Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE PREDRAG BULATOVIĆ

U Izvještaju za Crnu Goru za 2012. godinu i u izvještajima Evropske komisije za poglavlja 23 i 24, a na osnovu skrininga iz prošle godine date su poznate ocjene vezano za korupciju i organizovani kriminal u Crnoj Gori. Da li su u međuvremenu od strane nadležnih organa učinjeni konkretni rezultati na tom planu i koji su to? Dakle, skrining je bio u maju prošle godine, da ponovim, i za poglavlje 23 i 24 usklađenosti zakonodavstva Crne Gore, sa tekovinama Evropske unije, a izvještaj je o napretku predstavljen u oktobru, odnosno u novembru 2012. godine. Takođe, interesuje me pošto Vi pokrivate i mjesto ministra pravde, tražim da ocijenite da li odluke kao što je bila odluka Apelacionog suda u slučaju Šarić i Lončar znače korak nazad na evropskom putu, a što je ocijenio i predsjednik Skupštine gospodin Ranko Krivokapić na koferenciji MANS-a o korupciji 15. marta 2012. godine ili povodom rasprave na toj konferenciji, da su ga novinari pitali.

Poznato je da su Duško Šarić i Jovica Lončar u zatvoru, i da im se sudi na osnovu akcije loptice, Vi se toga sjećate vjerovatno, koju je vodila dominantno italijanska strana, ali je participirala i Crna Gora, na određeni način. Mislim da ste se Vi sretali sa nekim prestavnicima Italije u to vrijeme. Evropska komisija traži od Crne Gore pravosnažne presude, posebno korupcija na visokom nivou ali organizovanom kriminalu i na bazi toga trajno oduzimanje imovine stečeno kriminalom. Apelacioni sud je donio odlukuu kojoj nema kriminalnog udruživanja, nema pranja novca. Predsjednik Skupštine je rekao da je ovo korak nazad na evropskom putu. Ja se s njim potpuno slažem, slažem se i u još jednoj stvari. On je dodao još i da su odluke Ustavnog suda o potvrđivanju kandidature, da je Ustav na Filipa Vujanovića korak unazad i urušavanje institucija ove zemlje i tu se slažem sa gospodinom Krivokapićem i vi znate da Evropska komisija ima sljedeće ocjene. Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i nastavlja da bude ozbiljan razlog za brigu, ometajući sprovođenje istraga za organizovani kriminal. Da li se mi možemo osnovno sumnjati da ima korupcije u sudovima kada se donose ovakve odluke?

Drugo, ukupan broj finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene kriminalom i dalje je nizak, a trajno oduzete nema.

I na kraju, broj osuđujućih presuda za pranje novca je i dalje nizak. Ovo i te kako ima veze sa ovom presudom i onim što nas posmatra Evropska komisija vezano za ova pitanja.

Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Zahvaljujem, kolega Bulatoviću.

Potpredsjednik Marković, odgovor na pitanje.

DUŠKO MARKOVIĆ:

Zahvaljujem.

Pročitaću ovo što sam pripremio, pa ću dati par komentara.

Na početku pretpostavljamo oslovljavanje sa prvi potpredsjednik Vlade, da je to vaš politički odnos prema meni a ne zakonska i ustavna organizacija Vlade, jer Vlada u svojoj organizaciji nema ni prvog ni drugog potpredsjednika, nego ima potpredsjednike po nadležnosti, a vi vjerovatno ne stavljate u kontekst prvo potpredsjednik u skladu sa ovim našim obavezama koje su prioritet a to je vladavina prava, pravosuđe, borba protiv kriminala i korupcije.

Dakle, na planu jačanja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u kontinuitetu se preduzimaju kako normativne, tako i institucionalne aktivnosti. Podsjetiću samo neke, formirana su specijalizovana odjeljenja pred dva viša suda i Odjeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i ratnih zločina pri Vrhovnom državnom tužilaštvu, a takođe je formirana i posebna organizaciona jedinica u Upravi policije i donijet je novi zakon o unutrašnjim poslovima u kojima su nadležnosti policije u potpunosti usklađene sa odredbama zakonika o krivičnom postupku.

Formiran je i zajednički istražni tim kojim rukovodi specijalni tužilac radi efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije. Sudijama i državnim tužiocima i policijskim službenicima organizuje se kontinuirano niz specijalističkih obuka u ovim oblasti upravo u cilju dostizanja potrebnog nivoa stručnosti.

Takođe su preduzete aktivnosti na stvaranju boljih uslova za rad u specijalizovanim odjeljenjima kroz obezbjeđivanje adekvatnog prostora i tehničke opreme za rad. U cilju stvaranja uslova za što uspješniju međunarodnu pravosudnu saradnju, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, značajne aktivnosti su preduzete na zaključivanju bilateralnih ugovora o pravosudnoj saradnji i to sa Srbijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, a u toku su pregovori sa Republikom Italijom. Prošle nedelje su ti pregovori u nekom smislu finalizovani a isto tako prate se međunarodne konvencije i pristupa se njihovom potvrđivanju.

I pored gore navedenih preduzetih akivnosti, svjesni smo da postoji potreba za daljim jačanjem pravosudnih i drugih organa za sprovođenje zakona, koji u svojoj direktnoj nadležnosti imaju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao što je i jasno ukazano u Izvještaju Evropske komisije o analitičkom pregledu za poglavlja 23 i 24. Iz tog razloga program rada Vlade za 2013. godinu, kao jedna od prioritetnih aktivnosti u pravcu definisanja reorganizacije i racionalizacije javnog sektora predviđena je priprema analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije sa predlogom mjera. Već smo tu aktivnost započeli, tu aktivnost ćemo raditi uz učešće međunarodnih eksperata i preko OEBS-a i vjerujem da ćemo doći do najboljih odgovora u smislu institucionalne pozicioniranosti i kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Dakle, ova analiza će sadržati podatke o vrsti i organizacionoj strukturi i nadležnostima i ovlašćenjima državnih organa i posebnih organizacionih jedinica u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Statistički podaci o rezultatima rada ovih državnih organa daće presjek uspješnosti dosadašnje međuinstitucionalne saradnje i nivoa razmjene podataka neophodnih za efikasno sprovođenje istraga i procesuiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Analiza će sadržati predlog mjera za prevazilaženje postojećih normativnih i institucionalnih ograničenja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Osim toga, predviđene su aktivnosti na praćenju primjene ZKP kao i na daljem normativnom usaglašavanju ukupnog krivičnog zakonodavstva. Jasno ću saopštiti svoj stav da u državi u kojoj težimo vladavini prava, da u državi u kojoj težimo da dođemo do nezavisnog i odgovornog pravosuđa i do profesionalnog pravosuđa, ne smijemo stvarati ambijent koji će ličiti na pritisak da se sudske odluke donose u bilo kojem interesu, osim u interesu građanina, države i pravde u cjelini.

Dakle, bez obzira što mislili o našem pravosuđu i sa koje pozicije te ocjene iznosili, odluke sudstva moraju isključivo biti zasnovane na činjenicama i dokazima, a ne na bazi bilo kojeg interesa ili bilo koji proces.

To je moja pozicija kao ministra pravde, evo da kažem i kao pravnika i političara.

I kada ste već govorili o konkretnoj odluci Apelacionog suda, ja pripradam onim ljudima i političarima koji rijetko komentarišu nepravosnažne sudske odluke.

U ovom slučaju se radi o odluci Apelacionog suda koji je oslobodio Šarića i Lončara za učešće u švercu droge u okviru vezane kriminalne grupe. Takvu odluku je donio i Viši sud, ali iz razloga nepostojanja dokaza, a Apelacioni sud zbog toga što to krivično djelo nije postojalo u našem krivičnom zakoniku u trenutku suđenja.

