Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE BORISLAV BANOVIĆ

Dokle se stilgo sa ukupnom regulacijom vodotoka rijeke Bojane nakon velikih poplava iz 2010.godine?

Kao što je javnosti i poznato, nakon tih poplava, dogovoreno je sa Albanijom da se pokuša zajednički uraditi projekti i regulisati taj vodotok. Takođe, imali smo obaveze sa naše strane i u našem dijelu i u našem kraku Bojane da izvršimo čišćenje, produbljivanje, sve one radnje koje su bile neophodne da rijeka Bojana otpusti što više vode iz Skadarskog jezera. Srećom ovih dana nije se desilo ono što je bilo 2010.godine.Nadam se i pretpostavljam, između ostalog, i zato što su neki poslovi već završeni, tako da koliko čitam hidrometeorološki izvještaj i stanje na vodotocima da Bojana spušta vodostaj danas i da je niži nego juče, ali s druge strane, raste jezero. I za samo područje rijeke Bojane, za samo stanovništvo i njihovu imovinu pored rijeke, a i uzvodno, dakle priobalje Skadarskog jezera, i sa naše i sa albanske strane, izuzetno je značajno da što prije regulišemo koliko možemo vodotok, i u tom smislu je i bilo moje pitanje da dobijem i ja i javnost ažurne informacije o tome što se uradilo i šta se trenutno radi.

Hvala. I zahvaljujem kolegi Vukčeviću što mi je ustupio mjesto.

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala.

 

PETAR IVANOVIĆ:

Hvala.

Poštovani predsjedavajući, uvaženi poslanici,

Katastrofalne poplave koje su zadesile Crnu Goru i Albaniju 2010.godine nametnule su potrebu ubrzanog rješavanja regulacije rijeke Bojane. Dvije države dogovorile su se oko formiranja posebnih komisija čiji je zadatak bio da daju konkretne predloge za rješavanje problema regulacije vodotoka. Aktivnosti komisija dovele su do potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i ministarstva voda Albanije. Memorandum je potpisan u decembru 2010.godine. Ovim memorandumom predviđene su dvije kategorije mjera, kratkoročne i dugoročne. U okviru kratkoročnih mjera obuhvaćeno je: izrada projektne dokumentacije koja se odnosi na uređenje korita rijeke Bojane sa ciljem da se što je moguće bolje kontroliše tok odlivanja samih voda,definisanje prioriteta u izvođenju radova o njihovom međusobnom usaglašavanju sa jedne odnosno sa druge strane i intenziviranje rada međudržavne komisije uz naizmjenično predstavljanje i predsjedavanje jedne odnosno druge strane kao i eventualno proširenje sastava Komisije.

Dugoročne mjere obuhvatale su izradu plana upravljanja slivovima Skadarskog jezera, Drima i Bojane i izradu kompletne projektne dokumentacije koja reguliše Skadarsko jezero, Drim i Bojanu. I na kraju realizaciju mjera koje su definisane ili utvrđene predloženim projektima, a shodno inicijativama jedne, odnosno druge strane.

Šta je do sada konkretno urađeno? Prvo, urađen je projekat regulacije rijeke Morače, projekat obezbjeđenja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni ušća i elaborat za sanaciju nasipa i obezbjeđenja protočnosti korita rijeke Bojane. Elaborat sanacije nasipa na crnogorskoj strani, na svim potrebnim radovima na čišćenju povećana stabilnost i nepropusnost u skladu sa dogovorom koji postoji sa albanskom stranom oko visine s jedne ili s druge strane radova koji mogu da se izvedu. Sve ovo usaglašeno je kroz potrebne komisije. Definisana je prohodnost korita rijeke Bojane na crnogorskoj strani koja je uključivala i uklanjanje suvišnog materijala i samog korista koji teritorijalno pripada Crnoj Gori.

