Skupština Crne Gore

1. LIČNA KARTA

Lična karta je obavezan dokument, koji se izdaje crnogorskom državljaninu, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, a navršio je 18 godina života.

Crnogorski državljanin stariji od šest godina, a ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove u mjestu svog prebivališta.

Za izdavanje lične karte shodno Zakonu o ličnoj karti ("Službeni list Crne Gore", br. 12/07,73/10, 28/11) crnogorski državljanin prilaže:

•        zahtjev,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura,

•    izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, provjerava se iz baze podataka – pa se ne prilaže.

Crnogorski državljananin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.

Prilikom izdavanja lične karte na novom obrascu, organ poništava važeću ličnu kartu izdatu na starom obrascu.

Za zamjenu lične karte zbog gubitka, državljanin je u obavezi da izvrši uplatu naknade u iznosu od 3,00 eura Službenom listu Crne Gore.

Lična karta izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja, a najduže do 31. jula 2012. godine.

2. PASOŠ

Pravo na novi elektronski pasoš ima crnogorski državljanin. Rok važenja pasoša je 10 godina. Crnogorskom dravljaninu do navršene četvrte godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, a zahtjev podnosi roditelj, uz saglasnost drugog roditelja, ili na zahtjev zakonskog zastupnika.

Crnogorski državljanin zahtjev za izdavanje pasoša podnosi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta, a crnogorski državljanin koji neprekidno duže od tri mjeseca boravi u inostranstvu zahtjev podnosi diplomatskom ili konzularnom predstavništu Crne Gore, na čijem području boravi.

Za izdavanje pasoša shodno Zakonu o putnim ispravama ("Službeni list Crne Gore", br. 21/08, 25/08), crnogorski državljanin prilaže:

-         zahtjev,

-         dokaz o uplati naknada: za obrazac 15,00 eura i administrativne takse 25,00 eura (uplata od 25,00 eura ne treba za lica do navršene 21 godine života).

-         za oglašavanje pasoša nevažećim - čiji je gubitak prijavljen, dokaz o uplati naknade Službenom listu Crne Gore 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom 5,00 eura,

-         izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu (ukoliko podnosilac zahtjeva nema ličnu kartu izdatu na novom obrascu) - provjerava se iz baze podataka – pa se ne prilaže.

Crnogorski državljananin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošom ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.

Prilikom izdavanja pasoša na novom obrascu,  organ poništava važeći pasoš izdatu na starom obrascu izuzev kada je na pasošu utisnuta važeća viza.

Zahtjev za izdavanje pasoša odbiće se ako je protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica ili ako je pravosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dok kaznu ne izdrži i ako je odlukom međunarodne organizacije koju je priznala, odnosno pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograničeno kretanje.

Pasoš je pojedinačan, ne može se vršiti upis maloljetne đece u pasoš roditelja.

3. VOZAČKA DOZVOLA

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 72/05, 27/06), propisano je da se vozačka dozvola izdaje sa rokom važenja do 40 godine života, a osobama starijim od 40 godina na 10 godina, a vozačima starijim od 70 godina na dvije godine, ukoliko njeno važenje nije ograničeno na kraći rok. Dozvola za "D" kategoriju izdaje se sa rokom važenja od 10 godina. Ovi rokovi su određeni radi provjere zdravstvenog stanja.

  1. za izdavanje ili zamjenu vozačke dozvole prilaže se:

•        zahtjev,

•        dokaz o položenom ispitu - ako nema ispravu,

•        ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja - za isteklu ispravu, osim do navršene 40 godine života,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativne takse: 10,00 eura za izdavanje prve vozačke dozvole,

•        identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola...), na uvid,

•        za oglašavanje vozačke dozvole nevažećom - čiji je gubitak prijavljen, dokaz o uplati naknade Službenom listu Crne Gore 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom 5,00 eura.

  1. za zamjenu strane vozačke dozvole prilaže se:

•        zahtjev,

•        važeća strana vozačka dozvola,

•        ovjeren prevod strane vozačke dozvole,

•        ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja, ,

•        dokaz o boravku dužem od šest mjeseci u inostranstvu (potvrda od organizacije kod koje je lice obavljalo djelatnost, gdje se školovalo ili usavršavalo, dokaz iz putne isprave...).

Vozačka dozvola izdata na osnovu do sada važećih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja.

4. SAOBRAĆAJNA DOZVOLA

Za izdavanje saobraćajne dozvole, prilaže se:

•        zahtjev,

•        dokaz o vlasništvu nad vozilom (račun o kupovini), odnosno ugovor o promjeni vlasništva,

•        o porijeklu (saobraćajna dozvola) - ako je registrovano,

•        carinska deklaracija (za vozila nabavljena u inostranstvu) - ako je nabavljeno inostranstvu,

•        polisa o obaveznom osiguranju,

•        dokaz o izvršenom redovnom tehničkom pregledu, osim za novoproizvedena vozila,

•        dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativne takse za: saobraćajnu dozvolu 10,00 eura i drugim obavezama za registraciju; za izdavanje potvrde o registraciji radnih mašina 30,00 eura,

•        identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola...), na uvid.

Cijene registarskih tablica za motorna i priključna vozila su za:  motorno vozilo 10,00; motocikl 6,00; priključno vozilo 6,00; privremneno registrovano motorno vozilo 11,00; privremeno registrovano priključno vozilo 6,00; određeno motorno vozilo 11,00; određeno priključno vozilo 6,00; motorno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove 15.00; priključno vozilo koja ne ispunjava propisane uslove 8,00; traktor 15.00; radna mašina i motokultivator 15,00; priključno vozilo za radnu mašinu i motokultivator  8,00; bicikl sa motorom 5,00; priključno vozilo koje vuku traktori  8,00 eura.

Za motorna i priključna vozila izdaje se i naljepnica o izvršenom redovnom tehničkom pregledu čija je cijena 2,00 eura.

Obrasci zahtjeva za izdavanje isprava dobijaju se u prostorijama područnih organizacionih jedinica za upravne unutrašnje poslove i u diplomatskih i konzulapnih predstavništava (za pasoš).

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da stranac:

  1. koji privremeno boravi u Crnoj Gori može, na osnovu važeče strane vozačke dozvole, koju je izdao nadležni organ strane države, da upravlja motornim vozilom na teritoriji Crne Gore za vrijeme boravka u njoj i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;
  2. kome je odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava mogu da upravljaju motornim vozilom na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vrijeme od šest mjeseci od dana ulaska u Crnu Goru. Ovim licima strana vozačka dozvola zamijeniće se bez polaganja vozačkog ispita.

Napominjemo da je u proceduri novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sektor za upravne unutrašnje poslove

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.22, Podgorica

Tel: 020 225 341; Fax: 020 203 275

E-mail: upravno.mup@mup.gov.me

Crnogorsko državljanstvo je zakonska veza između fizičkog lica (u daljem tekstu: lice) i Crne Gore i ne ukazuje na nacionalno i etničko porijeklo. 

Crnogorsko državljanstvo se stiče:

1) porijeklom;

2) rođenjem na teritoriji Crne Gore;

3) prijemom;

4) po međunarodnim ugovorima i sporazumima.

1. STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PORIJEKLOM I ROĐENJEM

Sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom djeteta (po principu krvne veze) predviđen je kao osnovni način sticanja crnogorskog državljanstva, a rješenja sadržana u čl. 5 i 6 Zakona obezbjeđuju sticanje crnogorskog državljanstva ex lege djeteta što je kompatibilno sa Evropskom konvencijom (član 6 stav 1 tačka a), da ne bi dolazilo do slučajeva apatridije (član 4 tačka b Evropske konvencije).

U tom cilju, član 5 Zakona obezbjeđuje sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom u dva slučaja:

- prvi, sadržan u tački 1 da dijete stiče crnogorsko državljanstvo ako su oba roditelja djeteta, u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani, pri čemu nije od značaja da li je dijete rođeno u Crnoj Gori ili izvan nje ili da li roditelji djeteta žive u Crnoj Gori ili ne;

- drugi, sadržan u tač. 2, 3 i 4, koji sačinjava kombinaciju principa krvne veze i mjesta rođenja po kojem dijete stiče crnogorsko državljanstvo ako je jedan roditelj crnogorski državljanin, a dijete je rođeno u Crnoj Gori ili ako je rođeno na teritoriji druge države, a drugi roditelj je bez državljanstva ili je nepoznatog državljanstva ili je nepoznat ili ukoliko dijete ostaje bez državljanstva.

Članom 6 stav 1 tačka 1 Zakona propisuje se da crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče i dijete rođeno na teritoriji druge države čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja crnogorski državljanin, ako se do navršene 18. godine života podnese odgovarajuća prijava i ako nema državljanstvo drugog roditelja i ako nema državljanstvo druge države po roditelju koji nije crnogorski državljanin. Ukoliko dijete ne bude registrovano kao crnogorski državljanin do punoljetstva, to lice ima mogućnost da u narednih pet godina (do navršene 23. godine života) podnese zahtjev za upis u registar crnogorskih državljana, ako nema državljanstvo druge države.

1.1. Postupak upisa u registar crnogorskih državljana po porijeklu

Čl. 18, 19 i 20 Zakona o matičnim registrima („Sl.list CG“; br. 47/08, 41/10 i 40/11), propisan je način i postupak upisa djeteta u matični registar rođenih, a čl. 29 i 30 ovog zakona propisan je način i postupak upisa rođenja crnogorskog državljanina u drugoj državi. Čl. 5 i 6 Zakona o crnogorskom državljanstvu propisano je sticanje crnogorskog državljanstva djeteta u momentu rođenja po porijeklu roditelja

Crnogorsko državljanstvo po porijeklu se stiče momentom rođenja - po sili zakona, jer se sama prijava za upis u matični registar rođenih smatra i prijavom za upis u registar crnogorskih državljana.

Činjenice se utvrđuju na osnovu prijave rođenja djeteta, a kada je dijete rođeno u drugoj državi, na osnovu izvoda iz odgovarajuće evidencije nadležnog organa druge države. Izvod pribavlja i podnosi lice koje prijavljuje podatke. Kada se dijete rodi u drugoj državi, a u momentu rođenja djeteta jedan roditelj je crnogorski državljanin, a drugi je državljanin druge države, uz prijavu za upis djeteta u matični registra rođenih, roditelj ili podnosilac prijave za upis mora pribaviti dokaz da dijete nema državljanstvo drugog roditelja, što se dokazuje odgovarajućom javnom ispravom države čije državjanstvo posjeduje jedan od roditelja.

2. STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIJEMOM

Članovima 8-17 zakona, propisuje se da crnogorsko državljanstvo može steći lice koje je podnijelo zahtjev i ispunjava uslove da :

- navršilo 18 godina života,

- ima otpust iz državljanstva druge države,

- u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo,

- u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj i ima stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost,

- u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude,

- ima znamje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju, da ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore i

- da je izmirilo dospjele poreske i druge zakonske obaveze.

Član 9 zakona propisuje izdavanje garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, a koja je potrebna radi dobijanja otpusta iz državljanstva druge države.

Zakonom se, koji određuje krug lica kojima se mora obezbijediti olakšan način sticanja državljanstva, ne samo ex lege već i naturalizacijom, propisuje olakšani (privilegovani) način sticanja crnogorskog državljanstva prijemom za određene kategotrije stranaca, i to:

- crnogorskog iseljenika i članova njegove porodice do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, tako što se za prijem u državljanstvo ne propisuje otpust iz državljanstva i znanje jezika i što treba da zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori dvije, umjesto 10 godina (pod iseljenikom treba podrazumijevati lice koje se odselilo iz Crne Gore u inostranstvo u namjeri da u inostranstvu stalno živi iz razloga ekonomske prirode) – član 10 Zakona;

- supružnika crnogorskog državljanina (član 6. stav 4. tačka a. Evropske konvencije), tako što se ne traži otpust i znanje jezika ako je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine i zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje pet umjesto 10 godina (član 11 Zakona);

- stranca čiji je prijem u državljanstvo od posebnog nacionalnog interesa, pri čemu odluku donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz mišljenje resornog ministarstva ili predloga Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore i predsjednika Vlade Crne Gore (član 12 Zakona);

- stranca kojem je priznat izbjeglički status u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o azilu («Službeni list RCG» br. 45/06), tako što ne mora ispunjavati uslove u pogledu obezbijeđenog smještaja i garantovanog izvora prihoda i znanja crnogorskog jezika (čl. 13 i 14 Zakona)

Članom 16 Zakona utvrđuju se slučajevi privilegovanog sticanja crnogorskog državljanstva djeteta, jer maloljetno dijete slijedi roditelje koji stiču crnogorsko državljanstvo prijemom (ako su oba roditelja stekla crnogorsko državljanstvo prijemom, ako je jedan od roditelja stekao crnogorsko državljanstvo prijemom i ako sa tim roditeljem zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori i ako sa usvojiocem crnogorskim državljaninom, u slučaju nepotpunog usvojenja, zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori), a nema državljanstvo druge države. U slučaju da dijete ima državljanstvo druge države, u postupku izdavanja garancije roditelju, izdaje se i garancija djetetu da će steći državljanstvo Crne Gore kada donese otpust iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduje.

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

- Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

- Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

- Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

- Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori - dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

- Dokaz da ima znanje crnogorskog jezika – dokaz o znanju jezika izdat od strane stručne organizacije,

- Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

- Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 10 Zakona o crnogorskom državljanstvu – crnogorski iseljenik i član njegove porodice, podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz da je lice crnogorski iseljenik, odnosno dokaz da je član porodice crnogorskog iseljenika (dokaz o srodstvu)

- Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 2 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

- Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

- Dokaz da u drugojj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

- Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori - dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

- Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 11 Zakona o crnogorskom državljanstvu - brak sa crnogorskim državljaninom - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Dokaz da je u braku sa crnogorskimdržavljaninom najmanje 3 godine (Izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu bračnog druga)

- Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

- Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

- Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

- Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori - dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 13 Zakona o crnogorskom državljanstvu-lice kome je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil, priznat status izbjeglice u Crnoj Gori) - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz da live ima priznat status izbjeglice u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil – izdat od strane organa nadležnog za vođenje evidencija o licima kojima je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil priznat status izbjeglice u Crnoj Gori

- Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

- Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

- Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori - dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

- Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

- Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djetet a starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 41 Zakona o crnogorskom državljanstvu - državljanin bivše republike SFRJ koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine) - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz o prijavljenom prebivalištu u Crnoj Gori prije 3. Juna 2006. godine - izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

- Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

- Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

- Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

- Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori - dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

- Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

- Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

3. UTVRĐIVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članom 40 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da lice koje je crnogorsko državljanstvo steklo u skladu sa propisima nije upisano u evidenciju o državljanima Crne Gore vođenu po dosadašnjim propisima, nadležni organ utvrdiće državljanstvo tog lica na njegov zahtjev, a članom 41 stav 2 je propisano da se licu može utvrditi crnogorsko državljanstvo samo ako ostaje bez državljanstva I ako podnese zahtjev u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za utvrđivanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 40 Zakona o crnogorskom državljanstvu - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz – uvjerenje da nije upisan u evidenciju državljana:

- u mjestu svog rođenja

- u mjestu prebivališta roditelja,

- u mjestu gdje su roditelji rođeni

- Uvjerenje o državljanstvu za roditelje

- Potvrdu o prebivalištu ili kopiju lične karte izdate u Crnoj Gori

4. GUBITAK CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članom 19 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da se crnogorsko državljanstvo gubi :

- po zahtjevu crnogorskog državljanina;

- po sili zakona;

- po međunarodnim ugovorima i sporazumima.

4.1. Gubitak crnogorskog državljanstva po zahtjevu

Članom 20 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da se crnogorsko državljanstvo gubi, po zahtjevu crnogorskog državljanina, otpustom.

Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati licu koje je podnijelo zahtjev za otpust i ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da je navršilo 18 godina života;

2) da ima drugo državljanstvo ili dokaz da će biti primljeno u državljanstvo druge države;

3) da stvarno boravi na teritoriji druge države.

Članom 22 Zakona je propisano da Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati djetetu, pod uslovom da ne ostane bez državljanstva, na zahtjev:

1) roditelja koji gube crnogorsko državlja-nstvo otpustom;

2) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo otpustom, uz saglasnost drugog roditelja crnogorskog državljanina;

3) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo otpustom, a drugi je državljanin druge države ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva;

4) oba usvojioca, državljanina druge države, u slučaju potpunog usvojenja;

5) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo, kome je dijete pravosnažnom sudskom odlukom povjereno na čuvanje i vaspitanje, ako su roditelji razvedeni ili ne žive zajedno.

Ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust djeteta iz crnogorskog državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava, zahtjev za otpust djeteta iz crnogorskog državljanstva prihvatiće se ako je to, po mišljenju nadležnog organa starateljstva, u interesu djeteta.

Ako je dijete starije od 14 godina života, za otpust iz crnogorskog državljanstva potreban je i njegov pristanak.

Za otpust iz crnogorskog državljanstva po osnovu Zakona o crnogorskom državljanstvu - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz o državljanstvu druge države ili garancija nadležog organa druge države čije državljanstvo stiče da će biti primljeno u to državljanstvo (original I ovjeren prevod);

- Dokaz da stvarno i zakonito boravi na teritoriji druge države- izdaje nadležni organ druge države

- Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se i za njih traži otpust (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, Dokaz o da državljanstvu druge države ili garancija nadležog organa druge države čije državljanstvo stiče da će biti primljeno u to državljanstvo (original I ovjeren prevod ) saglasnost drugog roditelja crnogorskog državljanina, a ako drugi roditelj ne da saglasnost, mišljenje nadležnog organa starateljstva, ukoliko su roditelji razvedeni prilaže se sudska odluka o razvodu braka kojom su djeca povjerena na čuvanje i vaspitanje roditelju koji traži otpust, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina, fotokopija pasoša)

5. PONOVNO STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članom 26 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) propisano je da Lice koje je izgubilo crnogorsko državlja-nstvo i steklo državljanstvo druge države može ponovo steći crnogorsko državljanstvo ako podnese zahtjev za ponovno sticanje crnogorskog državljanstva i najmanje godinu dana zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori.

Za ponovno sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 26 Zakona o crnogorskom državljanstvu - podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

- Izvod iz registra rođenih,

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

- Dokaz da je lice izgubilo crnogorsko državljanstvo (otpustom, odricanjem, po sili zakona)

- Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

- Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo

- Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

- Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih podnosi zahtjev (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

 

6. POSTUPAK ZA STICANJE, UTVRĐIVANJE I GUBITAK CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Postupak za sticanje, utvrđivanje i gubitak crnogorskog državljanstva vodi i odluku po zahtjevu donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova (član 27 Zakona).

Zahtjev se podnosi nadležnom organu lično ili preko punomoćnika, na propisanom obrascu, a izuzetno zahtjev se može podnijeti i preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako podnosilac zahtjeva boravi na teritoriji druge države (član 28 Zakona);

Odluka po zahtjevu za sticanje, gubitak i ponovno sticanje državljanstva donosi u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja postupka.

Ukoliko je zahtjev nekompletan, odnosno ukoliko uz zahtjev nijesu priloženi svi potrebni dokazi i ako se postupak ne može nastaviti ili okončati bez preduzimanja određene radnje podnosioca zahtjeva, Ministarstvo pisanim putem obavještava podnosioca zahtjeva da je u obavezi da u roku od tri mjeseca, odnosno šest mjeseci ako lice boravi u inostranstvu, izvrši dopunu i priloži tražene dokaze. Ukoliko podnosilac zahtjeva, i pored upozorenja nadležnog organa, u ostavljenom roku ne izvrši radnju koja je potrebna za nastavak ili okončanje postupka, smatraće se da je odustao od zahtjeva i da više nije zainteresovan za nastavljanje postupka i donosi se zaključak o obustavi postupak. Ovakva odluka sadrži uputstvo o pravnom sredstvu i podložna je sudskoj reviziji u upravnom sporu (član 29 Zakona).

Tarife za rješenja:

1) o prijemu u crnogorsko državljanstvo državljanina druge države

1. članice...............50,00 eura

2) o prijemu u crnogorsko državljanstvo stranca .........100,00 eura

3) o prestanku državljanstva ..................300,00

4) o utvrđivanju državljanstva..................20,00

Napomena: Ako se rješenje odnosi na istovremeno sticanje, prestanak ili utvrđivanje državljanstva članova porodice (supružnika i nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave
Sektor za upravne unutrašnje poslove 
Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.22, Podgorica
Tel: + 382 20 242 299 ; lokal 540

Diplomatska predstavništva Crne Gore u inostranstvu su: ambasade i stalne misije pri međunarodnoj organizaciji. Konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu su: generalni konzulat, konzulat, vicekonzulat i konzularna agencija. Diplomatsko-konzularna predstavništva su sastavni dio Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo je predstavništvo jedne države u drugoj državi gdje zastupa, štiti i promoviše svoje interese i pruža konzularnu zaštitu svojim državljanima na teritoriji druge zemlje. U praksi diplomatsko-konzularno predstavništvo označava trajnu misiju diplomatskog predstavnika jedne države u glavnom gradu druge države, ali i u drugim gradovima koji su od interesa za pružanje konzularne zaštite, ukoliko to vlasti zemlje domaćina dozvole. Diplomatsko-konzularna misija može biti stalna i nerezidentna u jednoj ili više zemalja, u zavisnosti od potreba države pošiljaoca i saglasnosti države primaoca. Diplomatsko-konzularne misije sastoje se od Šefa diplomatske misije, koji je odgovoran za njen rad, članova osoblja sa diplomatskim svojstvom i tehničko-administrativnog osoblja koje ne uživa diplomatski status.

a) Zaštita interesa svojih državljana jedna je od najosnovnijih i najstarijih konzularnih funkcija koja se ogleda u različitim vidovima zaštite prava vlastitih državljana u državi prijateljici, bilo da se onemogući diskriminalicija prema njima ili da im se pruži pomoć u skladu sa odredbama međunarodnog prava. Za pružanje konzularne zaštite najbitnija je veza državljanskog statusa, pa se ista može pružiti samo državljanima Crne Gore. Zaštita interesa Crne Gore i njenih državljana, fizičkih i pravnih lica vrši se od strane članova diplomatsko-konzularnog osoblja u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, važećim zakonskim propisima zemlje domaćina, te međunarodnim konvencijama.

b) Za prijavu djeteta rodjenog u inostranstvu radi upisa u matični registar rođenih  i registar državljana Crne Gore (po mjestu posljednjeg prebivalista roditelja u Crnoj Gori) potrebno je dostaviti sledeće:

· Popunjen zahtjev za upis u matični registar rođenih, potpisan od strane oba roditelja;

· Original  izvoda iz matičnog registra rođenih na međunarodnom obrascu;

· Fotokopije pasoša za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz registra rodjenih);

· Izvod iz matične knjige vjenčanih ukoliko je dijete bračno ili izjava o priznanju očinstva ukoliko je vanbračno.

Za države koje nijesu potpisnice Bečke konvencije iz 1976, potrebna je puna legalizacija izvoda.

Kada je riječ o prijavi braka radi upisa u matični registar venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Crnoj Gori, potrebno je dostaviti:

· Original izvoda iz matičnog registra vjenčanih izdat od strane nadležnih organa države u kojoj je brak sklopljen, preveden na crnogorski jezik;

· Popunjen formular zahtjeva za prijavu braka potpisan od strane supružnika;

· Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika; Fotokopije pasoša za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin potrebno je priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz registra rođenih).

c) Diplomatska i konzularna predstavništva imaju javno bilježničke funkcije, u predmetima koji su im dati u jurisdikciju, skladno ulozi i djelatnosti koji ima javni bilježnik u zemlji. Diplomatsko i konzularno predstavništvo u obavljanju konzularnih funkcija obavlja i poslove ovjeravanja potpisa i rukopisa, te ovjeravanje prepisa, fotokopija i prevoda isprava. Ovjera potpisa na privatnim ispravama (punomoćje, ovlašćenje ili izjava) koje moraju biti napisane na crnogorskom jeziku vrši se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore na osnovu važećeg crnogorskog pasoša tako što se privatna isprava potpisuje u prisustvu saradnika za konzularne poslove koji nakon toga  ovjerava potpis na tom dokumentu.

d) Još jedna značajna konzularna funkcija je pribavljanje dokumenata iz Crne Gore, gdje se posredstvom crnogorskih misija mogu pribaviti sljedeća dokumenta:

· Izvod iz matičnog registra rodjenih;

· Izvod iz matičnog registra vjenčanih;

· Izvod iz matičnog registra umrlih;

· Uverenje o državljanstvu;

· Potvrda o slobodnom bračnom stanju i izdavanje „Nula oste“.

Uz zahtjev za pribavljanje navedenih dokumenata potrebno je priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz Crne Gore.

e) Biometrijski pasoš: Zahtjev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Generalni konzulat Crne Gore u Frankfurtu ili Njujorku uz obavezno prethodno zakazan termin. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva se vrši isključivo elektronskim ili telefonskim putem. Na zakazan termin potrebno je doći lično u Generalni konzulat i donijeti na uvid sljedeća dokumenta:

· originalno uvjerenje o državljanstvu Crne Gore;

· originalni izvod iz matičnog registra rođenih  izdat u Crnoj Gori;

· identifikacioni dokument.

Ukoliko lice posjeduje biometrijsku ličnu kartu, potrebno je istu ponijeti sa sobom.

Kada je riječ o dobijanju novog biometrijskog pasoša za dijete, bez obzira na starost, isto mora imati vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloljetna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophoda i kada je jedan roditelj strani državljanin. Potpis roditelja na izjavi treba da bude ovjeren od strane notara.

Pasoš se izrađuje u Crnoj Gori od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Državljani Crne Gore koji su izgubili ili im je ukraden biometrijski pasoš neophodno je da prijave nestanak pasoša policiji i da o istom dobiju potvrdu/izvještaj. Nakon toga mogu podnijeti zahtjev za izdavanje novog biometrijskog pasoša u Generalnim konzulatima Crne Gore. Istovremeno se pokreće i procedura za proglašenje nestalog pasoša nevažećim.

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Crnu Goru i važi do mjesec dana. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom. Zahtjev za izdavanje putnog lista se može podnijeti lično u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Za izdavanje putnog lista je potrebno da se dostavi sljedeće:

· štampanim slovima popunjen i potpisan formular;

· izvještaj policije da je prijavljena krađa, odnosno gubitak pasoša;

· izjavu da je izgubljen pasoš;

· dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara;

· originalni dokument za utvrđivanje identiteta;

· dokaz o državljanstvu Crne Gore.

Vize - Viza je odobrenje koje strancu omogućava ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore. Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak  stranaca u Crnoj Gori propisani Zakonom o strancima (“Službeni list CG”, br. 82/08).

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Uredbom o viznom režimu („Službeni list CG“, br. 18/09). Viza ne predstavlja odobrenje za rad u Crnoj Gori. Licu koje namjerava da radi u Crnoj Gori mora dobiti odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja ili sezonskog rada, a na osnovu prethodno izdate radne dozvole.

Zakon o strancima propisuje sljedeće oblike viza:

· aerodromsko-tranzitnu (viza A);

· tranzitnu (viza B);

· vizu za kratki boravak (viza C);

· vizu za duži boravak (viza D).

Zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi lično, na posebnom obrascu. Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora lično podnijeti zahtjev za izdavanje vize, ali mora lično da se odazove na poziv diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva. Za stranca koji je maloljetan, odnosno poslovno nesposposoban, zahtjev podnosi roditelj, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje vize stranac je, zavisno od vrste vize koju traži, dužan da priloži:

· važeću putnu ispravu -  rok važenja putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka važenja vize;

· jednu fotografiju u boji, veličine 35 x 45 mm;

· dokaz o svrsi boravka u Crnoj Gori (pozivno odnosno garantno pismo pravne ili fizičke osobe iz Crne Gore);

· dokaz o osiguranom smještaju (potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja);

· dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za troškove izdržavanja tokom boravka u  Crnoj Gori, kao i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu (gotovina, čekovi, potvrda sredstvima na bankovnom računu);

· dokaz o sredstvu putovanja ili namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu (povratna putna karta, saobraćajna i vozačka dozvola);

· dokaz o zdravstvenom osiguranju;

· dokaz o uplati konzularne takse;

· druge dokaze na osnovu kojih se može cijeniti opravdanost zahtjeva za izdavanje vize.

Detaljnije o proceduri izdavanja viza vidjeti: Pravilnik o vizama i viznim obrascima(„Službeni list CG“, broj  64/09)

f) Uručivanje sudskih poziva i drugih pismena vrši se prema odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći koji predviđa da se ista dostavljaju posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore i nadležnih organa države primaoca. Diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore dužna su obavljati poslove u vezi sa ostavinama i nasljednim pravima crnogorskim državljanima na području teritorije države prijema. Sastavljanje testamenata i zaštitu interesa državljana Crne Gore vrše članovi diplomatskog ili konzularnog osoblja.

g) Diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore dužno je pružiti zaštitu i pomoć crnogorskom državljaninu lišenom slobode u državi prijema. Navedena pomoć i zaštita ispoljava se bilo u sprečavanju diskriminacije u postupanju prema uhapšenom crnogorskom državljaninu bilo u obezbjeđivanju uslova koji osobi lišenoj slobode omogućavaju zakonit postupak i postupanje. U skladu sa Bečkom konvencijom o konzularnim odnosi nadležni organi zemlje prijema dužni su da o lišenju slobode obavijeste diplomatsko– konzularno predstavništvo zemlje čiji je državljanin uhapšen. Izuzetno, ukoliko lice lišeno slobode želi ostvariti kontakt sa diplomatsko-konzuzlarnom predstavništvom, onda konzularni službenik ima pravo posjetiti lice lišeno slobode na njegovom konzularnom području. Pružanje pomoći i zaštite u slučaju lišavanja slobode i izdržavanju kazne zatvora vrše članovi diplomatskog ili konzularnog osoblja u skladu Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, drugim međunarodnim konvencijama koje se odnose na položaj zatvorenika, te instrukcijama iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

h) Za prenos posmrtnih ostataka (ili urne)  radi sahrane u Crnoj Gori, neophodna je Sprovodnica koja se izdaje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Potrebno je dostaviti sljedeće:

· Važeći pasoš preminule osobe;

· Originalan izvod iz registra umrlih;

· Potvrda Ministarstva zdravlja da lice nije umrlo od zarazne bolesti;

· Dozvola nadležnih vlasti zemlje domaćina za transport posmrtnih ostataka u Crnu Goru;

· Potvrda da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima u hermetički zatvorenom metalnom/cinkanom sanduku;

· Pismo od strane nadležnih organa koji su utvrdili identitet preminule osobe i izvršili kontrolu da u sanduku nema ništa drugo osim tijela pokojnika;

· Pismo pogrebnog službe u kome će biti naveden plan prevoza, mesto prelaska državne granice Crne Gore i mesto u koje se preminuli prenosi kao i ime osobe koja putuje u pratnji tijela/urne.

Ukoliko preminulo lice nije imalo važeći pasoš Crne Gore ili nije bilo državljanin Crne Gore potrebno je priložiti potvrdu da je obezbijedjeno grobno mesto  za sahranu u Crnoj Gori. Ukoliko se tijelo prenosi preko teritorije Crne Gore, pored gore navedenog, potrebno je da postoji prethodno izdata sprovodnica zemlje gde će posmrtni ostaci biti sahranjeni.

Konzulati/ambasade su vaša prva adresa u inostranstvu ukoliko vam se desi nešto nepredviđeno. Ako ostanete bez dokumenata ili iz drugih razloga zapadnete u nevolju, obratite se se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija 
Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora

Tel: + 382 (0)20 246 357

+ 382 (0)20 201 530
www.mip.gov.me