Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE VELIZAR KALUĐEROVIĆ

Moje drugo pitanje je vezano za ekonomsku problematiku i vezano je za Duvanski kombinat AD u stečaju, nažalost u stečaju, i glasi:

Šta je bio osnov potraživanja države Crne Gore od Duvanskog kombinata u stečaju, koje je u trenutku uvođenja stečaja u ovo preduzeće 25. maja 2010. godine iznosilo 30,6 miliona evra, sa navođenjem osnova i iznosa svakog potraživanja pojedinačno i godine u kojoj je nastalo? Koliko je država do sada naplatila od ovog potraživanja, uz navođenje iznosa naplaćenog potraživanja po godinama i osnova po kojem je Duvanski kombinat u stečaju izmirio dug prema državi? Kakvu strategiju ima Vlada u pogledu naplate preostalih potraživanja od Duvanskog kombinata u stečaju, s obzirom da je u toku dosadašnjeg stečajnog postupka prodata cjelokupna imovina ovog preduzeća, bez obzira što je Odbor povjerilaca izglasao plan reorganizacije Duvanskog kombinata? Da li su predmet pažnje u Vladi bile činjenice da je Uprava policije, nakon kontrole izvršene 2006. godine, podnijela krivične prijave protiv odgovornih u KAP-u zbog toga što je utvrđeno da su, citiram, za period 2002-2005. godine od strane odgovornih lica u preduzeću izvršene nabavke roba, materijala, opreme i slično, u ukupnoj vrijednosti od 16,3 miliona evra, suprotno Zakonu o javnim nabavkama, završen citat, kao i krivične prijave MANS-a zbog osnovane sumnje za nezakonito postupanje odgovornih tokom procesa stečaja u Duvanskom kombinatu u stečaju? Da li je urađena analiza uticaja takvog nezakonitog postupanja u dužem vremenskom periodu na sadašnju dramatično tešku situaciju u koju je dovedeno ovo preduzeće i njegovi bivši zaposleni i obespravljeni manjinski akcionari? Da li je Vlada analizirala štetne posljedice ugovornog aranžmana o prodaji imovine Duvanskog kombinata u stečaju, zbog čega će od početka marta ove godine, a zbog kašnjenja u oslobađanju lokacije i objekata novom vlasniku, preduzeću Zeta gradnja Podgorica plaćati mjesečno 98.000 evra, uz visoke rizike da novi vlasnik imovine Zeta gradnja može ustati i sa tužbom za naknadu štete, a zbog smetanja posjeda i kašnjenja Duvanskog kombinata u stečaju u izvršavanju ugovorenih obaveza?

Kolektiv koji je postojao u Crnoj Gori, sada već gotovo mogu da govorim u prošlom vremenu, nažalost, duže od jednog vijeka jedan od najuspješnijih kolektiva sa monopolom u proizvodnji i obradi duvana, čiji značaj poslova ...

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Imaćete vrijeme i za komentar, naravno.

Odgovor potpredsjednika Lazovića. Izvolite.

VUJICA LAZOVIĆ:

Uvaženi poslaniče Kaluđeroviću, da saopštim da se čine značajni napori kako bi se očuvala jedna tradicionalna proizvodnja, i tu ste potpuno u pravu, nešto što je predstavljalo i brend Crne Gore, a u konkretnom odgovoru na vaše pitanje, želio bih da saopštim sljedeće.

Osnov potraživanja države Crne Gore od Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, utvrđen je u stečajnom postupku i odnosi se na neizmirene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih obaveza. Ove obaveze prema državi, po presjeku izvršenom 30.06.2010. godine su iznosile 30.631.000 eura. Država je nakon toga naplatila od stečajnog dužnika Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju iznos od 5.331.543 eura i unijela isti u akcijski kapital u novi Duvanski kombinat AD Podgorica. Naplata potraživanja ostvarena je kroz preuzimanje tehnološke proizvodne opreme i mašina, prenos prostora i objekata u Srbiji i ostale opreme i inventara, kao i za plaćenu i uređenu projektnu dokumentaciju za novi Duvanski kombinat AD u Podgorici. Pored toga, umanjena su i potraživanja države po osnovu realizovanog socijalnog programa za radnike Duvanskog kombinata u stečaju u iznosu od 3.806.144 eura, tako da je ukupan iznos potraživanja države Crne Gore u ovom preduzeću u stečaju umanjen za 9.143.687 eura. Dalja naplata potraživanja države od ovog stečajnog dužnika ostvarivaće se u skladu sa tekućim sudskim odnosno stečajnim postupkom u ovom privrednom društvu, o čemu će se, prije svega, starati stečajni sudija, stečajni upravnik, Odbor povjerilaca, kao i Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava u ime stečajnog povjerioca.

