Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

2016. godina - Poziv nevladinim organizacijama: Nacrt sporazuma o saradnji 

pdfNacrt sporazuma o saradnji

Saradnja Skupštine Crne Gore i civilnog sektora stalno se unaprjeđuje i jača, što posebno potvrđuje povećano učešće predstavnika civilnog sektora na śednicama radnih tijela, naročito kada se radi o konsultativnim saslušanjima, a naglašena je i bitna uloga subjekata civilnog društva u doprinosu i jačanju regionalne saradnje u socijalnim i političkim pitanjima.

Važno je istaći da je 30. marta 2011. godine potpisan Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava. Istovremeno sa potpisivanjem Memoranduma, na Internet stranicama Skupštine postavljen je obrazac koji mogu da popune predstavnici civilnog sektora, uključujući i pojedince i na taj način Skupštini dostave svoja mišljenja, predloge i sugestije, koje se dalje prosljeđuju radnom tijelu ili organizacionoj jedinici na koje se odnosi sadržina popunjenog obrasca. Ono što je takođe važno jeste da su Memorandumom definisani principi saradnje Skupštine i sa ostalim zainteresovanim NVO. Organizacije civilnog društva mogu se, takođe, direktno obratiti radnim tijelima.

Međunarodne organizacije civilnog društva i organizacije civilnog društva u Crnoj Gori sa kojima Skupština Crne Gore ima razvijenu saradnju

 

Vestminster fondacija za demokratiju

Saradnja Skupštine Crne Gore iVestminster fondacije za demokratiju(WFD),započeta je potpisivanjem Memoranduma o saradnji u maju 2010. godine koji je obnovljen u novembru 2011. godine. Saradnja se takođe intentzivno razvijala i u2012. godini. Naime,sprovođenje projekta „Jačanje kapaciteta Skupštine Crne Gore“ započeto je 2011. godine, kada je, nakon uspješne implementacije prethodnog programa, saradnja obnovljena potpisivanjem novog Memoranduma, čiji je treći potpisnik bio Britanski savjet. Program je imao za cilj jačanje kapaciteta Skupštine u okviru četiri komponente: upravljanje ljudskim resursima, interna i eksterna komunikacija, finansijski nadzor i zakonodavni nadzor i vladavina prava. U okviru navedenih komponenti organizovane su obuke, seminari i studijske pośete, koji su poslanicima i službenicima Skupštine omogućili da se, pored ostalog, bolje upoznaju sa dugogodišnjom parlamentarnom praksom Ujedinjenog Kraljevstva.

Takođe, u okviru ovog programa je organizovan seminar na temu „Uloga parlamenta u obezbjeđivanju vladavine prava“, kojem su prisustvovaličlanovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Odbora za bezbjednost i odbranu. Učesnici seminara su se bavili pitanjima jačanja vladavine prava, nezavisnosti sudstva, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije a bilo je riječi i o institucionalnom položaju Ombudsmana, Agenciji za antikorupciju i pripremama za specifične aktivnosti koje Skupštinu Crne Gore očekuju u procesu pregovora.

Nadalje, u okviru zajedničkog programa saradnje,predstavnici Službe Skupštine iz Kancelarije generalnog sekretara, Odjeljenja za odnose sa javnošću, međunarodne poslove i protokol, Odsjeka za informacionu tehnologiju i Biroa za upravljanje ljudskim resursima boravili su u studijskoj posjeti Parlamentu Velike Britanije i Fondaciji Tomson Rojters.U okviru pośete Parlamentu, razmijenjene su dobre prakse i  sagledani izazovi u oblasti interne i eksterne komunikacije a službenici Skupštine Crne Gore upoznati su i sa aktivnostima koje britanski Parlament sprovodi u cilju upoznavanja šire javnosti sa ulogom Parlamenta, njegovim funkcijama i značajem.

