Nazad

27. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 26.03.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje Izvještaja o radu odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu;
 2. Razmatranje Plana aktivnosti (predlog) Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu

  Odbor za ljudska prava i slobode ce i u 2014. godini nastaviti sa aktivnostima predloženim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrdjenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu biće nastavljeno sa aktivnostima sačinjenim na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine,
  - Izvještaja o napretku Evropske komisije iz oktobra 2013. godine
  - Rezolucije 1890 PSSE (2012),
  -Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu
  -aktivnosti Skupštine Crne Gore
  - jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2013.g
  Polazeći od Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja je 6. februara 2014. godine usvojena sa474glasaza,42protivi 34uzdržanaglasa, a čijim usvajanjem je, po riječima ČarlsaTanoka (ČharlesTannock)zaizvještajoCrnojGori, najavljen brznastavakpregovorasaCrnomGorom i kojom prilikom su poslanici Evropskog parlamenta podržali takav brzi napredak pregovora sa Podgoricom, pod uslovom da reforme budu održive.

  Izvjestilac za Crnu Goru Čarls Tanok istakao je: “Smatram ovo glasanje, na kojem je većina poslanika podržala moj izvještaj o napretku Crne Gore, ukazivanjem povjerenja ovoj zemlji. Bez obzira na to što ključni izazovi i dalje postoje, moramo nastaviti saradnju sa crnogorskim partnerima kako bi obezbijedili da zemlja održi impresivan stepen napretka i sprovedereformeneophodnezaevropskuintegraciju, jertozaslužuje ”.

  Polazeći od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode, radi kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u ovoj godini, u saradnji sa Delegacijom Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Odbor će posvetiti aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti zaštite od diskriminacije, prevencije torture, prava djeteta i zaštite ličnih podataka zbog čega je u Planu aktivnosti za 2014. godinu akcenat usmjeren na aktivnosti koje se odnose na:
  - implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora (čl.68,73,75 i 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
  - prava djeteta, sa posebnim naglaskom na prava djece sa teškoćama u razvoju;
  - ostvarivanje prava raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, u skladu sa preporukama Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope (ECRI);
  - zaštitu od diskriminacije, praćenjem sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije i učešćem u poboljšanju njegovog teksta donošenjem izmjena i dopuna Zakona;
  - prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT);
  - zaštitu ličnih podataka;
  - intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u regionalnoj saradnji, organizovanjem posjete odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata.
  Polazeći od nalaza u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu, naročita pažnja u Odboru će, i u ovoj godini, kroz brojne planirane aktivnosti, biti posvećena pravima djeteta, koje se odnose na različite oblasti djelovanja u cilju poboljšanja položaja djece i podizanja stepena poštovanja prava djeteta u Crnoj Gori.
  Sve navedene aktivnosti biće realizovane u saradnji sa Delegacijom Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i našim međunarodnim prijateljima: Savjetom Evrope (u Nacrtu strategije o djeci utvrđena ključna polja djelovanja od 2012. do 2015. godine), UNICEF-om, Save the children-om i našim nevladiniim organizacijama, prepoznatljivim u ovoj oblasti i to kroz sledeća polja djelovanja, koje je Savjet Evrope, do 2015. godine, utvrdio:
  - Porodica;
  - Razvijanje servisa socijalnih usluga i socijalne brige o djeci;
  - Obrazovanje i participacija djece i
  - Zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, dječje pornografije i dječje prostitucije,
  što prozilazi iz obaveza postavljenih pred Crnom Gorom, datih u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. godinu.

  Kao i prethodne godine, Odbor će intenzivirati saradnju sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, zasnovanu na Zakonu o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zakonu o zabrani diskriminacije, čije poboljšanje pravnih instituta upravo predstoji, Poslovniku Skupštine Crne Gore, a jedan broj aktivnosti posvetiće učešću građana i građanskoj inicijativi u lokalnim samoupravama, a kroz institute kontrolne funkcije Skupštine, implementaciji Zakona i Zaključaka Skupštine, u nadležnosti ovog Odbora.
  Planirane aktivnosti Odbor za ljudska prava i slobode tokom 2013. godine realizovane su uz podršku: Misije OEBS-a u Crnoj Gori, UNICEF-a, Save the children-a, a u okviru Projekata: “Govorimo o mogućnostima” i “Kampanji-svako dijete treba porodicu” (Vlada i UNICEF), “Unaprjeđenje položaja djece u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije” (Save the children Norway), Kampanje „Jedno od petoro“ koju sprovodi Vlada CG i PSSE.
  Predlog plana aktivnosti Odbora je dostavljen u elektronskoj formi članovima Odbora i još na 52 adrese radi davanja predloga, primjedbi i sugestija Službi Odbora, do 12. marta 2014. godine) sa kojih je stigao jedan broj predloga , sugestija, pohvala, a biće predstavljeni na 27. sjednici Odbora, u proširenom sastavu (relevantni predstavnici političkog sistema Crne Gore, međunarodnih organizacija sa sjedištem u CG i predstavnici NVO-a koje se bave ljudskim pravima, uz prisustvo i učešće predstavnika Evropske komisije), kako bi nakon razmatranja predloga, primjedbi i sugestija isti usvojili.
  Rukovođeni praksom u izradi Plana aktivnosti Odbora u 2011., 2012. i 2013. godini, koja je dala dobre rezultate, na sjednicu u proširenom sastavu shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Delegacija Skupstine CG u PSSE, dr Predrag Sekulić, dr Draginja Vuksanović, mr Damir Šehović, Snežana Jonica i Mladen Bojanić
  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  - Ministar pravde, Duško Marković,
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović,
  -v. d. generalnog direktora Direktorata za unapredjenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Gjokaj,
  - Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević-Marović,
  -Ministarstvo rada i socijalnog staranja, mr Predrag Bošković,
  -Ministarstvo prosvjete, Slavoljub Stijepović,
  -Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija-Državni sekretar za evropske integracije, Glavni pregovarač, Aleksandar Pejović,
  -Savjet za zaštitu od diskriminacije- sekretar Savjeta i savjetnik Predsjednika Vlade, dr Jovan Kojičić
  - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Zoran Pažin,
  -Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Šefko Crnovršanin i
  - Rukovodilac Centra za ljudska prava Univerziteta Crne Gore, mr Siniša Bjeković.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,
  -Savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegacije Evropske unije u CG, Barbara Rotovnik,
  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- Šef Kancelarije, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas;
  -NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  -Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Milisav Korać,
  - Centar za prava djeteta, Rajka Cica Perović,
  - “Građanska alijansa” , Boris Raonić,
  - “Akcija za ljudska prava”, Tea Gorjanc-Prelević.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 26.03.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o radu Odbora za 2013. godinu

Datum: 26.03.2014.
Broj akta: 00-63-8/14-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu

Datum: 26.03.2014.
Broj akta: 00-63-8/14-12
Vrsta dokumenta: Ostalo