Kada je u pitanju pranje novca, znači ta odluka nije ukinuta, ne znam da li ste imali prilike da vidite tu odluku. Ona je vraćenja na ponovni postupak i na eliminaciju nedoslednosti, činjeničnih nedoslednosti i činjeničnog povezivanja dokaza u vezi sa pranjem novca kako bi ta odluka bila pravno čista.

Tako da zaista mislim da nema razloga da u ovom trenutku na takav način komentarišemo i odnosimo se prema odluci Apelacionog suda, posebno što je to vraćeno na ponovni postupak i što ta presuda još nije pravosnažna.

Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Zahvaljujem potpredsjedniku Markoviću.

Poslanik Bulatović, komentar. Izvolite.

PREDRAG BULATOVIĆ:

Gospodine potpredsjedničke Skupštine, i dalje prvi potpredsjedniče Vlade, to je moje očekivanje, očekivanje velikog broja ljudi koji su prepoznali da u jednoj drugoj državi, nezavisnoj, sa kojom smo bili zajedno je izborom nove Vlade čovjek koji se bavi u Vladi pitanjima korupcije i organizovanog kriminala izvadio iz stola i stavio 24 sporne privatizacije, ono što nisu očekivanja Evropske komisije i moja očekivanja i velikog dijela javnosti, imajući u vidu da ste potpredsjednik Vlade, ministar pravde i predsjednik Nacionalne komisije, jedan od najmoćnijih ljudi u Demokratskoj partiji socijalista i dugogodišnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, možete stvari da pokrenete ako hoćete.

I pošto ste me pitali i ja to kažem, vi možete da budete prvi potpredsjednik, a ako vi ne budete onda će biti neko iz opozicije vrlo brzo koji će završiti taj posao koji vi ne završavate.

Ja priču o komentarisanju sudskih presuda mogu da shvatim na način, nemojte da govorite ništa, a mi ćemo u sudovima kao što je Ustavni sud, u kojem je predsjednik aktuelni države do 7. aprila nakon toga više neće biti predsjednik, predložio gotovo svakog sudiju iz svog okruženja i taj sud da bude nepristrasan od politike, da to ne komentarišemo. Pa hajte da ne komentarišemo mi, ali to je predsjednik Skupštine koji je vaš koalicioni partner koji je pravnik rekao da je to urušavanje pravnog sistema države, sa čime se ja slažem, to su rijetke stvari sa kojim se ja slažem kada je on u pitanju. I rekao je za ovu presudu da je korak dalje na putu ka Evropskoj komisiji. I vi znate da je to tako.

Upravo za presudu Jovici Lončaru i Dušku Šariću je data pozitivna ocjena i policiji, data je pozitivna ocjena tužiocu i data je pozitivna ocjena sudstvu. I zato imamo u izvještaju Evropske komisije, recimo, da među onima koji su ostali na kaznu zatvora su i bivši predsjednik opštine Budva, njegov zamjenik, jedan broj opštinskih funkcionera, i pobrajaju se vrlo mali konkretni slučajevi. I po pitanju organizovanog kriminala i korupcije. Ovo je korupcija što vam čitam. U oganizovanom kriminalu se pominje oduzetih 40 miliona evra među kojima je najznačajniji dio vezano i zbog toga je Jovica Lončar u zatvoru. I što ćemo sada da radimo? Ja sam vas pitao šta su konkretni rezultati u odnosu na ovo, vi mi niste ništa odgovorili. Ni jedan konkretni rezultat osim komisija organizacionih formi i tako dalje, osim ovih koji se zovu koraci unazad kao što je ova presuda.

 

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Kolega Bulatoviću, isteklo je vrijeme.

PREDRAG BULATOVIĆ:

U sljedećoj situaciji koju budemo imali od strane Evropske komisije, nećemo dobiti pozitivnu ocjenu. Možda je to i cilj nekome, a prije svega mislim na predsjednika Vlade, koji je prije neki dan rekao, “e, nećemo mi klečati Evropskoj uniji da bi ispunili kriterijume, nego ćemo da budemo dostojanstveni i tako dalje”.

Zahvaljujem i ja Vama, prvi potpredsjedniče Bošnjačke stranke. Hvala.