Skupština Crne Gore

U okviru saradnje parlamenata regiona, koja se odvija kroz mehanizme regionalnih inicijativa, uloga Skupštine Crne Gore prepoznata je kao konstruktivna i sveobuhvatna, odnosno, posebno posvećena daljem razvoju i unapređenju kapaciteta regionalnih inicijativa čijih je član. To su Centralnoevopska inicijativa (CEI), Jadransko-jonska inicijativa (JJI) i Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Regionalna saradnja predstavlja jedan od ključnih elemenata integracijskog procesa, posebno procesa stabilizacije i pridruživanja, a sama brzina procesa evropskih integracija svakako zavisi i od međusobne saradnje država na Balkanu i njihove spremnosti da pripadaju ujedinjenoj Evropi.

Generalno posmatrajući, Skupština Crne Gore karakterisana je kao primjer zakonodavnog organa koja kroz učešće u mehanizmima regionalnog djelovanja održava dobrosusjedske odnose sa zemljama regiona i promoviše saradnju u cilju regionalne stabilnosti. Parlamentarna posvećenost ragionalnoj saradnji manifestuje se kroz aktivno učešće u parlamentarnom okupljanju i djelovanju regionalnih inicijativa, kao i kroz uspješno predsjedavanje Crne Gore ovim inicijativama u 2010. i 2011. godini.