Osim toga, uz podrškuVestminsterfondacije za demokratiju održana je Druga međunarodna konferencija „Jačanje uloge parlamenata i vlada u promovisanju konkurentnosti i ekonomskog rasta u zemljama Zapadnog Balkana“u Miločeru. Konferencija je predstavljala sastanak Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu konferencije bili su rezultati regionalne studije–Jačanje uloge parlamenata i vlada u promovisanju konkurentnosti i ekonomskog rasta, razmatranje mogućnosti za proširenje djelovanja odbora za ekonomiju i finansije u smjeru jačanja njihove uloge u tom procesu, usaglašavanje sadržaja programa sa svim parlamentima Zapadnog Balkana koji su članovi mreže, uključujuči i ciljeve koji bi trebalo da se ispune do 2015. godine i korake koji su neophodni da se ciljevi ostvare, regulatornu reformu, institucionalne kapacitete za njeno sprovođenje, primjenu analize uticaja propisa (RIA) u razvoju novih propisa, transparentnost i javnu raspravu u zakonodavnom procesu, kao i pojednostavljenje i smanjivanje administrativnih opterećenja.

Britanski savjet,koji jepostao treća potpisnica novog Memoranduma o saradnji2011. godine, sproveo je intenzivne četvorodnevne obuke za predstavnike Službe Skupštine u toku 2012. godine, na temu„Vještine prezentacije“,zatim„Sastanci radnih grupa EU“. Uporedo sa tim, organizovane su po jedna jednodnevna i jedna trodnevna obuka za budućetrenere u oblastima formalne korespondencije i vještina prezentacije.

 

Fondacija ERSTE

Skupština Crne Gore uz finansijsku podršku Fondacije ERSTE i stručnu realizaciju NVO Forum MNE realizuje projekat „Demokratske radionice“ koji ima za cilj da informiše đecu i mlade u Crnoj Gori, uzrasta 815 godina, putem radionica interaktivnog sadržaja o suštinskim karakteristikama demokratije i parlamentarnog sistema. Cilj projekta „Demokratske radionice” je da podstakne  interesovanje kod mladih za politiku i demokratske procese, a zamišljen je kao program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola, kojim se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona, kao i ulozi medija u pluralističkom društvu. Stečena saznanja i iskustvo đeca ugrađuju u filmski, radio, ili novinski prilog, koji se kasnije objavljuje na dječjem parlamentarnom sajtu. Projekat „Demokratske radionice” sprovodi se u Parlamentu Republike Austrije od 2007. godine, i na ovim radionicama u austrijskom parlamentu godišnje učestvuje preko 10.000 djece. Obrađuju se teme iz oblasti kao što su politika, mediji, radionice sa poslanicima, „putovanje kroz vrijeme” i „Evropa”, a sa djecom radi petnaest posebno obučenih trenera. U okviru priprema za ovaj projekat, organizovane su u maju 2012. godine dvije probne radionice u OŠ „Sutjeska“. Pilot projekat počeo je 8. oktobra 2012. godine, i trajao okvirno 30 dana, nakon čega je započela njegova realizacija. Sertifikati polaznicima dodijeljeni su u decembru 2012. godine. Zvanično, projekat je počeo 22. januara 2013. godine.

 

Fondacija Fridrih Ebert

U organizaciji Fridrih Ebert fondacije održano je više konferencija i dva sastanka Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative od kojih je prvi održan u aprilu 2010. godine na Cetinju na temu ,,Uloga parlamenta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, a drugi u novembru iste godine u Bečićima u dvije tematske sesije: ,,Prekogranična saradnja između država Centralnoevropske inicijative“ i ,,Parlamentarna saradnja sa civilnim društvom“.

U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore, Evropskog pokreta u Crnoj Gori i Fondacije Fridrih Ebert u saradnji sa Odborom za međunarodne odnose i evropske integracije, 24. januara 2012. godine održana je prezentacija za poslanike i službenike Skupštine na temu „Pregovaranje Republike Hrvatske sa Evropskom unijom – struktura, sadržaj, iskustva i unapređivanje uloge parlamentarnih struktura“. Na prezentaciji je govorio Vladimir Drobnjak, glavni pregovarač Republike Hrvatske za članstvo u Evropskoj uniji. Drobnjak je odgovarao i na brojna pitanja poslanika koja su se ticala iskustva Republike Hrvatske u procesu pregovora, nedavno održanog referenduma o članstvu Republike Hrvatske u EU, medija, izbora glavnog pregovarača i drugih pitanjima koja su u vezi evropskog puta Republike Hrvatske i Crne Gore.

