Nazad

48. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 01.04.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa:

  - 46. i nastavka 46. sjednice Odbora, održanih 24. i 25. februara 2015. godine i
  - 47. sjednice Odbora, održane 5. marta 2015. godine

 2. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu;
 3. Razmatranje Plana aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu;
 4. Usvajanje Izvještaja i informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode u periodu od januara do kraja marta 2015. godine:

  (1) Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Husnije Šabovića na sastanku Odbora Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran za političke poslove, bezbjednost i ljudska prava, održanom 30. januara 2015. godine u Barseloni;
  (2) Informacija o posjeti polaznika XIX generacije Škole ljudskih prava Odboru za ljudska prava i slobode, održanoj 3. februara 2015. godine;
  (3) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora dr Ljiljane Đurašković sa šefom jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Dirk Langeom, održanog 27. februara 2015. godine;
  (4) Informacija sa sastanka sekretara Odbora za ljudska prava i slobode Slave Burić i pomoćnice generalnog sekretara za Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine Jelene Radonjić sa predstavnicom SIGMA-e Anke Freibert, održanog 27. februara 2015. godine;
  (5) Informacija sa Javne tribine Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Prava djeteta-hraniteljstvo”, održane 2. marta 2015. godine u Herceg-Novom;
  (6) Informacija o posjeti članova Odbora za ljudska prava i slobode Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru, održanoj 2. marta 2015. godine;
  (7) Informacija o posjeti članova Odbora za ljudska prava i slobode Dječijem domu “Mladost” u Bijeloj, održanoj 2. marta 2015. godine;
  (8) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa šeficom Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori Liom Magnaguagno, održanog 19. marta 2015. godine, i
  (9) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandrom Sašom Zekovićem, održanog 19. marta 2015. godine, I

 5. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode će i u 2015. godini nastaviti sa aktivnostima predloženim u Planu aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku djelovanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine, kao i Rezolucijom 2030 (2015) Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, od 27. januara 2015. godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu biće nastavljeno sa aktivnostima sačinjenim na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,
  - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine,
  - Rezolucije PSSE 2030 (2015),
  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu,
  - aktivnosti Skupštine Crne Gore i
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014.godinu.
  Polazeći od Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 11. marta 2015. godine, koja, po riječima Čarlsa Tanoka (Charles Tannock), izvjestioca za Crnu Goru: “Crna Gora svijetli primjer na Balkanu, izbor Stankovića poseban uspjeh -Zemlja lider u procesu proširenja EU, svijetli primjer na zapadnom Balkanu, priča sa dobrim vijestima – sve su ovo epiteti koji se pripisuju Crnoj Gori kojima se nastoji opisati njeno neprestano nastojanje da se pridruži EU”, kazao je Čarls Tanok, izaslanik EU za Crnu Goru u Evropskom parlamentu za European Western Balkans, pozdravljajući napredak i nudeći savjete o tome gdje je dalje poboljšanje neophodno, kao i od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode, radi kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u ovoj godini, Odbor će posvetiti aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti zaštite od diskriminacije, prevencije torture, prava djeteta i zaštite ličnih podataka zbog čega je u Planu aktivnosti za 2015. godinu akcenat usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:
  - implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl.68, 73, 75 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
  - prava djeteta, sa posebnim naglaskom na prava djece sa teškoćama u razvoju;
  - ostvarivanje prava raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, u skladu sa preporukama Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI);
  - zaštitu od diskriminacije, praćenjem sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije;
  - prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT);
  - zaštitu ličnih podataka;
  - intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj i međunarodnoj saradnji.
  Polazeći od nalaza u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu, naročita pažnja u Odboru će, i u ovoj godini, kroz brojne planirane aktivnosti, biti posvećena pravima djeteta, koje se odnose na različite oblasti djelovanja u cilju poboljšanja položaja djece i podizanja stepena poštovanja prava djeteta u Crnoj Gori.
  Sve navedene aktivnosti biće realizovane u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima, kao i našim međunarodnim prijateljima: Evropskom unijom, Savjetom Evrope (u Strategiji o djeci utvrđena ključna polja djelovanja od 2012. do 2015. godine), UNICEF-om, OEBS-om i našim nevladinim organizacijama, prepoznatljivim u ovoj oblasti i to kroz sledeća polja djelovanja, koje je Savjet Evrope, do 2015. godine, utvrdio:
  - Porodica;
  - Razvijanje servisa socijalnih usluga i socijalne brige o djeci;
  - Obrazovanje i participacija djece i
  - Zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, dječje pornografije i dječje prostitucije, što prozilazi iz obaveza postavljenih pred Crnom Gorom, datih u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. godinu.
  Kao i prethodnih godina, Odbor će nastaviti saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima koji se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda, a jedan broj aktivnosti posvetiće učešću građana i građanskoj inicijativi u lokalnim samoupravama, a kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, implementaciji Zakona i Zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.
  Predlog plana aktivnosti Odbora za 2015. godinu je dostavljen u elektronskoj formi članovima Odbora i još na oko 50 adresa radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Službi Odbora, do 30. marta 2015. godine, a biće predstavljeni na 48. sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG i predstavnici NVO-a koje se bave ljudskim pravima, uz prisustvo i učešće predstavnika Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili.

  Rukovođeni praksom u izradi Plana aktivnosti Odbora za prethodne četiri godine koja je dala dobre rezultate, na sjednicu u proširenom sastavu, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Delegacija Skupstine CG u PSSE, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Goran Tuponja i Snežana Jonica,
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar pravde, Zoran Pažin,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,
  - Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava, Blanka Radošević-Marović,
  - Ministar rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević,
  - Ministar prosvjete, mr Predrag Bošković,
  - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija- Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač, Aleksandar Pejović,
  - Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade, dr Jovan Kojičić,
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj i
  - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Zeković.
  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  -Šef sektora za politiku, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije u CG, Alberto Cammarata

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP-v.d. stalnog predstavnika g-din Norimasa Šimomura,
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan

  NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  - Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Cica Perović,
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
  - Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorka Daliborka Uljarević i
  - “Akcija za ljudska prava”, direktorica Tea Gorjanc-Prelević.

  Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu sjednice Odbora, očekuje se da svojim predlozima pomognu u konkretizovanju predloženih tema, kako bi se zadaci Crne Gore iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu i Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, kao i Rezolucije 2030(2015) PSSE o Crnoj Gori u oblasti ljudskih prava, uspješno realizovali tokom godine.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 01.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode za 2014.g. i prvi kvartal 2015.godine

Datum: 01.04.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015.godinu

Datum: 01.04.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa sastanka sa OEBS-om, 19.3.2015. godine

Datum: 26.03.2015.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa sastanka Halila Duković sa Aleksandrom Zekovićem održanog 19. marta 2015. godine

Datum: 25.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa sastanka sa Dirk Langeom

Datum: 16.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija o posjeti Dječijem domu “MLADOST” u Bijeloj, održanoj 2. marta 2015. godine

Datum: 13.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa Javne tribine održane u Herceg Novi, 2. marta 2015. godine

Datum: 12.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa sastanka sa SIGMOM

Datum: 11.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija o posjeti polaznika XIX generacije Škole ljudskih prava Odboru za ljudska prava i slobode

Datum: 10.03.2015.
Broj akta: 00-63-8/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo