Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

POSLANIČKO PITANJE JELISAVA KALEZIĆ

Ja sam sasvim znajući kakvo pitanje postavljam, ovo pitanje sam postavila ministru održivog razoja i turizma, gospodinu Gvozdenoviću. Tačno je da se dio pitanja odnosi na resor koji pokriva gospodin Kavarić, jer se radi o koncesiji, ali iz čitavog teksta se vidi da su 3/4 pitanja vezane za ono što je resor održivog razoja i turizma. Dakle, ja molim predsjedavajućeg da omogući i u drugom dijelu kada tu bude prisutan gospodin Gvozdenović, da se onaj dio, veći dio pitanja, koji se odnosi na njegov resor obnovi, a ja sam upravo i naslovila tako računajući da postoji neka komunikacija među resorima. Pošto je gospodin Kavarić tu i ima dobru volju da odgovori, samo ću obrazložiti.

Sve je poteklo od konkretne koncesije koja je data na jednu malu hidroelektranu u Opštini Bijelo Polje. O čitavoj stvari već je u jednoj jako finoj emisiji u svom stilu koji građani i prepoznaju TV reporter Sead Sadiković u emisiji "Bez granica" govorio i već je bilo jasno da se priprema velika devastacija prostora i da je u pitanju ili nečija neodgovornost ili prosto čitav niz propusta, što opet dolazi do toga da nije dovoljno odgovorno rađeno. Ono što želim da naglasim, to je, šta se sada tamo događa. Pokrenuto je klizište kod sela Mojstir i ugrožen je veliki boroj kuća. Očigledno je da je klizište nastalo usled nestručno izvedenih radova na pristupnom putu koji je pratila sječa velikog šumskog pojasa. Drugo, bujica Bistrice koja je ovih dana imala vrlo visok vodostaj odnijela je neke djelove te nove trase puta, a na jednom mjestu ga je i ptpuno presjekla. Veoma dovodim u pitanje da li je uopšte to rađeno prema nekoj validnoj projektnoj dokumentaciji, taj put ili je rađeno, kako to često, biva da koncensionar ovako malo odluči kuda mu je lakše i jeftinije i to se događa.

Skoro je onemogućen pristup crkvi Svetog Nikole u Podvrhu, izuzetno vrijednom primjerku drvene crkve iz XVI vijeka, sa vrijednim ikonostasom i kao ukupan učinak obezbijeđen je i degradiran predio koji je trebalo da bude zaštićen kao park prirode sa čuvenom Đalovića pećinom i lokalitetom Vražiji virovi, a koji je veliki potencijal za razvoj turizma u Opštini Bijelo Polje. Znači, jedino što može, možda, da odgovori gospodin Kavarić, to je, da li će koncensionaru biti oduzeta koncesija usled ovakvog odnosa?

Drugo, ko će da nadoknadi štete građanima kojima su ugrožene kuće, ekonomske zgrade, pa i proizvodne površine? Toliko za sada.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministre Kavariću, imate riječ.

Izvolite.

 

VLADIMIR KAVARIĆ:

Zahvaljujem, ne samo na pitanju, nego i na zaista preciznom definisanju i odgovornosti i onoga što je institucijalna podjela rada. Ono što je direktno nadležnost Ministarstva ekonomije je upravo ono što ste rekli, koncesije. To bih na samom kraju odgovorio. Sada ako sam ja dobro shvatio, pitanje je postavljeno i drugom resornom ministru koji će sa svog aspekta odgovoriti, ali ako se slažete ja bih pročitao, s obzirom da je to bio predmet međuresorske komunikacije. Pročitao bih ono što su bili nalazi inspekcija po pitanju direktnog odgovora na pitanje. Naknadno ćemo vam dostaviti u pisanoj formi i shvatam i od nadležnog ministarstva.

Konkretan odgovor je sledeći:

Ugovor o koncesiji po kombinovanom aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomskog korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen je u septrembru 2008. godine između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Hajder extrem energy čiji su članovi dvije kompanije iz Austrije i jedne iz Bosne i Hercegovine. U skadu sa ugovorom koncesionar je dobio vodnu saglasnost za izgradnju male hidroelektrane Bistrica, Opština Bijelo Polje od Uprave za vode, a od Ministarstva održivog razvoja i turizma su mu izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta malih hidroelektrana i građevinska dozvola.

