Nazad

21. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 17.12.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste śednice
 2. Prava djeteta  sa osvrtom na

  - Informaciju o realizaciji Nacionalnog plana akcije za djecu za period  2013-2017. godina (do nivoa Odbora);

  - Informaciju o realizaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori za period 2013-2017. godina (do nivoa Odbora);

  - Informaciju o ostvarivanju prava djece u vezi sa inkluzijom djece u obrazovni sistem, pogotovo djece sa smetnjama u razvoju, u fokusu kapaciteta institucija nadležnih za ostvarivanje ovih prava (do nivoa Odbora)- shodno članu 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore;

 3. Informacija o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa Akcionim planom prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti za 2014. godinu
 4. Informacija sa sastanka predśednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom, održanog 8. novembra 2013. godine
 5. Informacija sa sastanka predśednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića sa V.D.šefa misije OEBS-a u Crnoj Gori, Waldemarom Figajem, održanog 12. novembra 2013. godine
 6. Tekuća pitanja

  Polazeći od nalaza u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu, Odbor za ljudska prava i slobode naročitu pažnju, kroz brojne aktivnosti utvrđene Planom aktivnosti za 2013. godinu, posvetio je pravima djeteta. Ovo s toga što je u oktobru 2010. godine Crna Gora dobila obavezujuće Preporuke Komiteta UN za prava djeteta, koje su se odnosile na različite oblasti djelovanja u cilju poboljšanja položaja djece i podizanja stepena poštovanja prava djeteta u Crnoj Gori. 
  Sve aktivnosti koje Odbor realizuje u ovoj oblasti fokusiraju se na oblasti djelovanja koje je Savjet Evrope, do 2015. godine, utvrdio:
  -    Porodica;
  -    Razvijanje servisa socijalnih usluga i socijalne brige o djeci;
  -    Obrazovanje i participacija djece i
  -    Zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, dječje pornografije i dječje prostitucije.

  U skladu sa članom 67 i 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu śednice, pozvani su:
      - Ministar rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković,
  - Ministar prosvjete, Slavoljub Stijepović, 
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović. 

    Takođe, u skladu sa članom 67 Poslovnika, pozvani su:
           -Šef i članovi  Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica,
                       - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
           - Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za prava djeteta, Nevenka Stanković, 
      
                -   predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori: 
               - Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič, 
   - OEBS- šefica Misije, Janina Hrebickova,
   - UNICEF- šef Predstavništva, Benjamin Perks,

     - NVO-a  koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

   - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
   - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Perović.

          Potrebno je da gore pozvana resorna ministarstva, u skladu sa članom                     68 Poslovnika Skupštine, Informaciju dostave i u pisanoj verziji. 
          
           Molimo Vas da  učešće na  sjednici potvrdite do 12.decembra /četvrtak/ 2013. godine, do 14 časova, na tel/fax 020/404-535 ili e-mail slava.buric@skupstina.me, kao i da nas obavijestite da li Vam je potreban prevod na engleski jezik.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 17.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Informacije o realizaciji Nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017. godina

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-52/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Informacije o realizaciji Nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017. godine

Datum: 17.12.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-52/
Vrsta dokumenta: Izvještaj