Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

pdfPRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE SKUPŠTINE

 

OPIS POSLOVA ORGANIZACIONIH JEDINICA


Kabinet predśednika Skupštine


U Kabinetu predśednika Skupštine obavljaju se stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem funkcija i nadležnosti Skupštine, kao i poslovi koji se odnose na: pripremu śednica Kolegijuma predśednika i radnih sastanaka predśednika sa potpredśednicima, predśednicima radnih tijela, predśednicima klubova poslanika i drugih radnih sastanaka predśednika i potpredśednika, pripremu i organizovanje službenih putovanja, javnih nastupanja i pres-konferencija, obavljanju protokolarnih poslova za potrebe kabineta u saradnji i preko Odjeljenja za odnose sa javnošću i protokol i Državnog protokola, obrađivanju predstavki i predloga građana upućenih predśedniku i potpredśednicima, obavljanju savjetodavnih poslova, poslove odnosa sa javnošću, analitičkih i stručnih poslova za potrebe predśednika i potpredśednika, obavljanju administrativnih i kurirskih poslova za potrebe kabineta i drugih poslova po uputstvu i naredbi šefa kabineta i generalnog sekretara.

Kancelarija generalnog sekretara

U Kancelariji generalnog sekretara obavljaju se najsloženiji poslovi koji se odnose na: planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine, obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru, planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, praćenje programa saradnje Skupštine sa parlamentima drugih država, parlamentarnim organizacijama i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i saradnju sa njihovim odgovarajućim službama, prikupljanje, kontrola i obrada podataka, te pripremanje izvještaja i informacija o radu Skupštine u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, na upite domaćih i međunarodnih činilaca, vršenje upravnih poslova, obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za śednice Kolegijuma predśednika Skupštine, śednice Skupštine i drugih administrativnih i kancelarijskih poslova.


Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje śednica Skupštine i śednica radnih tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predśednika radnog tijela, zamjenika predśednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija, zaključaka) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, izrađivanje izvještaja radnih tijela i zapisnika sa śednica radnih tijela, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predśednika, potpredśednika Skupštine, predśednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije, kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija, analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganju radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanju stručne pomoći poslanicima u formulisanju amandmana, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrađivanje teksta zapisnika śednice Skupštine, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), poslovi u vezi uređivanja, pripreme i izdavanja fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine, poslove u vezi dostavljanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na śednici, obavljanja konačnog redigovanja i lektorisanja, poslove prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepiske tekstova i drugog materijala sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa i obavljanje drugih poslova po nalozima pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine čine sledeće organizacione jedinice:

1. Odsjek za pripremu i obradu śednica radnih tijela
2. Odsjek za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa


1. U Odsjeku za pripremu i obradu śednica radnih tijela obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje śednica radnih tijela, izrađivanje izvještaja radnih tijela i zapisnika sa śednica radnih tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predśednika radnog tijela, zamjenika predśednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu śednica Skupštine, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predśednika, potpredśednika Skupštine, predśednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenta u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

2. Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela čine sledeće organizacione jedinice:

 • Sekretarijat Ustavnog odbora
 • Sekretarijat Zakonodavnog odbora
 • Sekretarijat Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
 • Sekretarijat Odbora za bezbjednost i odbranu
 • Sekretarijat Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
 • Sekretarijat Odbora za evropske integracije
 • Sekretarijat Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
 • Sekretarijat Odbora za ljudska prava i slobode
 • Sekretarijat Odbora za rodnu ravnopravnost
 • Sekretarijat Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
 • Sekretarijat Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
 • Sekretarijat Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje
 • Sekretarijat Odbora za antikorupciju
 • Sekretarijat Administrativnog odbora
 • Sekretarijat Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

U Sekretarijatu Ustavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine,fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Zakonodavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za evropske integracije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Odbora za antikorupciju obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Administrativnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih odluka i drugih akata i njihovo pripremanje za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica komisije, izrađivanje izvještaja komisije i zapisnika sa sjednica komisije, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika komisije, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika komisije i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra komisija, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr), analiza i istraživanja za komisiju i pomaganje komisiji u ostvarivanju njene nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i obavljanje drugih poslova po nalozima rukovodioca Odsjeka za pripremu i obradu sjednica radnih tijela, pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

