Skupština Crne Gore

Jelena Radonjić, pomoćnica generalnog sekretara

rukovodilac Sektora za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine


Kontakt:

E-Mail: jelena.radonjic@skupstina.me

Telefon: 020/242-293

 

Nataša Komnenić, pomoćnica generalnog sekretara

rukovodilac Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu


Kontakt:

E-Mail: natasa.komnenic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Kancelarija generalnog sekretara obavlja najsloženije poslove koji se odnose na planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine, obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru, planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, vršenje upravnih poslova, obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, sjednice Skupštine i obavlja druge administrativne i kancelarijske poslove.

Irena Mijanović, šefica Kancelarije generalnog sekretara

Kontakt

E-Mail: irena.mijanovic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

IZVODI IZ POSLOVNIKA SKUPŠTINE   
 
Član 27    
 
Generalnog sekretara Skupštine imenuje i razrješava Skupština, na prijedlog predsjednika Skupštine. Generalni sekretar imenuje se na period od četiri godine. Prijedlog za imenovanje generalnog sekretara sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju i obrazloženje.  
  
Član 28
  
Generalni sekretar Skupštine: 
 
- pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine u primjeni ovog poslovnika; 
 
- stara se o izradi izvornika zakona i drugih akata Skupštine i odgovoran je za njihovu tačnost, čuvanje i evidenciju;
 
- rukovodi Službom Skupštine; 
 
- stara se o sprovođenju zaključaka Skupštine;
 
- priprema predlog zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava za rad Skupštine i Službe Skupštine;
 
- naredbodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine i Službe Skupštine i podnosi izvještaj o korišćenju sredstava Kolegijumu predsjednika Skupštine u užem sastavu i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, na njihov zahtjev;
 
- vrši i druge poslove određene zakonom i ovim poslovnikom i koje mu povjeri predsjednik Skupštine.
 
Zamjenik i pomoćnik generalnog sekretara  
 
Član 29  
 
Generalni sekretar Skupštine ima zamjenika koji mu pomaže u radu i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti. Zamjenika generalnog sekretara imenuje i razrješava Skupština na predlog predsjednika Skupštine.
 
Zamjenik generalnog sekretara Skupštine imenuje se na period od četiri godine. Za svoj rad generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara odgovorni su Skupštini.
 
Generalni sekretar Skupštne ima jednog ili više pomoćnika koga, na predlog generalnog sekretara, postavlja Administrativni odbor.
 
Generalnom sekretaru i zamjeniku generalnog sekretara Skupštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje su imenovani ostavkom ili razrješenjem.