Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE NEVEN GOŠOVIĆ

Koliki je iznos sredstava na ime doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćeno Fondu za zdravstveno osiguranje u 2010, 2011. i 2012. godini kao i za prva četiri mjeseca 2013. godine? Koliki je bio udio tih sredstava u ukupnom budžetu Fonda za zdravstveno osiguranje za 2010, 2011. i 2012. godinu kao i za prva četiri mjeseca ove godine? U kom procentu su naplaćena sredstva doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u ove tri godine, te koliki je iznos sredstava po osnovu navedenog doprinosa u naznačenim godinama nije bio uplaćen Fondu za zdravstveno osiguranje? Koji poslodavci na ime neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje Fondu za zdravstveno osiguranje sada duguju iznos veći od 50 000 eura? Koliki su iznosi njihovih dugovanja i na koji vremenski period se odnose? Da li je i ako jeste koje poslodavce je Vlada Crne Gore počev od 01. januara 2010. godine pa do sada oslobodila obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i po kom osnovu? Koje mjere nadležni državni organi preduzimaju radi naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje?

Odgovor u vezi sa navedenim tražio sam i u pisanoj formi i takav odgovor dobio još juče na čemu vam zahvaljujem. 

 

GENERALNI SEKRETAR DAMIR DAVIDOVIĆ: 

Hvala. Ministar Radunović. 

 

MIODRAG RADUNOVIĆ: 

Uvaženi predsjedavajući, uvaženi poslanici, gosopodine Gošoviću, ogovor na vaše postavljeno pitanje je sledeće:

Na osnovu izvještaja državnog trezora koji Fond preuzima na dnevnom, periodičnom i godišnjem nivou učešće prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno obavezno osiguranje u ukupnom budžetu fonda kreće se između 74,5 u 2011. i 2012. godini, dok je učešće ovih prihoda u 2010. godini iznosilo 70,27%. Razliku do visine budžeta čine opšti prihodi budžeta i ostali prihodi fonda evidentirni na evidencionim računima koji su otvoreni kod Centralne banke u okviru konsolidovanog računa trezora, prihodi od naknade šteta od zakupa, otkupa stanova, naplate datih kredita datih pojedincima, od otkupa tenderske dokumentacije i drugo. U tabeli je dat prikaz prihoda doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u periodu od 2010. do 2012. godine. U 2010. godini doprinosi za zdravstvenu zaštitu, uz obavezno zdravstveno osiguranje, iznosili su 130 miliona 298 hiljada 528. Tada je budžet Fonda bio 168 miliona i 624 hiljade. 2011.godine doprinosi za zdravstvenu zaštitu uz obavezno zdravstveno osiguranje iznosili su 120 miliona 936 hiljada. Budžet je tada iznosio 162 miliona i 312 hiljada i 2012. godine 124 miliona 759 hiljada, budžet je iznosio 167 miliona 409 hiljada ili 74,52%.

Za prva četiri mjeseca 2013. godine udio tih sredstava su 33 miliona 794 hiljade 074 eura, što nezvanično pokazuje određeni trend rasta. Međutim Fond ne raspolaže podacima o očekivanim prihodima po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje već samo o podacima o plaćenim doprinosa koje preuzima putem izvještaja od trezora.

Ovdje je važno napomenuti da se momenat nastajanja poreske obaveze ne vezuje za određeni period, već za momenat isplate zarade drugih primanja. Svako kašnjenje u isplati zarada dovodi do kašnjenja u plaćanju doprinosa i poreskim propisima. U pogledu utvrđivanja kontrole i naplate doprinosa, rokova, kamate i zastare primjenjuje se zakon koji je uređen poreski postupak, a to je Zakon o preskoj administraciji u nadležnosti Poreske uprave. Fond ne raspolaže ni podacima o poslodavcima koji duguju iznos veći od 50 000 eura, kao ni podacima o iznosima njihovih ukupnih dugovanja i na koji period se odnose. Centralni registar obveznika poreza na dohodak, obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja vodi Poreska uprava u skladu sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa. Fond, takođe, ne raspolaže ni podacima da li je i koje poslodavce Vlada oslobodila obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i po kom osnovu. Ministarstvo finansija je donijelo uredbu u uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja. Ovom uredbom je definisano pod kojim uslovima na zahtjev poreskog dužnika Ministarstvo finansija može odobriti odlaganje plaćanja poreskog i neporeskog duga.