U cilju praćenja realizacije ugovora i postupanja koncesionara sa dobijenom građevinskom dozvolom Ministarstvo ekonomije je zahtijevalo da se izvrši inspekcijska kontrola izgradnje male hidroelektrane na ovom vodotoku. Na osnovu izvršene inspekcijiske kontrole radova na ovom lokalitetu od strane Uprave za inspekcijske poslove Ministarstvu ekonomije je dostavljen akt ovoga organa u kojem se, između ostalog, navodi da je kontrola otpočela dana 18.09.2012. godine utvrđivanjem činjeničnog stanja. Takođe, 21.12.2012. godine izvršena je kontrola i konstatovano da koncensionar u momentu kontrole ne izvodi nikakve pripremne radove u datom momentu, zbog vremenskih uslova, a u odnosu na izvedeno stanje konstatovano zapisnikom od 18.09.2012. godine urađeno je sledeće:

Trasa saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Bistrice uzvodno dovedena je do projektovane kote na cjevovod sa projektovanom širinom od 12 metara;

Izvršeno oblaganje kamenim materijalom Kosina-Nožice puta prema projektu;

Izvedeni su radovi na produbljivanju i čišćenju korita rijeke Bistrice, kao i proširenje korita na projektovane vrijednosti.

S obzirom da se radi o pripremnim radovima u ovoj fazi je urađeno oko 95% radova predviđenih idejnim projektom koji je urađen od strane "Extrem energy" DOO iz Sarajeva i "Lara fire" DOO iz Podgorice. Nadalje, od Uprave za inspekcijske poslove Ministarstvo ekonomije je aktom 19. marta 2013. godine informisano da je dana 03.09.2012. inspektor za vode područne jedinice Berane izvršio vanredni inspekcijski pregled po zahtjevu DOO M – cam iz Bijelog Polja. Ovo društvo se obratilo zahjevom za vršenje inspekcijskog nadzora zbog pomora ribe u ribnjaku vlasnika DOO M- cam iz Bijelog Polja, usled izvođenja radova na rijeci Bistrici i zamućivanja vode. U izvještaju inspektora je navdeno da u momentu kontrole radovi na izgradnji male hidroelektrane nijesu izvođeni, pa samim tim nije bilo ni zamućenja vode. Redovnim inspekcijskim pregledom dana 24.09.2012. godine inspektor je konstatovao da je u momentu kontrole koncesionar izvodio radove u cilju pripremanja i probijanja grube trase, što se smatra pripremnim radovima. Radovima je obuhaćena lijeva strana vodotoka rijeke Bistrice od vodozahvata nizvodno u dužini od 500 metara i desna strana vodotoka rijeke Bistrice u dužini od pet kilometara. Prema saznanjima inspektora od tada do danas nijesu izvođeni bilo kakvi pripremni radovi, jedino od strane investitora radova vršena je sanacija klizišta kod sela Mojstir Opština Bijelo Polje.

Imajući u vidu navedeno, nadležne inspekcije nijesu utvrdile nepravilnosti, a inspektor u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ima propisane obaveze i ovlašćenja u otklanjanju nepravilnosti. Kao i kada se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju propisani standardi ili normativi i inspektor je obavezan da preduzme upravne mjere i radnje utvrđene posebnim propisom kojim je uređena oblast u kojoj se vrši inspekcijski nadzor.

U vezi pitanja o oduzimanju koncesionih prava, Vlada Crne Gore će kao koncesionar pokrenuti postupak raskida kada se utvrde nepravilnosti i kršenje obaveza iz ugovora o koncesiji i zakona. Što se tiče direktnog pitanja koje je postavljeno na koncesiju, odnosi se na Ministarstvo ekonomije, nalazimo se u fazi usaglašavanja aneksa koji podrazumijeva davanje garancije od 6 miliona od strane investitora za radove koji se odnose na izgradnju same hidroelektrane i garancije koje proizilaze i sve odgovornosti od toga posla. Treba da se dostavi garancija u nekom jako kratkom periodu, mislim da je rok 30. april. Ukoliko ne dobijemo sve ono što je potrebno da bi se garantovalo adekvatno izvršenje ugovora u ovom kratkom periodu, opet naglašavam, ugovor će biti raskinut.

U međuvremenu, stojim vam na raspolaganju za svaku inicijativu, pitanje u skladu sa svojim nadležnostima i kroz skupštinski odbor, odnosno kroz parlamentarnu raspravu i mimo njega.

Što se tiče konkretnih nalaza inspekcijskih organa dostavićemo vam u pisanoj formi.

Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Izvolite.

 

JELISAVA KALEZIĆ:

Imam i dopunsko pitanje, a hoću i da prokomentarišem.

Hvala, precizno ste mi odgovorili ono što ste mogli da kažete, iako sam ja, moram da vam kažem, proteklog vikenda bila u Bijelom Polju i obavijestila se na izvoru događaja da ovo što vi navodite kao nalaze inspekcije moguće da je bilo približno ali ne do kraja tačno prije ovih kiša, a sada je situacija bitno drugačija.

Molim vas, vi ste pomenuli i to je vjerovatno u nalazu inspekcije rečeno, ali stvarno suviše stidljivo, da je investitor radio na sanaciji klizišta ispod sela Mojstir, a nigdje ne kaže kako je nastalo klizište, kojih je razmjera klizište, koji su eksperti utvrdili obim klizišta i kakva su uputstva data za sanaciju klizišta? To je nešto što je jako osjetljivo.

Drugo, prema neformalnom saznanju investitor iz Austrije se ogradio od tog posla i na kontakt nevladine organizacije Ekološko društvo Crne Gore rekao da traži da ga više ne zovu jer on sa tim nema nikakve veze, što malo alarmantno ukazuje da tu ima nekih radnji o kojima mi čak i ne znamo a radi se o našem dragocjenom prostoru. Razmjere devastacije su takve da je rađena smišljeno i programirano, prosto teško da bi se postigle tolike razmjere. Budući da to nije vaša nadležnost, ja ću zahtijevati od gospodina Gvozdenovića da se time pozabavi, kao što ću zamoliti svoje kolege u Odboru za prostorno planiranje, ekologiju, poljoprivredu i turizam da pođemo i da vidimo. Gospodin Sead Sadiković pravi emisiju gdje se suočavamo sa jednom užasnom destrukcijom. Zbog čega - zbog toga što je napravljen niz pogrešnih procjena. Juče je premijer ministar ovdje rekao, doduše koristeći eufemizam, da postoji deficit znanja u organima uprave, možda i u Vladi, mislim i Vlada je to. Zašto je eufamizam? Ovdje se radi o ogromnom neznanju, ali nažalost kombinovanim sa potpunom neodgovornošću, da bi se postigli takvi efekti.

Dodatno pitanje bi bilo na osnovu čega se radi sanacija. Gospodin ministar je rekao da je po izvještaju inspekcije rečeno da se radi sanacija. Za sanaciju je potreban projekt, za sanaciju klizišta je potreban projekt, to je jako ozbiljan posao. To je dodatno pitanje.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Imam dodatno pitanje. Da li ćete odgovoriti sada ili na sljedećoj sjednici? U pisanoj formi, možemo i tako.

VLADIMIR KAVARIĆ:

Što se tiče dodatnog pitanja, dobićete do sljedeće sjednice. Ne moramo se držati skupštinske procedure, to može da se desi i ranije ukoliko postoji bilo kakva neophodnost, pošto pominjete posljednje kiše koje su se desile.

Znači, ono što smo mi prezentirali su nalazi inspekcijskih organa koje smo imali do momenta sastavljanja pisma. To ne znači da inspekcijski organ ne može da pođe sjutra ujutro ponovo po zahtjevu koji može bilo koja strana da uputi. Tako da vam stojimo na raspolaganju da ovo dalje pratimo.