Fondacija Konrad Adenauer (KAS)

Sloboda, pravda i solidarnost su vodeći principi rada Fondacije Konrad Adenauer (KAS). KAS je politička fondacija, koja je bliska Hrišćansko-demokratskoj uniji Njemačke (CDU). Kao suosnivač CDU i prvi njemački kancelar, Konrad Adenauer (1876.-1967.) je povezao hrišćanskodemokratsku, konzervativnu i liberalnu teoriju. Njegovo ime je simbol demokratske obnove Njemačke, spoljno-političke orjentacije u transatlantskom sistemu vrijednosti, simbol vizije evropskog ujedinjenja i orjentacije na socijalnu tržišnu privredu. Njegovo duhovno nasljeđe je istovremeno zadatak i obaveza Fondacije. U partnerskom odnosu KAS sarađuje sa državnim institucijama, a podrškom u obrazovanju i usavršavanju političkih podmladaka pomaže demokratskom razvoju političkih partija, organizacija građanskog društva, kao i odabranim elitama. „Demokratiji su potrebne demokrate“ je vodeće načelo kojim se rukovodi u oblasti političkog obrazovanja. Zajedničke aktivnosti Skupštine Crne Gore i Fondacije Konrad Adenauer počele su 2003. godine kroz organizaciju okruglih stolova, seminara, studijskih posjeta, savjetovanja I boravka ino stranih eksperata.

U saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS) i nevladinom organizacijom „Green Home“ održan je Trinaesti Cetinjski parlamentarni forum na temu „Zaštita životne sredine i održivi razvoj“ 2. i 3. februara 2012. godine.

Nadalje, u organizaciji KAS-a, predstavnici Službe Skupštine i stručni saradnici u poslaničkim klubovima boravili su u studijskoj posjeti SR Njemačkoj. Učesnici studijske pośete imali su priliku da obiđu Bundestag i bliže se upoznaju sa njegovim nadležnostima i načinom rada, kao i sa parlamentarnom infrastrukturom i procedurama neophodnim za postizanje pune efikasnosti u radu. Tom prilikom su posjetili i Parlament Pokrajine Brandenburg gdje su se upoznali sa radom i specifičnostima ove institucije, Ambasadu Crne Gore u Njemačkoj gdje ih je primio ambasador Vladimir Radulović i śedište KAS-a u Berlinu.

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije i KAS su nastavili saradnju, organizujući tribinu na temu: „Crna Gora i Evropska unija – uloga i zadaci parlamenta u procesu evropskih integracija“, s ciljem da se kroz razmjenu iskustava doprinese boljem razumijevanju procesa odlučivanja Saveznog parlamenta Njemačke, unapređenju bilateralnih odnosa parlamenta i institucionalnom jačanju Skupštine Crne Gore. Hans-Joahim Falenski, dugogodišnji savjetnik u poslaničkom klubu vladajuće CDU/CSU koalicije za spoljnu i bezbjednosnu politiku i evropske poslove u Saveznom parlamentu Njemačke je poslanicima i službenicima Skupštine Crne Gore predstavio njemačka iskustva i odnos prema pitanju proširenja i novim kriterijumima za članstvo u Evropskoj uniji, bilateralne odnose sa državama Zapadnog Balkana i članicama Unije, kao i nadležnosti njemačkog Parlamenta u podjeli vlasti. Falenski se tokom svog izlaganja osvrnuo i na regionalne prilike, očekivanja Njemačke u odnosu na dinamiku reformi zemalja regiona, kao i na proces atlantskih integracija Crne Gore i prednosti koje državi donosi članstvo u NATO Alijansi.

CDT

Dugogodišnja saradnja sa NVO „Centar za demokratsku tranziciju“ (CDT) koja se ostvarivala u različitim vidovima, u 2012. godini nastavljena je u okviru programa Otvoreni parlament kroz izdavanje istoimenog biltena na mjesečnom nivou i realizaciju Internship programa. Objavljivanje biltena počelo je u januaru 2011. godine, uz finansijsku podršku Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Počev od izdanja broja 14 za mart 2012. godine, Služba Skupštine Crne Gore je u potpunosti preuzela uređivanje, prevođenje, prelom i objavljivanje biltena. Bilten se objavljuje na internet stranicama Skupštine Crne Gore na crnogorskom i engleskom jeziku i šalje e-mailom na veliki broj domaćih i međunarodnih adresa, među kojima su adrese inostranih ambasada u Crnoj Gori i poslanika Evropskog parlamenta.

Forum MNE

Saradnja sa NVO „Forum mladi i neformalna edukacija“ (Forum MNE), koja se već godinama bavi edukacijom mladih u Crnoj Gori otpočela je u 2012. godini pružanjem stručne i tehničke podrške u sprovođenju projekta „Demokratske radionice“, koji Skupština Crne Gore realizuje u okviru programa „Otvoreni parlament“ sa ciljem da doprinese jačanju veza između parlamenta i mladih, posebno osnovnoškolske populacije. Više informacija o projektu nalazi se u dijelu posvećenom Demokratskim radionicama.

MANS

Saradnja Skupštine Crne Gore i NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ (MANS), datira od februara 2007. godine, kada je MANS počela da objavljuje periodične izvještaje o transparentnosti i aktivnostima Skupštine Crne Gore, koji sadrže informacije o radu poslanika i poslaničkih klubova na skupštinskim odborima i plenarnim śednicama. Pored monitoringa Parlamenta, MANS, takođe, redovno učestvuje u radu skupštinskih radnih tijela. U organizaciji MANS-a, uz podršku Ambasade Velike Britanije, održan je Okrugli sto na temu „Borba protiv korupcije i uloga Zakona o slobodnom pristupu informacijama“ 23. marta 2012. godine na kojem su prisustvovali i poslanici Skupštine, kao i predstavnik Službe Skupštine. Tom prilikom, održane su dvije panel diskusije na teme „Postojeći i novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama u funkciji borbe protiv korupcije“ i „Borba protiv korupcije u Crnoj Gori i regionu - uloga nevladinih organizacija“, u okviru kojih su učesnici bili u prilici da razmijene mišljenja i iskustva i iznesu konkretne predloge, primjedbe i sugestije u vezi sa rješenjima sadržanim u Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama.

 

„CENTAR ZA PRAVA ĐETETA CRNE GORE“

Centar za prava đeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, osnovana u aprilu 2000. godine u Podgorici. Misija Centra za prava đeteta Crne Gore je unaprjeđenje kvaliteta života đece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite đečijih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava đeteta sprovodi poštujući četiri osnovna principa: pravo na život, opstanak i razvoj, nediskriminaciju, participaciju i najbolje interese đeteta. Težnja Centra za prava đeteta je da doprinese da se prava đeteta u Crnoj Gori što dosljednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog đeteta. Centar za prava đeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija i nevladinih organizacija koje se bave đecom, s ciljem da prepozna probleme koji nijesu institucionalno tretirani, radi adekvatne pomoći đeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne programe zaštite đečjh prava.

Skupština Crne Gore već četvrtu godinu sarađuje sa Centrom za prava đeteta Crne Gore i Đečjim parlamentima. U 2012. godini je održano Četvrto zasijedanje Đečjeg parlamenta, povodom 20. novembra, dana usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima đeteta. Zasijedanju su prisustvovala 42 učenika iz 21 opštine, koji su predstavnici lokalnih đečjih parlamenta iz Bara, Cetinja, Bijelog Polja i Podgorice i đečjih parlamenata iz osnovnih škola u 17 gradova Crne Gore. Na zasijedanju su đeca postavila 42 pitanja na koja su odgovarali predśednik, poslanici i generalni sekretar Skupštine Crne Gore, članovi Vlade, predśednici opština, predstavnici međunarodnih organizacija i drugi. Zasijedanja se organizuju od 20. novembra 2009. godine. Četvrto zasijedanje Đečjeg parlamenta organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava đeteta Crne Gore, uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i Save the Children-a, a bio je posvećen afirmaciji prava đece na učešće i zagovaranje, kao značajne društvene potrebe i vrijednosti.

 

„NAŠA INICIJATIVA“

Savez udruženja roditelja đece sa teškoćama u razvoju, osnovan prije sedam godina, je dobrovoljna, socijalno-humanitarna, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija. U svom sastavu ima 15 opštinskih udruženja, sa tendencijom umrežavanja na čitavoj teritoriji Crne Gore.

Savez udruženja roditelja đece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" uspostavio je saradnju sa radnim tijelima Skupštine Crne Gore početkom 2010. godine. Članovi Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na sastancima sa predstavnicima Saveza udruženja izrazili su spremnost da razmotre svaku inicijativu i primjedbe na predloge zakonskih rješenja, a tiču se prava i položaja đece sa teškoćama u razvoju i statusa njihovih roditelja. Cilj saradnje radnih tijela Skupštine Crne Gore i „Naše inicijative“ je rješavanje problema đece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljšanja njihovog položaja u društvu. To se, prvenstveno, odnosi na sveobuhvatnije pravo na rehabilitaciju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije školovanje, zapošljavanje te đece i unaprjeđenje statusa njihovih roditelja. Predstavnici udruženja zatražili su da prisustvuju śednicama skupštinskih odbora kada budu razmatrane njihove inicijative. Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su održali sastanak sa predstavnicima Saveza u martu 2012. godine.

 

„INSTITUT ALTERNATIVA“

Institut alternativa je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od strane grupe građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru. Strateški ciljevi Instituta su: podizanje kvaliteta rada, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti javne uprave, zatim podsticanje otvorene, javne, konstruktivne i argumentovane debate o javnim politikama i jačanje kapaciteta države i društva za njihov razvoj.

Djeluje kao think tank, odnosno istraživački centar, i u svom radu se bavi oblastima dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Oblasti u kojima radi i ostvaruje uticaj struktuisane su u pet glavnih programa: i) javna uprava, ii) odgovorne javne finansije, iii) parlamentarni program, iv) bezbjednost i odbrana i v) socijalna politika. Posebna aktivnost Instituta je Škola javnih politika koja se organizuje od 2012. godine.

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i predstavnica Službe Skupštine učestvovali su na Okruglom stolu na temu „Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru u Crnoj Gori – ostvareni rezultati i izazovi pred nama“ koji je održan 17. maja 2012. godine u organizaciji Instituta Alternativa. Na okruglom stolu je vođena debata o dosadašnjim rezultatima na polju uvođenja sistema javnih unutrašnjih finansijskih kontrola (PIFC), na osnovu istraživačkog izvještaja ovog NVU, u kom je dat osvrt na postignute rezultate, probleme i izazove u razvoju PIFC-a. Pored toga, ovo NVU je predstavilo istraživanje „Antikorupcijski odbor: lijek ili placebo“ na pres konferenciji održanoj 7. decembra, koje je sprovedeno uz podršku Fondacije Fridrih Ebert. Date su preporuke za unapređenje rada Odbora u dijelu koji se odnosi na omogućavanje pristupa tajnim podacima, članstvo u Nacionalnoj komisiji, proširenje nadležnosti, procedure primanja i razmatranja predstavki, kriterijume koje svaka pojedinačna predstavka mora da ispunjava da bi bila razmatrana na śednici odbora i ulogu u praćenju sprovođenja i ispunjavanja kriterijuma koji se odnose na poglavlja 23 i 24.

 

NVF „Građanska alijansa“

Građanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija. U okviru saradnje Skupštine i NVF „Građanska alijansa“ (GA), održano je niz sastanaka predstavnika skupštinskih odbora sa predstavnicima ove NF. Zamjenik predśednika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnici Službe Skupštine sastali su se sa polaznicima Škole demokratskog rukovođenja, koju realizuje NF „Građanska alijansa“ (GA), u saradnji i uz podršku Savjeta Evrope i Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Sastanku je prisustvovalo oko 20 polaznika Škole demokratskog rukovođenja koji su upoznati sa nadležnostima i radom Odbora za ljudska prava i slobode, aktivnostima u prethodnoj godini, kao i aktivnostima koje su utvrđene Planom rada za 2012. godinu. Ova NF je u kontinuitetu pratila śednice Odbora za ljudska prava i slobode i vršila monitoring nad njegovim radom.

NVOEvropski pokret u Crnoj Gori“

Skupština uspješno sarađuje sa NVO Evropski pokret u Crnoj Gori. U okviru projekta „Parlament za Evropu“realizovane su obuke za zaposlene u Službi Skupštine, posebno za pripravnike, na teme koje se odnose na praćenje harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije, a koristeći iskustva i praksu drugih zemalja kandidata i zemalja članica Evropske unije.

Projekat ,,Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ organizuje se u saradnji NVO Evropski pokret u Crnoj Gori, Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke i SLOVAKAID-a. Svrha projekta je uspostavljanje stalnog, koherentnog i stabilnog okvira za tematski strukturisan debatni forum koji je fokusiran na odnose Evropske unije i Crne Gore. Jedan od ciljeva projekta je institucionalizacija javne debate između civilnog i javnog sektora o temama iz oblasti evropskih integracija. U okviru projekta, u Skupštini Crne Gore, održane su tri konferencije Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore.

 

NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM)

U okviru saradnje sa NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM), održana su tri sastanka predstavnika Odbora za bezbjednost i odbranu, odnosno Službe Skupštine sa predstavnikom ove NVO 17, 21. i 22. februara radi sticanja boljeg uvida u rad Odbora za bezbjednost i odbranu a u cilju pripreme publikacije „Reforma sektora bezbjednosti u Crnoj Gori – transparentrnost, parlamentarni nadzor i ravnopravnost polova“, koja je dio projekta „Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za mapiranje i monitoring sektora bezbjednosti na ZapadnomBalkanu“, koji ova NVO realizuje u saradnji sa Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve i konzorcijumom 7 društava iz regiona.

U organizaciji CEDEM-a, uz finansijsku pomoć Slovačke agencije za razvojnu pomoć i saradnju i podršku FondacijePontis i Balkanske mreže za razvoj civilnog društva, 5. jula je održana  prezentacija publikacije „Nezavisno i nepristrasno pravosuđe u Crnoj Gori – izazovi i prepreke“, kao dio projekta Evropske integracije Crne Gore „Jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa“. Na skupu je učestvovao i predśednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Publikacija je nastala sa ciljem da se razmotri pitanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, u kontekstu međunarodnih standarda poštovanja ljudskih prava ali i da se identifikuju neki od ključnih izazova u implementaciji pravosudne reforme i definišu preporuke za njeno unapređenje.

Osim toga, održan je sastanak predśednika Odbora za ljudska prava i slobode sa konsultantkinjom Fondacije za otvoreno društvo povodom evaluacije rada CEDEM-a kroz saradnju sa Odborom za ljudska prava i slobode, 24. aprila. Sastanak je organizovan na inicijativu ove NVO, sa ciljem sprovođenjaevaluacije za procjenu kvaliteta i vidljivosti njenih aktivnosti koje su podržane od strane Fondacije za otvoreno društvo kroz institucionalni grant (Think Tank Fund)u protekle tri godine. Evaluacija je realizovana radi procjene relevantnosti predloga praktičnih politika CEDEM-a, uspješnosti zagovaranja promjena javnih politika, te kvaliteta komunikacije i saradnje ove NVO sa partnerskim organizacijama, donosiocima odluka, međunarodnim subjektima i medijima.