Najzad, odgovor na pitanje koje mjere preduzimaju nadležni državni organi radi naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, može dati Poreska uprava. Postupak ostvarivanja nadležnosti, tj. izvršavanja poslova ovog organa uprave propisan je Zakonom o poreskoj administraciji. Hvala vam. 

 

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Kolega Gošoviću izvolite. Negdje bi bilo interesantno vidjeti matematiku koga smo oslobodili poreza i doprinosa ovih desetak godina.

Izvolite. 

 

NEVEN GOŠOVIĆ: 

Zahvaljujem ministre, ali sa datim odgovorom ne mogu biti zadovoljan iz prostog razloga što odgovor nije potpun. Iz odgovora na postavljeno poslaničko pitanje da se jasno zaključiti da su uplaćena sredstva doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ukupnom budžetu fonda zdravstva u 2010. godini učestvovala sa ovih 72,27%,a u 2011. i 2012. godini oko 74,50%. Sa podacima o očekivanim prihodima po osnovu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osigurnanje Fond ne raspolaže. Imamo podatke koliko je uplaćeno sredstava ali nemamo podatke koliko je sredstava trebalo biti uplaćeno u odnosu na onu obavezu koju poslodavci i drugi isplatioci prihoda imaju u skladu sa zakonom. Jasno je da Fond, moguće ne raspolaže sa tim podacima, ali Poreska uprava mora da raspolaže i te podatke kao takve da dostavi na vaš zahtjev.

Odgovor i na ostala pitanja je takođe u suštini izostao. Nema podataka koji poslodavci su najveći dužnici prema Fondu zdravstva. U odgovoru navodite da Fond ne raspolaže podacima koji poslodavci duguju iznos veći od ovih 50 000 eura, kao ni sa podacima o iznosima njihovih dugovanja i na koji period se ta dugovanja odnose i ukazujete da centralni registar obveznika poreza na dohodak, obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranika obavezno vodi Poreska uprava. Dakle, jasno je da Poreska uprava kao državni organ koji vodi registar obveznika i vrši kontrolu na uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, raspolaže sa podacima ko su ti najveći dužnici Fonda zdravstva. Vi te podatke nijeste pribavili, a mogli ste i bili ste dužni da to učinite. Ovako se stiče utisak da ste pokušali da nekoga sačuvate, što ipak vjerujem da nije bila vaša namjera.

Od ministra rada i socijalnog staranja, kada su u pitanju ovi podaci za one koji najviše duguju Fondu penzijsko invalidskog osiguranja čuli smo i nevjerovatan podatak da je to i poreska tajna. Ni u jednom ni u drugom fondu nemamo podatke kolike su te obaveze koje su obveznici tih doprinosa bili dužni da uplate, a to nijesu učinili u prethode tri godine.

U odgovoru, takođe, navodi se da Fond ne raspolaže ni podacima da li je i koje poslodavce Vlada oslobodila obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i po kom osnovu. Ako Fond ne raspolaže sa tim podacima, onda raspolaže Vlada i vi kao ministar u Vladi ste bili dužni dostaviti odgovor da li ima takvih slučajeva ili ne? Ako ima na koga se odnose i po kom osnovu.

Poslaničko pitanje možemo postaviti Vladi i nadležnom ministru, ali ne i direktoru Poreske uprave. Zato i one podatke koji se odnose na to koje mjere preduzimaju nadležni državni organi da se poboljša rezultat naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ste ipak trebali pribaviti od Poreske uprave kao nadležnog državnog organa koji je dužan da se o tome stara. Odgovor na ta pitanja svakako da je i vaš poseban interes kao ministra zdravlja, jer o stepena naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zavisi finansijska stabilnost Fonda za zdravstveno osiguranje, a time i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima. Sa druge strane i prava zaposlenih na zdravstvenu zaštitu zavise od toga da li je poslodavac izmirio obaveze uplate ovih doprinosa. Sve se očigledno zasniva na principu dobrovoljnosti, ko plati doprinose plati, a ko to ne učini nikome ništa, dugovi se samo povećavaju. Ceh u krajnjem plate građani. Poslednji put to je urađeno uvođenjem dopunskog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Do ovih podataka pokušaću doći korišćenjem onih mogućnosti koje nam pruža član 50 Poslovnika, jer je ovdje još više ovih pitanja koja će uslijediti nakon ovog vašeg odgovora. Zahvaljujem.