Skupština Crne Gore

ADMINISTRATIVE COMMITTEE

Administrativni odbor podnosi Skupštini predloge za izbor, imenovanja i razrješenja, osim predloga koje, u skladu sa Ustavom i zakonom, podnose drugi predlagači; donosi bliže propise kojima se uređuju pojedina pitanja ostvarivanja prava i dužnosti poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SlužbiSkupštine; na predlog generalnog sekretara Skupštine postavlja lica na radna mjesta utvrđena aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; utvrđuje naknade i nagrade za rad stručnim i naučnim radnicima za angažovanje u odborima Skupštine; razmatra pitanja primjene ili uskraćivanja imuniteta poslanika i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima poslanika; vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim poslovnikom ili drugim propisom.

Administrative Committee submits to the Parliament of Montenegro proposals for elections, appointments and removals from office, apart from the proposal which, in accordance with the Constitution and the law, submitted by other submitters; adopts closer regulations that regulate certain issues of exercising rights and duties of MPs and officials nominated or appointed by the Parliament; adopts individuals acts on status issues of MPs and officials nominated or appointed by the Parliament; provides consent to the act on organisation and systematisation of working positions in the Service of the Parliament; upon proposal of the Secretary General of the Parliament appoints persons to positions determined by the act on organisation and systematisation of working positions; determines compensation and awards for work to professional and scientific workers for engagement in the parliamentary Committees; considers issues of implementation or denial of immunity to MPs and other issues relating to mandate and immunity rights of the MPs;  performs other affairs stipulated by the law, this Rules of Procedure or other regulations.

General acts adopted by the Administrative Committee are published in the Official Gazette of Montenegro. 


THE PARLIAMENT OF MONTENEGRO
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10

OFFICE NUMBER 25

COMMITTEE SECRETARY:  Goranka Vučinić

PHONE: 
EMAIL: goranka.vucinic@skupstina.me