Nazad

Četvrta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 06.02.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika

  - Prve śednice Odbora, održane 20. decembra 2012. godine,
         - Druge śednice Odbora, održane 26. decembra 2012. godine i
         - Treće śednice Odbora, održane 28. decembra 2012. godine

 2. Izbor zamjenika predśednika Odbora

  - Poziv upućen predśednicima poslanickih klubova opozicije u skladu sa članom  34 stav 5 Poslovnika Skupštine Crne Gore;

 3. Informacija o postupanju Uprave policije po preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore datim u posebnom Izvještaju o stanju prostorija Uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode iz 2011. godine (do nivoa Odbora)

  Sa osvrtom na:
  -       Izvještaj o učešću dr Halila Dukovića na panel diskusiji na temu: „Zaštita ljudskih prava u sistemu izvršenja krivičnih sankcija“, održanoj povodom obiželjavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2012. godine u Podgorici, u organizaciji Vlade Crne Gore, institucije Ombudsmana, Univerziteta Crne Gore, agencija UN-a u Crnoj Gori, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i NVO “Građanska alijansa” 
  -       Predstavku br. 00-64-06/12-46 od 16. oktobra 2012. godine kojom se jedan broj osudjenih lica na izdržavanju kazne u ZIKS-u obratio Odboru za ljudska prava i slobode;

 4. Izvještaj o seksualnom iskorišćavanju djece u Crnoj Gori, koji je podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (do nivoa Odbora)

  Sa osvrtom na: 
   -   Izvještaj-studiju o siromaštvu djece u Crnoj Gori, koju je UNICEF uradio u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog  staranja Vlade Crne Gore,
  -     Izvještaj sa preporukama sa Konferencije „Zajedno do kvalitetnije socijalne i dječije zaštite lica sa invaliditetom“, održane u Podgorici 3. decembra 2012. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 

  -    Rezultate Kampanje „Jedan od petoro“ koju je pokrenuo Savjet Evrope, a koju sprovodi Vlada Crne Gore od februara 2012. godine;

 5. Međunarodne aktivnosti  u  Odboru od novembra 2012. do januara 2013. godine

  -   Informacija sa sastanka predśednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode sa Delegacijom iz Albanije, održanog  u Podgorici 24. januara 2013. godine;  
   -    Izvještaj o učešću predstavnika Službe Odbora za ljudska prava i slobode na seminaru na temu: „Zaštita ljudskih prava i položaj žena i djece“, održanom od 14 do 15. novembra 2012. godine u Briselu, u organizaciji Jedinice za odnose sa parlamentima zemalja Zapadnog Balkana Direktorata za spoljne poslove Evropskog parlamenta u okviru Programa podrške parlamentima zemalja Zapadnog Balkana;
   
  -       Izvještaj o učešću sekretara Odbora za ljudska prava i  slobode i Odbora za politicki sistem, pravosuđe i upravu na Regionalnoj radionici na temu: „Efikasan rad Odbora“, održanoj od 7. do 9. novembra 2012. godine u Bratislavi, u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta-NDI;

 6. Tekuća pitanja

Dokumenta: