Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE VLADISLAV BOJOVIĆ

Gospodine ministre, kada će Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo ekonomije raspisati međunarodni tender za dodjeljivanje koncesije na eksploataciju laporca sa tehnogenog ležišta Jagnjilo u Pljevljima i izgradnju fabrike cementa, imajući u vidu da je za taj posao veoma zainteresovan veliki broj stranih investitora?

Obrazloženje: Prostornim planom Crne Gore predviđena je lokacija za izgranju cementare na području sela Otilovići u Opštini Pljevlja u neposrednoj blizini odlagališta Rudnika uglja na kom se nalazi oko 60 miliona tona laporca, osnovne sirovine za proizvodnju cementa.

Vlada Crne Gore je krajem 2008. godine raspisala javni poziv za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju cementnog laporca na tehnogenom ležištu Jagnjilo kod Pljevalja. Nakon sprovedenog postupka donesena je odluka o dodjeli koncesija investitoru konzorcijum "Kolaz SA- Francuska" i D.O.O "Montenegro cement kompani" - Pljevlja.

Radi javnosti želim da ih upoznam da je vlasnik firme "Montenegro cement kompani" ubijeni biznismen iz Kotora Dragan Dudić. Dakle, njegovoj firmi je Vlada Crne Gore 2010. godine dodijelila koncesije na laporac i otvorila mu prostor da gradi cementaru u Pljevljima. Ugovor sa odabranim ponuđačem iz dobro poznatih razloga nije realizovan, iako je ponuđač uz učešće Opštine Pljevlja izvršio kupovinu zemljišta na predviđenoj lokaciji za igradnju cementare, sproveo izvjesna istraživanja i djelimično izvršio pripremne radove na tom lokalitetu. S obzirom na rokove koji su bili predviđeni javnim pozivom i činjenicu da već više od dvije godine nema nikakvih aktivnosti investitora, Vlada nije preduzela nikakve korake da obnovi javni poziv, odnosno da pruži šansu drugim investitorima da nastave realizaciju ovog posla koji je od izrazito velikog značaja za sve građane opštine Pljevlja.

Činjenica je da postoje zainteresovani investitori, što je javno u nekoliko navrata potvrdio i aktuelni predsjednik Vlade Crne Gore. Interesovanje za izgradnju cementare u Pljevljima izrazilo je više stranih kompanija od kojih je najobziljnija GPU Sfera iz Sankt Peterburga sa kojom je Opština Pljevlja potpisala ugovor o osnivanju akcionarskog društva "Crnogorski cement Pljevlja", čije formiranje se privelo kraju.

Ovaj investitor traži da resorno ministarstvo raspriše tender za koncesije na laporac, da Luka Bar da u zakup plac za izgradnju dva silosa gdje bi bio skadišten cemenat i da država izmijeni prostorni plan Crne Gore i u njemu predvidi krak pruge Pljevlja- Prijepolje, što je i sa stanovništa koštanja i sa stanovišta izgradnje najracionalnija varijanta. Dakle, riječ je o uslovima koje će tražiti svaki ozbiljni investitor da bi obezbijedio plasman viška prizvoda na inostrano tržište. Imajući sve to u vidu, a prije svega značaj eksploatacije laporca za Opštinu Pljevlja i Crnu Goru u cjelini, smatram da bi odgovarajući tender trebalo da bude raspisan u najskorije vrijeme i stalno otvoren do pojave investitora koji bi ispuanjavao predviđene uslove, pri čemu bi svaki zainteresovani investitor bez diskriminacije ili protežiranja bio sa punom pažnjom i uvažavanjem tretiran od strane Vlade Crne Gore.

Završavam rečenicom:

U suprotnom, može se sa pravom zaključiti da Vlada Crne Gore nije zainteresovana za valorizaciju mineralnih sirovina koja se nalaze na području Opštine Pljevlja, a samim tim ni za ekonomski oporavak i dalji razvoj ove sredine i ukupnog sjevera Crne Gore.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministre imate riječ.

VLADIMIR KAVARIĆ:

Zahvaljujem.

Uvaženi poslaniče Bojoviću, direktan i pisani odgovor na vaše pitanje glasi:

Sa razvojnog aspekta naše privrede, posebno suznačajna ležišta cementnog laporca u okolini Pljevalja, jer se radi o velikim ležištima kvalitetne sirovine koja može da se otkopava kao otkrivka uglja pri površinskoj eksploataciji. Polazeći od prethodno navedenog kao i od zainteresovanosti određenog broja pravnih subjekata za dobijanje koncesije Ministarstvo za ekonomski razvoj tada, a sada Ministarstvo ekonomije 2008. godine je pokrenulo zakonsku proceduru za dodjelu koncesija. Ministarstvo je od tada u više navrata objavljivalo javni poziv na koji nije bilo prispjelih ponuda.

Nakon interesovanja investitora "Kolasa"iz francuske i D.O.O. "Montenegro Cement Kompani" Pljevlja za dobijanje koncesije za izgradnju cementare i tu smo u potpunosti saglasni sa uvaženim poslanikom Bojovićem. Ministarstvo ekonomije je objavilo Javni poziv zainteresovanim investitorima za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine cementnog laporca na tehnogenom ležištu "Jagnjilo" kod Pljevalja dana 19.12. 2009. godine. Za dodjelu navedene koncesije dostavljena je jedna ponuda i to Konzorcijum koji čine "Kolasa Francuska" i D.O.O "Montenegro Cement Kompani" Pljevlja. Vlada Crne Gore na sjednici od 06.maja 2010. donijela je odluku o dodjeli koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine na tehnogenom ležištu. D.O.O "Montenegro Cement Kompani" je u većem dijelu vlasnik zemljišta koji zahvata lokalna studija lokacije Otilovići kojom je predviđena fabrika cementa, a ostali vlasnici su fizička lica.

U skladu sa članom 3 odluke Ugovor o koncesiji trebao se zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke. U ovom roku investitor nije pristupio zaključenju ugovora, a ni kasnije se nije interesovao za zaključenje istog. Ministarstvo ekonomije je već pokrenulo proces ponovne procedure za dodjelu predmetne koncesije s obzirom na značaj koji ona ima za grad Pljevlja i za Crnu Goru. Inicijator ove aktivnoti ministarstva je iskazana zainteresovanom od strane Opštine Pljevlja i njenog partnera građevinsko proizvodnog udruženja Sfera iz Sant Peterburga. Čim se riješe pravne dileme koje se tiču same tenderske procedure, a koje su proistekle iz činjenice da je raniji tender bio raspisan u skladu sa Zakonom o učešću privatinog sektora u vršenju javnih usluga, a da je sada na snazi Zakon o koncesijama Ministarstvo ekonomije će uvrstiti predmetnu koncesiju u plan davanja koncesija i objaviti Javni poziv za podjelu koncesija.

Sa stanovišta opet procedure, tender sam po sebi ne može biti stalno otvoren, jer to ne dozvojavaju stroge zakonske procedure koje važe u ovoj oblasti, ali Ministarstvo ekonomije je uvijek otvoreno za sve pozitivne inicijative kada je upravljanje mineralnim resursom u pitanju, napominjući da u Ministarstvu ne postoji bilo kakav diskriminatorski odnos prema bilo kom investitoru i da su svi zainteresovani investitori izloženi našoj punoj pažnji i uvažavanju. Dakle, kao direktan odgovor na ono što da kažemo provijava između redova, a dijelom i rečeno krajnje eksplicitno, Vlada Crne Gore je ekstremno zainteresovana da se dogodi investicija u fabriku proizvodnje cementa u Pljevljima na lokalitetu "Jagnjilo". O tome jako je dobro upoznata lokalna samouprava. O tome je lokalna samouprava jako dobro upoznata da smo rekli da ćemo staviti sve što su naše mogućnosti, raspisati tender onoga momenta kad dobijemo signal iz Opštine da Konzorcijum ili bilo koja druga pravna forma između Opštine i investitora iz firme Sfera je u kapacitetu da nastavi proces. Stojimo i sada iza toga i otvoreni smo u potpunosti za svaki predlog koji će se naći u funkciji realizacije ove investicije i siguran sam da to gradonačelnik jako dobro zna, gradonačelnik Pljevalja i da će on to isto potvrditi.

Opet ponavljam, spreman sam danas, sjutra, kada god treba da sjednemo ponovo da rezimiramo, ko šta treba da uradi da bi se do ove investicije došlo. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Kolega Bojović ima riječ.

VLADISLAV BOJOVIĆ:

Hvala, gospodine potpredsjedniče.

Gospodine ministre, Vi ste nam objasnili kako ste dodijelili koncesije Dudićevoj firmi. Takođe, rekli ste nam da je Dudićeva firma još uvijek vlasnik 80% zemljišta, što je tačno. Za otkup tog zemljišta, upoznaću vas ili podsjetiću vas, učestvovala je i Opština Pljevlja, kršeći određene zakone i propise u vrijeme kada je DPS vršio vlast u Opštini Pljevlja. Dakle, posao se namještao Draganu Dudiću. Sada kažete kako je pravi razlog što se dalje ne otvara prostor za ulaganje nekih novih investitora to što postoje pravne dileme. Ja mislim da je vrlo lako razriješiti pitanje pravnih dilema samo ukoliko postoji volja u Ministarstvu ekonomije i u drugim nadležnim ministarstvima. Ovdje se očigledno radi o tome da Vlada namjerno odugovlači i odlaže raspisivanje tendera za koncesije na Laporac koje bi mogao da iskoristi neki drugi investitor.

Dakle, motiv za postavljanje ovog pitanja, prije svega, leži u činjnici da je poslednjih nekoliko godina više investitora pokazalo interesovanja. Izdvojio sam investitora iz Rusije, s obzirom da je on dao vrlo konkretnu ponudu i razrađen plan koraka za realizaciju investicije. Ovaj investitor je ponudio da uloži 305 miliona evra, 210 miliona evra u cementaru i 95 miliona u krak pruge Pljevlja - Prijepolje. Znači, tako bi i Opština imala koristi od ubiranja raznih prihoda i Željeznica Crne Gore od transporta cementa i Luka Bar od skladištenja cementa. U toku investicionih radova bilo bi angažovano od hiljadu do hiljadu i 200 radnika, sva pljevaljska građevinska operativa bi bila angažovana, dok bi stalno zaposlenje dobilo preko 400 Pljevljaka. Dakle, ruski investitor nam je ponudio da od svojih para izgradi krak pruge Pljevlja - Prijepolje. Juče smo čuli premijera koji nam je obećao prugu Pljevlja- Bijelo Polje - Berane. Samo nam nije rekao od kojih para bi se to gradilo i kad bi se završilo. Znajući kako su završila sva njegova obećanja, apslolutno je jasno da se to ne bi dogodilo nikad.

Dakle, ova vlast je zarobila resurse na sjeveru Crne Gore i postavlja se pitanje, zašto se i na koga u ovom trenutku čeka? Ko je bacio oko na taj gore resurs ili je to sve povezano sa Draganom Dudićem i ljudima koji stoje oko njega? Da je u pitanju investitor koji je spreman, apsolutno sam siguran, na korupcionaški dio, vi bi mu otvorili prostor za ulaganja u roku od nekoliko dana. Međutim, pošto se vjerovatno radi o investitoru koji je vrlo ozbiljan i koji je spreman da poštuje zakone i nije spreman da ulazi u korupcionaške dilove ovo se sve odugovlači i otežava. Dakle, vlast ne može da se pohvali ni jednim jedinim ozbiljnim investitorom, stranim investitorom na sjeveru Crne Gore.

Kakve nam investitore dovodi ova vlast najbolji je primjer privatizacija Korporacije "Jakić" i Kompanija "Vektra Montenegro". Dakle, ovaj primjer i ovaj slučaj pokazuje da u Crnoj Gori ne postoje uslovi za slobodno tržište i uslovi za slobodnu konkurenciju, već da je tržište u Crnoj Gori krajnje kontrolisano i dirigovano. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar Kavarić ima minut.

VLADIMIR KAVARIĆ:

Evo da bi bili do kraja precizni i jasni. Raspisaćemo tender onoga momenta kada stigne zahtjev iz Opštine Pljevlja da su spremni za realizaciju onoga projekta za koji vi kažete da je spreman. Mislim da je to tako u redu pogodba, evo javno kažem, takva inicijativa iz Opštine Pljevlja nije stigla. Ono što je bilo iz Opštine Pljevlja jeste vrlo konstruktivan dijalog kako da riješimo sve ono što su problemi i ono što je bio naš potupuno jasan stav. Onoga momenta kada ih riješite unutar mi ćemo da raspišemo tender toga momenta. Mi tu inicijativu nismo dobili do kraja i ne radi se ni o kakvom odugovlačenju sa strane Opštine Pljevlja, nego o realnim problemima koji treba da se riješe. Evo opet ponavljam, dogovor je kad Opština Pljevlja riješi sa investitorom ono što je u njihovom domenu mi ćemo toga momenta poslati Vladi predlog da se raspiše tender. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Kolega Bojović, minut.

VLADISLAV BOJOVIĆ:

Hvala, potpredsjedniče.

Kako to, Vi nama recite, da je Dudićeva firma 2010. godine ekspresno, po ubrzanom postupku i proceduri dobila tender za Laporac i dobila koncensije, a sada nam Vi navodite kako postoje određene pravne poteškoće, dileme i tražite od opštine da vama uputi zahtjev i tako dalje, za raspisivanje tendera, što apsolutno nije potrebno. Dakle, kako je on tada dobio po ubrzanoj proceduri koncesije na laporac i otvoren mu je prostor da uđe u ovu investiciju, a jednom ruskom investitoru koji treba da uloži 305 miliona evra se to ne omogućava. Dakle, Dragan Dudić, podsjećam kao pripadnik narko-klana,koga je svojevremeno pomilovao aktuelni predsjednički kandidat Filip Vujanović, koji će da izgubi izbore, je po ubrzanoj proceuri dobio tender vrlo lako i bez pravnih dilema dok se ruskom investitoru to ne omogućava.