Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Jelena Radonjić, pomoćnica generalnog sekretara

rukovodilac Sektora za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine


Kontakt:

E-Mail: jelena.radonjic@skupstina.me

Telefon: 020/242-293

 

Nataša Komnenić, pomoćnica generalnog sekretara

rukovodilac Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu


Kontakt:

E-Mail: natasa.komnenic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

Kancelarija generalnog sekretara obavlja najsloženije poslove koji se odnose na planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine, obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru, planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, vršenje upravnih poslova, obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, sjednice Skupštine i obavlja druge administrativne i kancelarijske poslove.

Irena Mijanović, šefica Kancelarije generalnog sekretara

Kontakt

E-Mail: irena.mijanovic@skupstina.me
Telefon: 020/242-293

IZVODI IZ POSLOVNIKA SKUPŠTINE   
 
Član 27    
 
Generalnog sekretara Skupštine imenuje i razrješava Skupština, na prijedlog predsjednika Skupštine. Generalni sekretar imenuje se na period od četiri godine. Prijedlog za imenovanje generalnog sekretara sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju i obrazloženje.  
  
Član 28
  
Generalni sekretar Skupštine: 
 
- pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine u primjeni ovog poslovnika; 
 
- stara se o izradi izvornika zakona i drugih akata Skupštine i odgovoran je za njihovu tačnost, čuvanje i evidenciju;
 
- rukovodi Službom Skupštine; 
 
- stara se o sprovođenju zaključaka Skupštine;
 
- priprema predlog zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava za rad Skupštine i Službe Skupštine;
 
- naredbodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine i Službe Skupštine i podnosi izvještaj o korišćenju sredstava Kolegijumu predsjednika Skupštine u užem sastavu i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, na njihov zahtjev;
 
- vrši i druge poslove određene zakonom i ovim poslovnikom i koje mu povjeri predsjednik Skupštine.
 
Zamjenik i pomoćnik generalnog sekretara  
 
Član 29  
 
Generalni sekretar Skupštine ima zamjenika koji mu pomaže u radu i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti. Zamjenika generalnog sekretara imenuje i razrješava Skupština na predlog predsjednika Skupštine.
 
Zamjenik generalnog sekretara Skupštine imenuje se na period od četiri godine. Za svoj rad generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara odgovorni su Skupštini.
 
Generalni sekretar Skupštne ima jednog ili više pomoćnika koga, na predlog generalnog sekretara, postavlja Administrativni odbor.
 
Generalnom sekretaru i zamjeniku generalnog sekretara Skupštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje su imenovani ostavkom ili razrješenjem.