u okviru nastavka Kampanje “Svako dijete treba porodicu”, koji su organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, održanom 28. septembra 2015. u Crnogorskom narodnom pozorištu;

  (4) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa specijalnom savjetnicom za međunarodna prava osoba sa invaliditetom pri Stejt Dipartmentu Džudit Hjuman, održanog 7. oktobra 2015. u Podgorici;

  (5) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića i predstavnika Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na sastanku sa članovima ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), održanom 15. oktobra 2015. u Skupštini Crne Gore;

  (6) Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Husnije Šabovića na Strateškom sastanku Vlade Crne Gore i sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, održanom 19. i 20. oktobra 2015. u Bečićima;

  (7) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji „Kvalitetno obrazovanje- kvalitet, inkluzija, inovacije- temelji za budućnost“, održanoj 27. oktobra 2015. u Podgorici;

  (8) Izvještaj o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnom seminaru pod nazivom: „Uloga Ombudsmana u modernoj parlamentarnoj demokratiji- regionalna perspektiva“, održanom 18. i 19. novembra 2015. u Evropskom parlamentu u Briselu i

  (9) Izvještaj o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Trećoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih tijela nadležnih za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 23. i 24. novembra 2015. u Parlamenarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu,

 7. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode u 2015. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine i novembra 2015.godine, kao i onim u funkciji ukinutog monitoringa i uvođenja post- monitoring dijaloga od strane PSSE, utvrđenog Rezolucijom PSSE 2030 (2015) „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, od 27. januara 2015. godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu nastaviće se aktivnosti sačinjene na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,
  - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine,
  - Rezolucije 2030 (2015) PSSE,
  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,
  - aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. g.

  U vezi sa prvom i trećom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2015. godinu:
  „Uprkos nekim poboljšanjima u pogledu resursa Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kapaciteti za produktivno postupanje po žalbama i dalje su ograničeni.“ (str. 8 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),
  “Crna Gora je uspostavila odgovarajuće mehanizme za unutrašnji i vanjski nadzor kako bi osigurala pravo građana na dobru upravu. Ukupan broj preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda je nizak, iako je stepen njihovog sprovođenja visok.” (str. 11 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),
  “Kada je riječ o unapređenju i ostvarivanju ljudskih prava, imenovana su dva nova zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda sa iskustvom u oblasti ljudskih prava, jedan za borbu protiv diskriminacije i jedan za nacionalni preventivni mehanizam. Određena mjesta u sektoru Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dalje nijesu popunjena, naročito ona koja se bave ljudskim pravima i diskriminacijom. Kapaciteti ove institucije da na djelotvoran način rješava žalbe i dalje su ograničeni; njenu unutrašnju organizaciju neophodno je ojačati kako bi sprovodila svoja široka ovlašćenja. Interni sistem revizije žalbi pomogao bi u poboljšanju kvaliteta odluka. Sveukupno posmatrano, ključne institucije zadužene za politiku ljudskih prava, uključujući nadležno ministarstvo, nemaju dovoljno kadra, dok je postojećem kadru potrebna dalja obuka, prvenstveno o međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava.” (str. 66 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),
  “Cjelokupni zakonodavni okvir u oblasti borbe protiv diskriminacije dodatno je usklađen sa pravnom tekovinom, ali je neophodno njegovo dalje jačanje, naročito u pogledu kazni. Kapaciteti Kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dalje su ograničeni i propratne aktivnosti u odnosu na prijavljene slučajeve diskriminacije nijesu poboljšane. Organizacije civilnog društva lezbejki, gejeva, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih osoba nastavljaju da izražavaju zabrinutost zbog nedostatka rezultata Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, naročito u pogledu postupanja sa zahtjevima i žalbama koje se tiču diskriminacije.“ (str. 69 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),
  “Saradnja između Zaštitnika i LGBTI organizacija treba da se poboljša, kao i saradnja između relevantnih institucija”. (str. 71 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu),

  Odbor će razmatranjem Predloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu i Informacije o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 01.01.-31.07. 2015. godine realizovati četrnaestu i petnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu.
  ***
  Odbor će razmatranjem Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu realizovati šesnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu.
  ***
  U vezi sa četvrtom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2015. godinu:
  „Ostaje da se usvoje izmjene i dopune Zakona o manjinama. Izmjene i dopune treba da otklone moguće konflikte interesa u procedurama za opredjeljivanje i kontrolisanje fondova za manjine. Postoji zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i sveukupnog institucionalnog kapaciteta kod dodjele i revizije fondova koji su namijenjeni manjinama, uprkos značajnoj izdvojenoj sumi na godišnjem nivou: u 2015. manjinski savjeti i fond za manjine primili su ukupno 1,318 miliona eura. Kapacitet Ministarstva za ljudska i manjinska prava za nadzor u praksi nad legalnošću rada nacionalnih manjinskih savjeta treba da se značajno poveća.
  Prema najnovijem popisu, približno 8 300 Roma i Egipćana živi u Crnoj Gori. Učešće romskih studenata u svim nivoima obrazovanja je poboljšano. Pristup zdravstvenim uslugama ostaje otežan a romska manjina ostaje najranjivija i najdiskriminisanija zajednica u raznim oblastima života. Romkinje su podvrgnute dvostrukoj diskriminaciji. Uprkos tome, zajednica ima vrlo ograničen pristup fondovima namijenjenim za manjine. Romi su i dalje nedovoljno zastupljeni u političkoj sferi i imaju otežan pristup tržištu rada. Neformalno zaposlenje preovlađuje dok su romska djeca naročito izložena dječijem radu. Aktivne mjere kojima bi se ta zajednica uključila na tržište rada treba da se realizuju.” (str. 71 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu)

  Odbor će razmatranjem Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalnih uprava, sudovima i Državnom tužilaštvu realizovati sedamnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu.
  ***
  Na sjednicu u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković (član 67 st. 1 i 2 Poslovnika),
  - Ministar finansija, dr Radoje Žugić (član 67 st. 1 i 2 Poslovnika),
  - Generalni direktor Direktorata za budžet, mr Nikola Vukićević(član 67 st. 1 i 2 Poslovnika),
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović (član 67 st. 1 i 2 Poslovnika) i
  - Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Leon Gjokaj (član 67 stav 1 Poslovnika)

  a shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić,
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj,
  - Direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Safet Kurtagić,
  - Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina, dr Derviš Selhanović i
  - Savjetnik predsjednika Vlade za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, dr Jovan Kojičić

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP- stalna predstavnica Fiona McCluney,
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan

  NVO koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:

  - Građanska alijansa , predsjednik Boris Raonić.

  Usvajanje Zapisnika sa:
  - 57. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 22. septembra 2015. godine i
  - 58. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 23. septembra 2015. godine

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 14.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik