Nazad

Šesta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 06.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje  plana aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu sačinjenog na osnovu:

  1. Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  2. Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
  3. jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu (zbog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora sredinom 2012. godine), 
  sa posebnim akcentom na aktivnosti i nadležne institucije koje treba da obezbijede  
  veću efikasnost u oblasti: 
  - zaštite od diskriminacije,
  - prevencije torture,
  - prava djeteta i 
  - zaštite ličnih podataka, 
  zbog čega će u Planu za 2013. godinu akcenat biti usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:
  - implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl.68,73,75 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
  - prava djeteta, sa posebnim naglaskom na prava djece sa teškoćama u razvoju;
  - proporcionalnu zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnim službama;
  - ostvarivanje prava raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, u skladu sa preporukama Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI);
  - zaštitu od diskriminacije, praćenjem sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije i učešćem u poboljšanju njegovog teksta donošenjem izmjena i dopuna Zakona;
  - prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT);
  - zaštitu ličnih podataka;
  - intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj saradnji, organizovanjem posjete odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata i organizovanjem međunarodne konferencije u cilju ostvarivanja uloge Parlamenta u procesu uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, u skladu sa čl. 208, 209 i 210 Poslovnika Skupštine Crne Gore. 
  Polazeći od nalaza u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu, naročita pažnja će, kroz brojne planirane aktivnosti, biti posvećena pravima djeteta.    
  Planirane aktivnosti Odbor za ljudska prava i slobode tokom 2013. godine realizovaće  uz podršku: Misije OEBS-a u Crnoj Gori, UNICEF-a, Save the children-a, a u okviru Projekata: “Govorimo  o mogućnostima” (Vlada i UNICEF), “Unaprjeđenje položaja djece u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije” (Save the children Norway), Kampanje „Jedno od petoro“ koju sprovodi Vlada CG i PSSE.
  Predlog plana aktivnosti Odbora (dostavljen u elektronskoj formi na 62 adrese radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Službi Odbora, do 1. marta 2013. godine) biće razmotren na Šestoj sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG i predstavnici NVO-a koje se bave ljudskim pravima, uz prisustvo i učešće predstavnika Evropske komisije), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili. 
  Rukovođeni praksom u izradi Plana aktivnosti Odbora u 2011. i 2012. godini, koja je dala dobre rezultate, sjednica će se održati u proširenom sastavu i, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika  Skupštine, da učestvuju u radu śednice, pozvani su: 
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, 
  - Ministar pravde, Duško Marković, 
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  - Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, Sabahudin Delić, 
  - Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević- Marović,
  - Profesorica na Pravnom fakultetu, doc. dr Ivana Jelić,
  - Zastupnik Crne Gore  pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Zoran Pažin, 
  - Predśednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin i
  - Rukovodilac Centra za ljudska prava Univerziteta Crne Gore, mr Siniša Bjeković.
  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
   - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič, 
  međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori: 
  - OEBS- šef Misije, ambassador Lubomir Kopaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislavu Vrbenskom,
  - UNICEF- Šef Kancelarije, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;
  -NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  -  Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, Rajka Cica Perović,
  - CRNVO, Ana Novaković,
  - “Građanska alijansa” , Boris Raonić,
  - “Akcija za ljudska prava”, Tea Gorjanc-Prelević i
  - Centar za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević.
  Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu sjednice Odbora, očekuje se da svojim predlozima pomognu u konkretizovanju  predloženih  tema, kako bi se zadaci Crne Gore iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu u oblasti ljudskih prava, uspješno realizovali tokom  godine.
  Molimo Vas da  učešće na  sjednici potvrdite do 4. marta /ponedjeljak/ 2013. godine, do 14 časova, na tel/fax 020/404-535 ili e-mail slava.buric@skupstina.me, kao i da nas obavijestite da li vam je potreban prevod na engleski jezik.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Plan aktivnosti Odbora za 2013. godinu

Datum: 06.03.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-8
Vrsta dokumenta: Ostalo