Nazad

Petnaesta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 25.09.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Kontrolno saslušanje:

  Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, ministra  rada  i socijalnog staranja, mr Predraga Boškovića
                                     Tema kontrolnog saslušanja:
  „Realizacija strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II“;

 2. Informacija o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018 sa Akcionim planom za  2012.-2013. u fokusu preporuka GRETA-e (SE)-mart 2013.g u vezi sa implementacijom Konvencije se za borbu protiv trgovine ljudima
 3. Informacija sa sastanka predśednika i zamjenice predśednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sa Frank La Ruom, specijalnim izvjestiocem za promovisanje i zaštitu slobode mišljenja i izražavanja Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, održanog 14. juna 2013. godine
 4. Informacija o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode,   dr Halila Dukovića na  konferenciji za štampu, održanoj 3. septembra  2013. godine, povodom obilježavanja šezdesete godišnjice od stupanja na snagu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

  Realizujući plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za  2013. godinu, sačinjen  na osnovu:
         - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu,
         -Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
         -Jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za  2012. godinu, 
              Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore svoje aktivnosti u ovoj godini je fokusirao, u okviru Poslovnikom Skupštine utvrđenih nadležnosti, na zadatke koji su u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2012. godinuposebno akcentirani na dio koji se odnosi na oblast ljudskih prava, a u vezi sa, na str.11 Izvještaja, “Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode je usvojio Izvještaje koje je podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u periodu između oktobra i novembra, čime je pokazano veće uključivanje u pogledu promocije ljudskih prava.”
   
  Polazeći  od Preporuke:
   
  2. ECRI snažno preporučuje da crnogorske vlasti, nakon pune i otvorene konsultacije sa ljudima na koje se to odnosi, pronađu standardni smještaj na raznim mjestima u gradu ili zemlji za stanovnike Konika, pripadnike RAE populacije i da zatvore taj Kamp.
                  Proces provjere između dva redovna monitoringa za preporuke ECRI će sprovesti najkasnije dvije godine nakon objavljivanja njihovog Izvještaja,
              a realizujući sedamnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata,
   u skladu sa čl. 62 i 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore Odbor će na 15. śednici održati Kontrolno saslušanje koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, ministra  rada  i socijalnog staranja, mr Predraga Boškovića, u cilju pribavljanja informacija o do sada postignutom na realizaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II;
  Polazeći, takođe, od:
  Aktivnosti koje Vlada Crne Gore preduzima s ciljem podizanja nivoa svijesti javnosti o fenomenu trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na ranjive grupe kao što su maloljetnici, Romi,  djeca prosjaci i djeca bez roditeljskog staranja, kao i od planova za pospješivanje procesa identifikacije žrtava trgovine ljudima od strane svih onih koji u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa žrtvom, naročito o važnosti obuke službenika radne inspekcije i predstavnika centara za socijalni rad,

  a realizujući osamnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata, 

  u skladu sa čl. 62 i 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore Odbor će na 15. śedniciu oblasti sprečavanja trgovine ljudima  pribaviti  informacije o do sada postignutom na realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima.
   Da učestvuju na sjednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su:
   - Šef i članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar dr Suad Numanović,
  - Zavod za zbrinjavanje izbjeglica, direktor Željko Šofranac,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
  - Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, šef Kancelarije Zoran Ulama i
   
   predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič,
  - OEBS- v.d. šefa Misije, Waldemar Figaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik Rastislav Vrbenski,
  - UNHCR- otpravnica poslova Indumathi Mohandas,
  - UNICEF- šef Predstavništva Benjamin Perks i
         NVO-a  koja se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
     - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o kontrolnom saslušanju

Datum: 25.09.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-27/
Vrsta dokumenta: Izvještaj