Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANICKO PITANJE DŽAVID ŠABOVIĆ

U kom obimu zdravstveni centar u Beranama preuzima nadležnosti postojećih domova zdravlja, na primjer u Plavu i Rožajama. Takođe u kom obimu smatrate da će se navedenim izmjenama, odnosno najavljenom centralizacijom poboljšati nivo zdravstvene zaštite i kao primjer ili jedan od primjera naveo sam da trenutno vozni park Doma zdravlja u Plavu, trenutno raspolaže sa vozilima koja je za potrebe doma zdravlja ili građana svog grada kupila dijaspora Plava i Gusinja. S toga smatrate li da će se donator možda osjetiti prevarenim kad sazna da se istim gazduje iz Berana, a ne iz Plava? Kao i da li se mi njima ikada možemo obratiti za neku sličnu vrstu donacije. Ovo tim prije jer zdravstveni centar, normalno, po svojim aktovima ima mogućnost da donese odluku o raspodjeli vozila kako on smatra da je potrebno, što je i logično. Navedena pitanja nijesu plod samo moje sumnje, već su utemeljena na lošem iskustvu koje su stanovnici Opštine Plav u oblasti zdravstvene zaštite imali 80-ih godina prošlog vijeka, da je iz Berana odlučivano o svemu. Pa s toga želim da stanovnici Opštine Plav dobiju odgovor na ova navedena pitanja, jer oni to zaslužuju. 

 

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Hvala.

Ministar Radunović dobro poznaje čitav kraj.

  

MIODRAG RADUNOVIĆ: 

Poštovani predsjedniče Skupštine, poslanici i poslanice, gospodine Šaboviću, odgovor na vaše pitanje glasi:

Vaše sumnje u cjelishodnost formiranja zdravstvenih centara temelje se, kako navodite, u veoma lošem iskustvu koje su stanovnici Opštine Plav u oblasti zdravstvene zaštite imali 80-ih godina prošlog vijeka nekoliko tačaka vaši navodi. Imajući u vidu da se radi o razdoblju od 40 godina, u kojem su se bez podsjećanja desile ogromne promjene na ovim prostorima, zadržaću se na promjenama u zdravstvenom sistema u kojem su iznjedrile reformu primarnog nivoa zdravstvene zaštite sa svakim danom sve jačom institucijom izabranog doktora. S tim u vezi desile su se i promjene uloge doma zdravlja koji je sada podrška izabranom doktoru, krov koji objedinjava izabrane dkotore i pruža im podršku u radu, prije svega u obliku savjetovališta za preventivne aktivnosti, budući da je akcenat reformskih promjena na prevenciji kao i u vidu centara za prevenciju i promociju zdravlja. Uspjeli smo da do kraja implementiramo koncept reforme sa snažnom primarnom zaštitom na zadovoljstvo pacijenata što pokazuju i istraživanja. Upravo ideja vodilja da nam pacijent bude u centru sistema dovela je do potrebe stvaranja zdravstvenih centara kako bi pacijentima unapređujući podršku primarnom nivou približili specijalističko konzularnu zdravstvenu zaštitu bez glomazne administracije, implementirajući načela jednakosti, dostupnosti zdravstvene zaštite svim pacijentima čime se smanjuju nejednakosti u zdravlju na čitavoj teritoriji.

Zahtjev vremena u kome se dešavaju promjene je da se iznađe model finansijske održivosti zdravstvenog sistema na šta nijesu imune ni daleko bogatije zemlje, a u našem socijalno orjentisanom društvu kroz izazov da se ne smanjuje obim prava na zdravstvenu zaštitu. Za sve nas u sistemu zdravstva to je najkompleksniji zadatak i najveći izazov na koji odgovaramo organizacionim promjenama, pri čemu ni jedan nivo ostvarivanja zdravstvene zaštite ne gubi svoja zakonska i funkcionalna obilježja. Dakle, ni jedna usluga koje se danas pruža građanima i svih ovih opština i Rožaja, i Plava, i Andijevice, i svih ostalih opština koje će pripadati zdravstvenim centrima neće biti ukinuta, nego ćemo dovesti specijaliste na noge tim pacijentima da ne bi išli pedeset kilometara da dobiju uslugu. Model u kome se ostvaruje zdravstvena zaštita unapređuje upravo ovu mobilnost ljekara, veću mobilnost i frekventnost i približava uslugu specijaliste pacijentu kome će specijalista doći na noge u dom zdravlja.

Prednosti zdravstvenog centra koje će pacijenti direktno osjetiti su izjednačavanje građana u odnosu na zdravstvene potrebe, jer će se specijalističke usluge približiti pacijentu konkrento građanima Plava i Rožaja, biće pregledani od stane specijalista urologa, hirurga, ortopeda, dermatologa i tako dalje i neće morati da putu u Berane. Takođe, smanjenje vremena čekanja na posebno dijagnostičke procedure zbog povećanja broja lokacija na kojima se može uzeti uzorak i obaviti dijagnostička procedura, tako da pacijent neće morati da odlazi van mjesta boravka za složene analize. Napravili smo prvi put da putuje uzorak, a ne pacijent. Benefit za žene u oblasti reproduktivnog i seksualnog zdravlja jer izabrani doktor za žene će moći da vodi žene tokom čitave trudnoće, uključujući i porođaj. Opet na primjeru Plava, ginekolog iz Plava će moći da porodi ženu i u Plavu i u Beranama. Unaprijediće se zdravstvena zaštita djece zbog bolje komunikacije između izabranog pedijatra i specijaliste na sekundarnom nivou. Pored ovih konkretnih benefita za pacijente očekujemo da i sami prepoznate sve one benefite ovakve organizacije za zdravstveni sistem u smislu unapređenja kvaliteta i kontinuiteta zdravstvene zaštite, kontrole porasta zdravstvenih troškova, izbjegavanja dupliranja resursa, smanjivanje cijene koštanja usluga, bolje iskorištenosti resursa i infrastrukture, povećanje fleksibilnosti u upravljanju kadrovima i resursima, pojednostavljivanje procesa ugovaranja sa Fondom, a sve u cilju finansijske stabilnosti zdravstvenog sistema unutar ograničenih finansijskih sredstava.

Inače, zdravstveni Centar Berane kao zdravstvena ustanova treba da bude pravno lice sa organizacionim jedinicama, nivoima u ostvarivanju zdravstvene zaštite sa primarnom zdravstvenom zaštitom u Plavu, Rožajama i Andijevici i dijelom bolničke zdravstvene zaštite u vidu odjeljenja koje će najmanje obuhvatiti trenutne kapacitete u sadašnjim domovima zdravlja u tim opštinama. Organizacione jedinice ne gube obilježje dostignutog nivoa, ali se razumljivo mijenja pozicija menadžmenta i nema upravnih odbora. To ne znači da će bilo gdje, pa ni u opštinama koje su predmet vašeg interesovanja, smanjiti benefite za građane, jer menadžment zdravstvenog centra ima obavezu da obezbijedi veću dostupnost specijalističke zdravstvne djelatnosti. Moram da vas podsjetim da smo i u toku reforme pokazali veliki stepen razumijevanja za specifičnosti baš opština o kojima govorite, omogućili domovima zdravlja u tim opštinama da drže nivo specijalističkih usluga, dakle, stacionare i za ginekologiju i porodilišta, i za pedijatriju i za interna odjeljenja. Samo u prošloj godini smo otvorili centar za dijalizu u Plavu, a on postoji i danas u Rožajama. Dakle, uz punu tu senzitivnost iskazali smo odnos prema građanima te dvije opštine. Predstojeće organizacione promjene će samo povećati dostupnost i druge specijalističe zaštite, nikako smanjiti postojeće.

Najzad kad iskazujete brigu za donirani vozni park dijaspore građanima Plava i Gusinja, čini mi se gospodine Šaboviću, da ni jedna donacija koja je bila namijenjena za pojedinu zdravstvenu ustanovu nije preusmjerena nekoj drugoj, čak i kada je drugoj bila potrebnija. To je princip na kome počivaju donacije, a posebno donacije dijaspore pa je vaš strah neopravdan.

Mislim da u mom odgovoru nema svađalačkih tonova, a ono što želim još da kažem više zbog zdravstvenih radnika Berana, a i građana sjevero-istoka Crne Gore, vjerujem da mislite na loše iskustvo u organizaciono tehničko birokratskim problemima, a ne u radu zdravstvenih radnika, jer plejada vrsnih ljekara i zdravstvenih radnika je držala sjever i sjevero-istok Crne Gore decenijama. Među njima i građane Plava i Rožaja, a vi to dobro znate. Hvala. 

 

PREDŚEDNIK RANKO KRIVOKAPIĆ: 

Da čujemo između vaših nada i dostignuća i sumnji kolege Šabovića. 

 

DŽAVID ŠABOVIĆ: 

Hvala vam.

...na način na koji sam počeo ne želići da budem nikako drugi i ako je ovo ponovo ponavljanje iste priče, baca mi se rukavica u lice, što bi se raklo, ali hajdemo redom. Počeli ste u odgovoru sa kraja mojih pitanja, ja ono što sam pitao na kraju to je vama bio početak. Sami procijenite, ja neću da komentarišem evropski, demokratski. Idemo dalje.

Da je prošlo 40 godina i bez podsjećanja na ... promjene, koje mislite možda na sve ono što se dešavalo gore na sjeveru ranih 90-ih godina, na sve ono što je bilo u okruženju, na sve ono što se dešavalo građanima Plava, Gusinja evo i Rožajama, da možda nemam pravo, od Murine, Andrijevice, pa preko Ribarevine, ono kad su bili zajedno. Možda je to doprinos da se vrati povjerenje. Primarna zaštita, neka je počela malo prije vas, ja pamtim jako dobro, vaš prethodnik je bio moj partijski kolega i imali smo te probleme i u Odboru za zdravstveno čiji sam bio član, ima tu još poslanika koji su tada bili članovi i bili prisutni, tako da je to već viđeno.

Približićemo ljekara pacijentu, pa i sada dolaze u Plav poneđeljkom, čini mi se, specijalisti, pa sve zdravo i bono krene iz Plava, dolaze specijalisti iz Berana. Sada poneđeljkom dolaze svi, iz Rožaja, Nurković radiolog, ovo su sve iz Berana. Da li će ginekolog iz Plava, na primjer, imati moći da porodi ženu u Plavu. Kolega Izet Bralić poslanik i ginekolog dosad nije imao tu mogućnost. Hajde da se maknemo iz Plava, 72 km je udaljeno selo Paučina iz Rožaja od Berana. Žena mora da izabere da se porodi za vrijeme radnog vremena. Ako se desi da to bude poslije, a ljekar ne bude iz Rožaja tu, neće raditi džabe, treba mu platiti, vjerovatno se misli na one pare koje nećemo davati članovima Upravnog odbora, a uzgred da kažem to je, zaista, pozitivno, pozdravljam. Na Odboru sam, bila pomoćnica ministra Savović, rekao da je ovo dobra praksa i da možda to treba uvesti i u obrazovanje, da upravni odbori nijesu toliko potrebni.

No, šta će raditi, rekoste da domovi ostaju kao što su bili, sa žiro računom. Ko će primati radnike. Ko će primati ljekare. Ko će odobravati specijalizacije. Pod plaštom racionalizacije izvršena je centralizacija, što je bilo nužno i ima razumijevanja, ne opravdanja, u primarnom sektoru zdravstvene zaštite. Tada su u Plavu, vjerovatno i u drugim sredinama neki radnici morali da ostanu bez posla, ne samo medicinski nego i nemedicinski, to je bilo logično. Znam da je tu bilo poteza koje ste rekli, potvrđujem ih, da su se specifičnosti Plava uzimale u obzir. Na primjer, domar, ložač parnog grijanja nije mogao u pet sati da naloži u Murini, u Plavu i u Gusinju, to su morala da rade trojica jer je 20 km između tih centara, ili to je pola puta između Plava i Berana.

Kada je trebala ta racionalizacija da se sprovede na sekundarnom nivou, znači na bolnicama, stalo se. Sada kod mene postoji jedna potpuno osnovana sumnja da će ponovo doći do racionalizacije. Spojićemo sve, Berane, Plav, Andrijevicu, Rožaje i onda ćemo ponovo utvrditi da postoji višak radnika i medicinskog i nemedicinskog osoblja, logično. Sada se pitam, poučen iskustvom, ko je prvi na udaru da ide kući. Ne treba puno biti pametan, samo trebalo malo zatvoriti oči i znaćemo odgovor. Nije logično da neko putuje iz Plava, iz Rožaja da radi u Beranama. On može da putuje, recimo, u Zapadnu Evropu, može u Ameriku, to je malo bliže, bar tako praksa kaže.

Kada govorimo o ovim stvarima, prihvatiću da je spajanje zdravstvenih oblika do sada, recimo u Beranama, u Cetinju i nekim mjestima više nego opravdano. Logično je da ne postoje, sjetih se termina dok sam radio u privredi dvije radne zajednice, recimo u bolnici u Beranama i u Domu zdravlja ili na Cetinju, to je logično, ili dvije laboratorije, i to prihvatam uz ono upravne odbore. Ova dilema kod mene, smanjuje se moć menadžmenta.

Na kraju, ono što se desilo 80-ih godina vrlo je interesantno. Tada smo i vi i ja, gospodine ministre, studirali, da smo bili sigurno do toga ne bi došli, mi bi se na kraju dogovorili, nadam se. Tada se sjećam činjenice da su tadašnji Radnički savjet medijskog centra Berane dr Nika Labović birao je direktora OUR-e u Plavu dr Branko Zogović. Kandidati su bili tri ugledna doktora, dva iz Plava, jedan iz Berana. Rezultat glasanja je bio 6-3-0. Danas nijedan ne radi u Plavu, dvojica su u penziji, jedan je internista Redžepagić, drugi je stomatolog Mikić, to su plavska prezimena, a onaj sa beranskim prezimenom, danas je u Americi, dr Babović, vjerujem da nijesam nikoga povrijedio što sam ih pomenuo. Ako jesam, izvinjavam se, nijesam imao namjeru. Tada je glasanje bilo 6-3-0. Govorim da nam je sve dolazilo iz Berana, zašto nije dolazilo iz Plava. Zašto nije mogao da bude internista, vi znate sve njih, znate da je učio Babović kod njega.