3. U Odsjeku za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na pripremanje śednica Skupštine, pružanje stručne pomoći poslanicima u formulisanju amandmana, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predśedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ u saradnji sa Odsjekom za pripremu i obradu śednica radnih tijela, izrađivanje teksta zapisnika śednice Skupštine i poslova uređivanja, pripreme i izdavanja fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine, poslovi u vezi dostavljanjanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na śednici, obavljanja konačnog redigovanja i lektorisanja, poslovi prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepisa tekstova i drugog materijala sa śednica radnih tijela i śednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa i drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu


U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu obavljaju se poslovi koji se odnose na: istraživanje i analizu koji podržavaju rad poslanika, radnih tijela i službe, saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima i drugim institucijama, pružanje stručne pomoći i obuke u radu poslanika i drugih korisnika za samostalno istraživanje; nabavku, čuvanje, obradu i davanje na korišćenje bibliotečke građe; prikupljanje, čuvanje, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe; arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, pripremu i realizaciju edukativnih programa otvaranja Skupštine prema javnosti, izradu skupštinskih publikacija u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine; poslove planiranja, standardizacije, nadzora i održavanja informacionog sistema Skupštine; razvoja, održavanja, nadgledanja i unapređenja bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine; razvoja i održavanja hardverskih i softwerskih resursa Skupštine; podršku projektima i korisnicima iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija; unapređenja i održavanja web i intranet portala Skupštine; snimanje i emitovanje śednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za koje se ukaže potreba; upravljanje i organizovanje rada Parlamentarnog tv kanala, utvrđivanja programskog sadržaja u skladu sa potrebama Skupštine Crne Gore, pripremanja, proizvodnje, emitovanja i reemitovanja informativnih i ostalih programa i pripremanje istih za emitovanje u skladu sa utvrđenom programskom koncepcijom i Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, organizovanje ENG produkcije u Skupštini, u zemlji i inostranstvu; održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanja poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja; obavljanja poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema, i obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

Sektor za istraživanje čine sljedeće organizacione jedinice:
        1. Parlamentarni institut
        2. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije i
        3. Odsjek za snimanje i emitovanje śednica

1. U Parlamentarnom institutu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: izradu informativno-analitičkih istraživanja koji podržavaju rad poslanika, radnih tijela i Službe, saradnju sa međunarodnim organizacijama i istraživačkim službama nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama za potrebe rada Instituta, pružanje stručne pomoći i obuke poslanika, zaposlenih u Službi i ostalih korisnika za samostalno istraživanje, pripremu informacija i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže ECPRD u saradnji sa Sektorom za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, nabavku, čuvanje i obradu bibliotečke građe i internih dokumenta Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u inostranstvu, prikupljanje, čuvanje, klasifikovanje, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe, obavljanje poslova koji se odnose na arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, pripremu i realizaciju edukativnih programa otvaranja Skupštine prema javnosti, izradu skupštinskih publikacija u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

       Parlamentarni institut čine sljedeće organizacione jedinice:
           - Istraživački centar
           - Bibliotečko dokumentalistički centar i arhiv
           - Edukativni centar

U Istraživačkom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova u formi kratke informacije na izabranu temu, komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, komparativnog pregleda međunarodnog zakonodavstva, pregleda statističkih podataka, kao i analitičke studije u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe, pripremu informacija i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) i u saradnji sa Sektorom za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, ostvarivanje saradnje sa domaćim i stranim institucijama, istraživačkim službama drugih parlamenata, državnim i drugim institucijama, pružanje stručne podrške poslanicima, zaposlenim u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućujući ih na podatke o sadržini elektronskih izvora informacija, kao i na strategije pretraživanja, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: nabavku, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, pružanje stručne pomoći i obuke za samostalno pretraživanje izvora informacija prikupljanje, čuvanje, klasifikaciju, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe, arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

U Edukativnom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi u okviru edukativno-informativnih aktivnosti koji se odnose na: pripremu i realizaciju edukativnih programa (radionice za učenike, stažiranje, volonterski rad) otvaranja Skupštine prema javnosti, edukovanje mladih, obezbjeđivanje specijalističke stručne obuke u cilju omogućavanja sticanja praktičnih iskustava stažirajući i volontirajući u pojedinim organizacionim jedinicama unutar Skupštine, izradu skupštinskih publikacija (izvještaji o radu Skupštine, bilteni, brošure i druge publikacije) i edukativno-informativnih materijala u vezi sa edukativnim programima u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.

2. U Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, standardizaciju, nadzor i održavanje informacionog sistema Skupštine, razvoj, održavanje i nadgledanje i unapređenje bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine, razvoj i održavanje hardverskih i softverskih resursa Skupštine, podrška projektima i korisnicima iz oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija, unapređenje i održavanje web i intranet portala Skupštine, obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


3. U Odsjeku za snimanje i emitovanje śednica obavljaju se poslovi koji se odnose na: snimanje i emitovanje śednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za koje se ukaže potreba, upravljanje i organizovanje rada Parlamentarnog tv kanala, utvrđivanje predloga programskog sadržaja u saradnji sa Odjeljenjem za odnose sa javnoću i protokol u skladu sa potrebama Skupštine Crne Gore, pripremanja, proizvodnje, emitovanja i reemitovanja informativnih i ostalih programa i pripremanje istih za emitovanje u skladu sa utvrđenom programskom koncepcijom i Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, organizovanje ENG produkcije u Skupštini, u zemlji i inostranstvu, održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanje poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja, obavljanje poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema i obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i generalnog sekretara.


Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol


U Odjeljenju za odnose sa javnošću i protokol obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o aktivnostima Skupštine, predśednika, potpredśednika i generalnog sekretara, radnih tijela i poslanika, pripremanje i izdavanje saopštenja za javnost u saradnji sa organizacionim jedinicama, organizovanje konferencije za novinare, u saradnji sa generalnim sekretarom Skupštine, planiranje, osmišljavanje i organizovanje komunikacije sa javnošću, kao i interne komunikacije, pružanje stručne podrške za nastupe u medijima, izdavanje akreditiva novinarima i vođenje evidencije akreditovanih novinara, organizovanje pośete zainteresovanih građana Skupštini, organizovanje protokolarne aktivnosti, staranje o organizaciji putovanja poslanika i zaposlenih, staranje o uređivanju i ažuriranju Internet prezentacije, obavljanje prevodilačkih poslova i drugih poslova po nalogu generalnog sekretara.

Odjeljenje za internu reviziju


U Odjeljenju za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu sporazuma zaključenog između generalnog sekretara i rukovodioca tog subjekta u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja generalnom sekretaru a zatim odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev starješine, obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; prati i predlaže edukaciju unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja i po dogovoru sa generalnim sekretarom.


Služba za ljudske resurse i opšte poslove


U Službi za ljudske resurse i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata, upravljanje ljudskim resursima i njihov razvoj, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, pripremu potvrda, uvjerenja i drugih isprava, planiranje, osmišljavanje i sprovođenje programa obuke, obavljanje poslova koji se odnose na obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, finansijsko poslovanje – računovodstveno i materijalno poslovanje Skupštine, pripremanje finansijskog plana i izvještaja, praćenja utrošaka finansijskih sredstava, obavljanje poslova javnih nabavki, poslova održavanja, kancelarijskog poslovanja, umnožavanja materijala i drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

Službu za ljudske resurse i opšte poslove čine sledeće organizacione jedinice:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro pravnih poslova
3. Biro finansijskih poslova
4. Biro materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja
5. Biro za javne nabavke i
6. Pisarnica

1. U Birou za upravljanje ljudskim resursima obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu akata u vezi upravljanjem ljudskim resursima, praćenjem kadrovske osposobljenosti zaposlenih, izradi posebnog plana obuka, učestvovanju u planiranju i osmišljavanju obuke za zaposlene u Službi Skupštine i seminara za potrebe poslanika, nadgledanju procesa ocjenjivanja zaposlenih, vođenju odgovarajućih evidencija i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

2. U Birou pravnih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata, na prijem službenika i namještenika u Službi Skupštine, primjenu važećih propisa, na pripremu rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta, o visini zarade, o godišnjem odmoru i o drugim pravima iz oblasti radnih odnosa, vođenje evidencija iz oblasti zapošljavanja i radnih odnosa, vođenje radnih dosijea poslanika, službenika i namještenika, vođenje odgovarajućih evidencija, poslova prijave zaposlenih za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, sastavljanje ugovora, obavljanje drugih pravnih poslova i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

