Skupština Crne Gore

SAVJET AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 26. juna 2015. godine, donijela je Odluku o izboru članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije („Službeni list CG“, broj 33/15).

Za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, izabrani su:

 • VANJA ĆALOVIĆ,
 • RISTAN STIJEPOVIĆ,
 • RADULE ŽURIĆ,
 • GORANKA VUČINIĆ, i
 • BOJAN OBRENOVIĆ.

Savjet, na osnovu člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG, broj 53/14):

 • raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrješava direktora Agencije;
 • donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, na predlog direktora Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji plan rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta;
 • donosi poslovnik o radu Savjeta;
 • daje direktoru Agencije inicijative za unaprjeđenje rada Agencije;
 • na predlog direktora Agencije usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
 • vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.