Što se tiče istražnih postupaka koji su poslaničkim pitanjem navedeni iz ranijeg perioda 2002-2005. godine, kontrola izvršena od Uprave policije, krivične prijave MANS-a i drugih subjekata su predmet razmatranja nadležnih organa, odnosno tužilaštva i, konačno, suda. Vlada Crne Gore poštovaće cjelokupni zakonima utemeljeni pravosudni postupak i donešene presude i u okviru svoje nadležnosti izvršavati svoje obaveze koje su donesene ili će se donijeti u vezi sa ovim i drugim sličnim pitanjima. Vlada Crne Gore posredstvom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i nadležnog ministarstva čini sve napore da se što prije realizuje privatizacija ili dokapitalizacija novog Duvanskog kombinata Podgorica AD i time stvore uslovi za dalji rad duvanske industrije u Podgorici. Ove aktivnosti podrazumijevaju izgradnju novog proizvodnog objekta u agroindustrijskoj zoni na Ćemovskom polju u Podgorici, zatim izmještanje proizvodne opreme i radno angažovanje dijela radnika u novom duvanskom kombinatu Podgorica.

Svi postupci i aktivnosti imaće za posljedicu, kao što se i navodi u poslaničkom pitanju, ustupanje stare lokacije i starih objekata novom vlasniku, preduzeću Zeta gradnja iz Podgorice, u skladu sa zaključenim ugovorom.

U tom smislu, svi dalji napori Vlade su usmjereni u ovoj oblasti, kao i novog duvanskog kombinata, upravnog odbora i skupštine novog duvanskog kombinata, a najnoviji zaključci i odluke donešene na drugoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte prije dva dana imaju za cilj hitno raspisivanje novog javnog poziva za privatizaciju ili dokapitalizaciju novog Duvanskog kombinata AD Podgorica čijom realizacijom će se konačno steći uslovi za preuzimanje obaveza po zaključenom ugovoru sa Zeta gradnjom Podgorica. Zahvaljujem.

PREDŚEDAVAJUĆI SULJO MUSTAFIĆ:

Hvala, gospodine Lazoviću.

Kolega Kaluđeroviću, izvolite.

VELIZAR KALUĐEROVIĆ:

Hvala vam, gospodine potpredsjedniče,

Prvo, gospodine Lazoviću, prenesite premijeru Vlade i založite se, to vam ja sugerišem, da najozbiljnije razmotri predlog koji je ovih dana dobio od udruženja manjinskih akcionara, koji su na jedan volšeban način, rekao bih bezobrazan, nezakonit način ostavljeni bez svojih 48,5% akcija u ukupnoj imovini Duvanskog kombinata u stečaju.

Dakle, vjerujem da je to potpuno jedna strategija koja je, između ostalog, imala za cilj uvođenje stečaja da bi manjinski akcionari bili ostranjeni, jer negdje uporedo sa tim Vlada i Glavni grad su donijeli odluku o formiranju novog duvanskog kombinata, gle čuda, novi Duvanski na istoj adresi Duvanskog u stečaju, koji daje u zakup imovinu, onaj dio opreme koji je država uložila u novi Duvanski koji je 100 godina pripadao starom Duvanskom kombinatu, i na koji stari Duvanski, koji je sada u stečaju, plaća zakupninu novom Duvanskom, a i jedni i drugi plaćaju zakupninu Zeta gradnji.

Gospodine potpredsjedniče Vlade, javno i odgovorno tvrdim, priprema se scenario jednak onom sa kojim je već javnost upoznata, u vezi sa lokacijom Limenke gdje će država biti oštećena za preko 10 miliona evra. Ovdje ko zna koliko više od toga.

Dakle, od 1. marta ove godine je bio krajnji rok do kada je trebalo da se preduzeću Zeta gradnja vrati imovina i lokacija oslobođena od objekata na njoj. Ako se to ne učini, 98 hiljada svakog mjeseca plaća se Zeta gradnji. Ali, ne samo to, Zeta gradnja zadržava pravo da ne plaća neplaćeni dio cijene od 6,2 miliona evra sve dok mu se to ne da u posjed. I prema ugovornoj klauzuli ulazi se u rizik i direktne štete koju on može u sudskom postupku, bojim se, lagano dokazati.

Dakle, to su problemi, to je jedna ogromna neodgovornost koja prati sve ovo što se dešava u vezi sa Duvanskim kombinatom. Da ne pominjem da u javnosti ostaje i dalje nerazjašnjeno pitanje pod kakvim ugovornim uslovima se proizvodi i za koga se proizvode cigarete u Duvanskom kombinatu kada sam, koristeći pravo kao poslanik, od nadležnih državnih organa i institucija tražio odgovor koliko je trebovano akciza za duvan, odgovoreno mi je ni jedna jedina. A znam da se proizvode stotine tona cigareta koje se izvoze ili ne znam gdje sve ne ide.

Još jednom, poziv da sa najozbiljnijom odgovornošću razmotrite ponudu manjinskih akcionara. Jer, pazite, oni imaju puno argumentacije da dokažu da je nezakonito postupio stečajni upravnik kada je prodao imovinu Duvanskog kombinata nepuni mjesec nakon što je sproveden stečaj u Duvanskom kombinatu, ne čekajući da se na stečajnom sudu usvoji plan reorganizacije koji je usvojen 2. 11. 2010. On je 21. 06. 2010. prodao svu imovinu, a plan reorganizacije tek kasnije usvojen. Po zakonu to nije smio učiniti. Hvala.