3. U Birou finansijskih poslova obavljaju se poslovi finansijskog knjigovodstva (bezgotovinsko plaćanje) i blagajnički poslovi (gotovinski poslovi), poslovi budžetskog planiranja i izvršenja, vođenja poslovnih knjiga i evidencija, sastavljanja izvještaja za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, kao i obračun po osnovu angažovanja van radnog odnosa, izvještavanja i informisanja, interno - za generalnog sekretara, eksterno - za potrebe državnih organa i drugih eksternih korisnika i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

4. U Birou materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: knjigovodstvo osnovnih sredstava, na usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine, vođenje evidencije službenih automobila, troškova održavanja po automobilu, poslove prijema i izdavanja opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala, dodjele inventarskih brojeva, vođenje potrebnih evidencija, pripremanje podataka o potrebama radi planiranja javnih nabavki, poslova tehničkog i tekućeg održavanja objekata Skupštine Crne Gore u saradnji sa Upravom za imovinu, nadledanja poslova adaptacije i građenja, sanacija i obavljanju drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

5. U Birou za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: nabavku i ugovaranje roba, radova i usluga u skladu sa Zakonom, raspisivanje tendera i preduzimanja drugih poslova u cilju efikasnijeg rada u skladu sa zakonom, pripremu mjesečnih i godišnjih planova nabavki i obavljanje drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

6. U Pisarnici obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem materijala, zavođenje, razvođenje, slanje pošte, vođenje djelovodnih knjiga i evidencija, štampanje, umnožavanje, fotokopiranje, povezivanje materijala i održavanje aparata za umnožavanje materijala, i obavlja drugih poslova po nalogu rukovodioca Službe za ljudske resurse i opšte poslove i generalnog sekretara.

Stranica je u pripremi.

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju djeluje kao specijalizovani informacioni centar koji poslanicima i zaposlenima u Službi Skupštine obezbjeđuje informacije, publikacije, dokumenta i druge materijale potrebne za vršenje poslaničke funkcije, odnosno za rad u Službi i ima značajnu ulogu u pružanju podrške zakonodavnom procesu. Pored poslanika i zaposlenih u Službi Skupštine, Odsjek, po potrebi i uz saglasnost generalnog sekretara, obezbjeđuje informacije o aktivnostima Skupštine i zakonodavstvu i spoljnim korisnicima.

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Istraživanje i analiza

Odsjek priprema istraživačke radove u formi kratke informacije na izabranu temu, komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, komparativnog pregleda međunarodnog zakonodavstva, pregleda statističkih podataka, kao i analitičke studije u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe. U kontekstu međunarodne saradnje, Odsjek priprema informacije i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje (ECPRD), te ostvaruje saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama. Među nadležnostima Odsjeka je i pružanje stručne pomoći i obuke poslanicima, zaposlenim u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućujući ih na podatke o sadržini elektronskih izvora informacija, kao i na strategije pretraživanja.

2. Biblioteka

Biblioteka Skupštine Crne Gore je specijalna biblioteka, čiji je primarni zadatak pružanje usluga užem krugu korisnika – poslanicima i službenicima Skupštine. Bibliotečki fond sastoji se od publikacija iz oblasti zakonodavstva, prava, međunarodno-pravne prakse, političkih nauka, ekonomije i ostalih srodnih društvenih nauka, kao i izdanja Službenog lista od 1945. godine do danas i stenografskih bilježaka sa zasijedanja Skupštine, takođe, od 1945. godine do danas. U Biblioteci se obavljaju poslovi koji podrazumijevaju nabavku, obradu, čuvanje i korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u inostranstvu i korišćenje elektronskih izvora informacija. Biblioteka Skupštine Crne Gore članica je Sekcije za parlamentarne biblioteke i istraživačke centre, u okviru Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja i institucija. Osim toga, Biblioteka ostvaruje uspješnu saradnju sa najznačajnijim domaćim institucijama poput Centralne biblioteke Đurđe Crnojević – Cetinje, Univerzitetske biblioteke – Podgorica i Narodne biblioteke Radosav Ljumović – Podgorica.

