Krajem 2013. godine formirana je Uprava za dijasporu u okviru Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Godinu dana ranije, formiran je skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je radno tijelo Skupštine Crne Gore, koje u okviru svog djelokruga prati i razmatra sve predloge i inicijative za donošenje zakona i drugih akata te razmatra druga pitanja iz nadležnosti Skupštine Crne Gore koji u cjelosti ili u nekom svom segment određuju životna pitanja iseljenika koji žive u drugim državama.

Briga o iseljenicima sastavni je dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore. Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova potrebnih za uključivanje iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore. Odnos Crne Gore sa iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih iseljenika.

Iseljenicima se smatraju crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu, građansku, multietničku i multikulturalnu državu.

I ako ne postoje precizni podaci koliko je crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u svijetu, Crna Gora ima brojno iseljeništvo koje se procjenjuje na nivou aktuelnog stanovništva države. Imajući u vidu stručni, intelektualni, ekonomski i drugi potencijal, sve više je sazrijevala svijest o značaju ovog pitanja. Dobro upravljanje iseljeničkim potencijalom je prepoznato kao značajan faktor ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja države Crne Gore. Veze, odnosi i saradnja sa iseljenicima neodvojivi su dio unutrašnjeg razvoja kao i evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore.

Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, se po prvi put, normativno zaokružuju i definišu odnosi između iseljenika i iseljeničkih udruženja sa jedne strane i državnih institucija Crne Gore sa druge strane.

Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima uređuju se načini ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, zaštita prava i interesa iseljenika, mjere i pogodnosti prilikom povratka iseljenika u Crnu Goru, kao i druga pitanja od značaja za iseljenike. Zakon je novina u domaćem pravnom poretku, jer se po prvi put na promišljen način regulišu odnosi sa onima koji su se iselili sa ovih prostora, a koji su i dalje neraskidivo vezani za državu Crnu Goru.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je 26.11.2013. godine usvojio i Platformu o saradnji Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa iseljenicima iz Crne Gore koja predstavlja konkretan doprinos ovog radnog tijela Skupštine Crne Gore u rješavanju brojnih pitanja i problema koji se tiču naših iseljenika.

Vlada Crne Gore je 4. juna 2015. godine usvojila Strategiju saradnje sa iseljenicima za period 2015-2018 i Akcioni plan za realizaciju Strategije za 2015. godinu. Strategija i Akcioni plan daju smjernice i predviđaju rokove, nosioce realizacije i izvore finansiranja aktivnosti koje se tiču saradnje sa iseljenicima, a nastala su, u odnosu na odgovarajuća prethodna dokumenta, u suštinski drugačijim institucionalnim i normativnim uslovima, što ih čini utemeljenijim u ukupni ambijent koji je, na planu iseljeništva, prilično unaprijeđen u posljednih par godina.

U cilju stvaranja što kvalitetnije i efikasnije politike zasnovane na potrebi poboljšanja saradnje, položaja i statusa iseljenika iz Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike stoji na raspologanju zainteresovanima za sve sugestije i prijedloge.