Drugo, pored projekta regulacije, sanirani su i nasipi na rijeci Bojani u dužini od 9km. Treće, izvršena je regulacija vladimirske rijeke na potezu od 300 metara u cilju zaštite kako obradivog poljoprivrednog zemljišta, tako i stanovništva koje se nalazi na ovom potezu. I četvrto, izvršeni su regulacioni radovi na ušću rijeke Bojane gdje je uklonjeno 15 hiljada kubnih metara koji su u velikoj mjeri dovodili i do začepljenja i plavljenja. Kako bi se pospješilo sve intenzivnije oticanje vode, naredni koraci obuhvataju: 1) uklanjanje vještačkih prepreka poput drveća, porušenih mostova i potonuli plovila; 2) produbljivanje i proširivanje korita rijeke Bojane; 3) čišćenje korita oko postojećih mostova i ušća rijeke uz samo more. Za ove radove potrebna su značajna finansijska sredstva koja mi u ovom momentu nemamo u našem budžetu. Pored regulacije toka rijeke Morače, potrebne regulacije toka rijeke Drim. Prije nekoliko dana, i to mi je zadovoljstvo da mogu da javnosti saopštim, španska kompanija Abisa dobila je podršku spanske vlade da uradi potrebnu analizu upravljanja tokom rijeke Morače, i taj dio posla na našoj strani je završen. A koliko je meni poznato u toku su pregovori da se isto uradi i sa strane Albanije, jer ukoliko se dva vodotoka ne regulišu na odgovarajući način i ako se samo fokusiramo na pitanje rijeke Bojane nećemo dobiti odgovarajuće rješenje.

Želim da napomenem da je čišćenje desnog rukavca rijeke Bojane tokom trajanja vanredne situacije uradila kompanija "Bemaks", te da su izvršeni radovi predstavljali doprinos same kompanije. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o uzrocima i posljedicama poplava u slivu Skadarskog jezera i rijeke Bojane, kao i predlog mjera koje je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Na kraju, imajući u vidu dinamiku topljenja snijega, očekivano kretanje temperature u narednim nedeljama i padavine, uputio sam jutros i pismo ministru voda Albanije u kojem sam ukazao na sve posljedice eventualnog otpuštanja vode iz akumulacije vode na rijeci Drim, jer to može biti jedan od problema podizanja nivoa Skadaskog jezera.

Koristim i ovu priliku da zamolim građane i poljoprivredne proizvođače da se pozabave pitanjima osiguranja imovine i stoke, jer se taj program osiguranja nedovoljno koristi i stalno saniramo štete kroz različite programe sanacije, umjesto da svi budemo više proaktivni. Na kraju, sve naredne aktivnosti, uključujući u traženje ne tako malih finansijskih sredstava potrebnih za konačno rješavanje ovog problema, vodiće formirana međudržavna komisija, uz aktivno učešće Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Hvala.

 

PREDŚEDAVAJUĆI BRANKO RADULOVIĆ:

Hvala, ministre.

Izvolite, kolega.

BORISLAV BANOVIĆ:

Zahvaljujem ministru na odgovoru. Kratko bih ipak prokomentarisao. Rekli ste koliko je urađeno, ali koliko još treba da uradimo? Zamolio bih pisani odgovor svakako da dobijem ovaj koji ste pročitali i dodatnih informacija ako imate. Dakle, interesuje me koliko je predviđeno ukupno projektom da se nasipa uradi i koliko je do sada od tog projektovanog urađeno. Razumio sam, dakle, da predstoje važni poslovi oko čišćenja korita i mostova, takođe da su urađene značajne stvari u vezi sa drugim rečicama i pritokama Bojane i čišćenje, ali, i sami ste rekli, čeka nas još uvijek veliki posao i zajednički posao, i mislim da je vrlo važno da u koordinaciji saradnje sa Republikom Albanijom i njihovim nadležnim institucijama što prije se dugoročnije rješenje postavlja i završava.

Hvala.