3. Dokumentacija i Arhiv

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja i poslove u vezi sa prikupljanjem, obradom, čuvanjem i davanjem na korišćenje akata koji nastaju tokom redovnih aktivnosti u Skupštini Crne Gore. Dokumentaciju koju prikuplja i čuva Odsjek čine predlozi zakona, izvještaji radnih tijela Skupštine Crne Gore, amandmani na predloge zakona, mišljenja, zaključci, obrasci o usklađenosti pojedinih pravnih propisa Crne Gore sa pravnim propisima EU, sazivi za sjednice Skupštine itd.

U okviru Odsjeka funkcioniše Arhiv Skupštine Crne Gore koji je nadležan za arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe. U Arhivu se nalaze sva originalna dokumenta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, među kojima predlozi zakona, izvještaji radnih tijela, amandmani na predloge akata, ukazi o proglašenju zakona, odluke, zaključci i drugi akti Skupštine Crne Gore.

 

pdfParlamentarna autonomija (sa posebnim osvrtom na finansijski i administrativni aspekt)
pdfUloga parlamenta u procesu pregovaranja sa EU

pdfPovršina i prostorni sadržaji parlamenta
pdfRadna tijela parlamenta
pdfPoslanička pitanja
pdfInterna komunikacija u parlamentu
pdfParlament-eksterna komunikacija
pdfPrimanja poslanika
pdfUporedni pregled pojedinih pitanja definisanih poslovnicima parlamenata zemalja regiona i EU 
pdfKoncesije - predmet i prihodi

pdfParlamentarna saslušanja
pdfBudžetska izdvajanja za oblast odbrane i bezbjednosti
pdfStatistički podaci o radu parlamenta
pdfTabelarni i grafiĉki prikazi makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja u Crnoj Gori u periodu 2001-2010.
pdfObraćanja građana parlamentu-peticije, predstavke, predlozi
pdfTabelarni i grafički prikazi minimalne potrošačke korpe i neto zarada u Crnoj Gori sa poređenjem u zemljama u regionu
pdfParlamentarno radno tijelo nadležno za praćenje procesa pregovora sa EU - iskustvo Hrvatske i Islanda

pdfParlamentarno radno tijelo koje se bavi pitanjima borbe protiv korupcije

pdfSocijalna davanja u zemljama članicama Evropske unije

pdfUloga i nadležnosti parlamentarnih radnih tijela koja se bave rodnom ravnopravnošću

pdfŽene u Skupštini Crne Gore

pdfStandardi Baltičkih zemalja u oblasti izbornog procesa

pdfStandardi Evropske unije u oblasti izbornog procesa

pdfEtički kodeks poslanika

pdfZakon o parlamentu pravni osnov i organizacija rada parlamenta

pdfOrgani lokalne samouprave: Vrsta, nadležnosti i uloga u planiranju, izvršenju i nadzoru budžeta

pdfPorez na ugljovodonike – iskustvo Danske, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva

pdf Osnove postupka o izvršenju prinudne naplate potraživanja po osnovu mjenice – iskustvo Hrvatske, Slovenije i Srbije

pdfUsmjeravanje i koordinacija obavještajno-bezbjednosnih službi i nadzor nad njihovim radom

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave – iskustvo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave u državama članicama EU

pdfUporedni pregled vrsta i iznosa subvencija u poljoprivredi

pdfZAKONODAVNI POSTUPAK - dužina trajanja

pdf PARLAMENTARNI DIJALOG sa posebnim osvrtom na institucije međuparlamentarne saradnje

pdfŠtampana glasila na jezicima nacionalnih manjina – pravni okvir, status i politika finansiranja

pdfKomunalne djelatnosti u pojedinim članicama EU - potrebno je postaviti nakon istraživačkog rada

pdfUslovi i način izbora direktora policije, policijska ovlašćenja i uslovi napredovanja u službi

pdfZakonodavno uređenje klevete - iskustva nekoliko evropskih zemalja

pdfUloga zakonodavne službe u parlamentu

pdfUpotreba znakovnog jezika u parlamentu

pdfPregled podataka o krivičnim djelima u evropskim zemljama i Kanadi

pdfNačin sprovođenja prinudnog izvršenja na zaradi, penziji i drugim stalnim primanjima izvršnog dužnika – zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfPrivremeno izdržavanje djece kroz alimentacioni fond - iskustvo zemalja regiona

pdfFinansijska podrška porodici sa djecom - zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfFormiranje i način finansiranja poslaničkih klubova

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja o boravišnoj taksi - Crna Gora, Federacija BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dodatu vrijednost u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dobit pravnih lica u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dohodak fizičkih lica -Crna Gora, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija-

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja u vezi sa porezom na nepokretnosti i porezom na promet nepokretnosti – Hrvatska i Srbija

pdfUporedna iskustva u valorizaciji vojnih objekata ili spomenika kulture u turističke svrhe

pdfUslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju bračnog druga nakon smrti osiguranika – zakonska rješenja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfPravo vanbračnih drugova na porodičnu penziju - Hrvatska, Francuska, Italija, Njemačka i Slovenija

pdfKratka informacija o toku pregovora Islanda sa Evropskom unijom

pdfKomparativni pregled strukture službi za međunarodne odnose i kancelarije generalnog sekretara u pojedinim nacionalnim evropskim parlamentima

pdfIzuzimanje od izvršenja pojedinih nepokretnosti – zakonska rješenja u Federaciji BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfNATO: Vremenski rok i procedure ratifikacije protokola o pristupanju u nacionalnim parlamentima država članica Saveza

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika.

Zaposleni u Službi učestvuju u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, sjednica odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine. Izrađuju i tekstove usvojenih zakona i pripremaju ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i objavljivanja. Takođe vrše stručne i druge poslove i vezi sa pripremom predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika odbora i poslanika, kao i poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje.

Pored toga Služba Skupštine vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog donosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine, poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske, kao i brojne druge poslove.

Organizacija Službe Skupštine, sistematizacija poslova i zadataka, opis poslova i zadataka organizacionih jedinica i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta uređuju se tako da obezbjeđuju kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka za Skupštinu, radna tijela Skupštine i poslanike, u vršenju njihovih funkcija.

Vizija, misija, principi i vrijednosti

Vizije Službe Skupštine:

Služba Skupštine obavlja poslove na visoko kvalitetan način primjenjujući najbolje parlamentarne prakse u sistemu koji uvažava principe i vrijednosti savremene demokratije. Služba predstavlja pouzdan izvor informacija i uživa povjerenje kako poslanika, tako i stručne i šire javnosti. Njeni zaposleni su svjesni značaja posla koji obavljaju i ponosni što rade u Službi Skupštine. 

Misija:

Služba Skupštine raspolaže svim potrebnim znanjima, vještinama, materijalnim i drugim uslovima za rad. Služba teži kontinuiranom učenju, razvoju i unapređivanju, istovremeno vodeći računa o institucionalnom kontinuitetu. Služba podstiče pozitivnu organizacionu klimu i brine o ugledu u javnosti, njegujući i promovišući demokratske vrijednosti i duh parlamentarizma.   

Principi i vrijednosti Službe Skupštine:

 • Vrijednosti demokratije i parlamentarizma – Služba daje snažan doprinos jačanju demokratskih procesa i institucija, kao i vrijednostima parlamentarizma;

 • Profesionalizam – Služba se pridržava visokih standarda u obavljanju posla i u potpunosti je posvećena i nepristrasna u odnosu prema korisnicima;

 • Transparentnost i otvorenost – Informacije u vezi sa Službom i njenim radom su lako dostupne svim građanima. Služba Skupštine ima proaktivan pristup u objavljivanju informacija, otvorena je prema svim građanima i spremna na saradnju o svim pitanjima od javnog interesa;

 • Integritet – Zaposleni u Službi Skupštine savjesno i odgovorno obavljaju poslove i ponašaju se na način koji jača ugled Skupštine, stvara i održava povjerenje građanima na visokom nivou. 

Organizacione jedinice Službe Skupštine:

  1. Kabinet predśednika Skupštine,
  2. Kancelarija generalnog sekretara,
  3. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine,
  4. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu,
  5. Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol,
  6. Odjeljenje za internu reviziju,
  7. Služba za ljudske resurse i opšte poslove.

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, obrazuju se:

 1. Odsjek za pripremu i obradu śednica radnih tijela
 2. Odsjek za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Parlamentarni institut
    - Istraživački centar
    - Bibliotečko dokumentalistički centar
    - Edukativni centar
2. Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije
3. Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica


U Službi za ljudske resurse i opšte poslove, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
2. Biro pravnih poslova
3. Biro finansijskih poslova
4. Biro materijalnog knjigovodstva i službe održavanja
5. Biro za javne nabavke
6. Pisarnica